Zasady ogólne publikacji

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE DLA AUTORÓW

Nadesłane prace są oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia redakcja AAMS. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe manuskrypty zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny 2 niezależnych, niejawnych recenzentów pochodzących spoza ośrodka, w którym powstał artykuł. W przypadku pracy przygotowanej w języku angielskim artykuł zostaje przesłany do oceny co najmniej jednego recenzenta zagranicznego. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do autora odpowiedzialnego za korespondencję drogą elektroniczną (e-mail) wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Redakcja zobowiązuje się do publikacji raz w roku na łamach AAMS listy wszystkich recenzentów danego rocznika czasopisma.

Prace rejestrowane w systemie obsługi recenzenckiej czasopisma Annales przesyłane są automatycznie do systemu antyplagiatowego użytkowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wynik postępowania weryfikacyjnego w postaci raportu oceny dołączany jest w formie elektronicznej do pracy i dostępny recenzentowi/recenzentom oraz redaktorowi naczelnemu czasopisma. W przypadku wykrycia plagiatu przez system ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub odrzuceniu pracy należy do osób recenzujących. Ocena antyplagiatowa w zakresie progu procentowego zapożyczeń jest jednakowa jak dla prac dyplomowych i uregulowana zarządzeniem nr 22/2010 z dn. 03.03 2010 Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Regulaminu antyplagiatowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”.

W związku z obecnymi standardami publikacji Redakcja AAMS zaleca autorom posługiwanie się unikalnym identyfikatorem ORCID i zamieszczanie go obok swojego nazwiska w artykułach wysyłanych do Annales Academiae Medicae Silesiensis.

 

KONFLIKT INTERESÓW

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych, jeżeli takie istnieją, pomiędzy autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie
w nadesłanej pracy, lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję
o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z autorami formę, w jakiej informacje
o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione czytelnikom. Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden rodzaj kontrybucji do artykułu oraz więcej niż jeden autor może wskazać dany rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie reagentów czy narzędzi analitycznych powinny być wskazane w „Podziękowaniach”.

W związku z tym, że artykuły przeglądowe i komentarze redakcyjne polegają na wyborze i interpretacji danych
z dostępnego piśmiennictwa, Redakcja AAMS oczekuje, iż autorzy tego typu opracowań będą wolni od finansowych związków z firmami, których produkty są przedmiotem artykułu (lub z firmami konkurencyjnymi).

Wymaga się, by recenzenci, członkowie redakcji, zastępcy redaktora naczelnego ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory z właścicielem czasopisma dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla jego siedziby. Stosunki prawne łączące właściciela czasopisma i autora podlegają prawu polskiemu
i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

 

 

POZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ

Do materiałów poprzednio opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie, zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i autorów oryginalnej pracy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pracy oryginalnej pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na właściciela czasopisma, pod warunkiem iż materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek
i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich. W celu przekazania praw autorskich Autor/Autorzy przesyłają do Redakcji List przewodni zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IX niniejszego regulaminu.

ZASTRZEŻENIE

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w AAMS były wiarygodne
i dokładne. Jednakże opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w AAMS powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.