Rok/Vol/Nr: 2009/63/2

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2009

Eva Korossy, Beata Adamus-Sitkiewicz, Elżbieta Nowak, Kamila Bojanek, Marta Adwent,Rafał‚ Muchacki, Michał‚ Bał‚asz, Ryszard Szkilnik
Odczucie bólu zapalnego i trzewnego u szczurów z noworodkową… lezją oś›rodkowego ukł‚adu noradrenergicznego wywoł‚aną podaniem DSP-4 (Infl ammatory and visceral pain perception in rats lesioned with DSP-4 as neonates)


Marzena Ferdyn-Drosik, Przemysław Nowak, Jacek Kasperski, Rafał‚ Muchacki, Beata Maksym, Michał‚ Bał‚asz, Magdalena Beł›ka, Ryszard Brus
Wpł‚yw podania N-(-2-chloroethylo)-N-ethylo-2-bromobenzylaminy (DSP-4) u noworodków szczurzych na zachowania związane z przyjmowaniem pokarmów i reaktywność receptora 5-HT1B u dorosłych szczurów (N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4)


Krzysztof Ję™drzejko, Mariusz Kozł‚owski, Michał‚ Maniara
Roś›liny źródłem leku laryngologicznego (część 1) (Plants as sources of ENT medicines (part 1))


Bożena Kowalczyk
Stanowisko kotewki orzecha wodnego (Trapa natans) w Kuźni Nieborowskiej (Kotlina Raciborska) (Locality of water chestnut (Trapa natans) in Kuźnia Nieborowska (Raciborska Valley))


Andrzej Brodziak, Jana Kutnohorska, Mał‚gorzata Muc-Wierzgoń„, Ewa Ziół‚ko
Społ‚eczne i kulturowe nastę™pstwa uznania €žHipotezy o współ‚udziale ludzi w nawrotowym odtwarzania się Wszechś›wiata€. (Social and cultural consequences of the recognition of the Hypothesis of People'™s Participation in Recurrent Reconstruction


Marek Beniowski, Grzegorz Wagner, Wł‚odzimierz Mazur
Psychospoł‚eczne uwarunkowania postępowania terapeutycznego u chorych zakażonych wirusem HIV stosujących dożylne ś›rodki odurzające. (Psychosocial aspects of therapeutic management among HIV infected patients addicted to intravenous drugs.)


Anna Nawrocka
Etos pielęgniarek w aspekcie historycznym (Ethos of nurses in the historical aspect)


Ewa Grudziń„ska, Hanna Lewandowska, Anna Saran, Jerzy Jochem
Wstrzą…s krwotoczny a czynność serca (Haemorrhagic shock and heart function)


Stanisław Włoch
Monooksygenazy zależne od cytochromu P-450 oraz enzymy II fazy przemian ksenobiotyków w łożysku. (P-450 cytochrome-dependent monooxygenases and phase II xenobiotic metabolism enzymes in the placenta.)