Rok/Vol/Nr: 2009/63/3

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2009

Krzysztof Ję™drzejko, Mariusz Kozł‚owski, Michał Maniara
Roś›liny źródłem leku laryngologicznego (część‡ 2) (Plants as sources of ent medicines (part 2))


Barbara Bacler
Zasoby gatunkowe cennych roś›lin leczniczych powiatu wł‚oszczowskiego Część‡ 1 - mą…cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng (Resources of valuable medicinal plants of Włoszczowa district. Part 1 - bearberry Arctostaphylos uva-ursi (L.)


Monika Bą…k-Sosnowska, Barbara Zahorska-Markiewicz
Emotional attitude towards one’s own body in overweight women (Stosunek emocjonalny otył‚ych kobiet do wł‚asnego ciał‚a)


Andrzej Brodziak, Ewa Ziół‚ko, Mał‚gorzata Muc-Wierzgoń„
Ankieta dla mię™dzynarodowych badań porównawczych kondycji psychicznej wybranych grup osób (Questionnaire for international comparative studies of psychological conditions of chosen groups of people)


Andrzej Brodziak, Marie-Anne Lecomte, Ewa Ziół‚ko
Próba porównania kondycji psychicznej Belgijskich i Polskich studentów pielęgniarstwa (Comparative study of psychological condition of Belgian and Polish students of nursing)


Agnieszka Jabł‚eka
Wpł‚yw procesu starzenia się ukł‚adu autonomicznego na przebieg najczę™stszych chorób ukł‚adu krążenia (The infl uence of aging of autonomic system on the course of most common cardiovascular diseases)


Beata Adamus-Sitkiewicz, Eva Ko‘rossy, Kamila Bojanek, Marta Adwent, Przemysł‚aw Nowak, Michał‚ Bał‚asz, Mał‚gorzata Kniaś›, Ryszard Szkilnik
Impairment in pain perception in adult rats treated with N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4) as neonates (Zaburzenia percepcji bólu u dorosł‚ych szczurów z lezją… oś›rodkowego ukł‚adu noradrenergicznego wykonaną… we wczesnym okresie życia)


Jarosł‚aw Pasek, Grzegorz Cieś›lar, Tomasz Pasek, Agnieszka Manierak, Karolina Sieroń„-Stoł‚ny, Aleksander Sieroń„
Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i ś›wiatła niskoenergetycznego -€“ nowe możliwoś›ci leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków. (Simultaneous use of variable magnetic fi eld and low-energy light – new possibilities)


Mał‚gorzata Poręba, Rafał‚ Poręba, Paweł‚ Gać, Marta Negrusz-Kawecka, Mał‚gorzata Sobieszczań„ska, Witold Pilecki, Ryszard Andrzejak
Bradycardic atrial fl utter -€“ ablation and pacemaker- what is the optimal treatment? (Trzepotanie przedsionków z wolna akcją… serca - ablacja i stymulator- czy to optymalne leczenie?)