Rok/Vol/Nr: 2009/63/4

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2009

Alicja Zajdel, Beata Parfiniewicz, Adam Wilczok, Ludmił‚a Węglarz, Zofia Dzierżewicz
Ochronny wpł‚yw kwasu fitynowego na peroksydację kwasu linolowego w warunkach in vitro (Protective eff ect of phytic acid on linoleic acid peroxidation in vitro)


Bartosz Wanot
Wiedza pacjentów i personelu medycznego na temat wirusowych zapaleń wątroby (WZW) (The cognisance of viral hepatitis among patients and medical staff)


Karol Monkos
Activation energy of viscous fl ow for some globular and non-globular proteins obtained from viscosity measurements and modifi ed Arrhenius equation (Energia aktywacji przepł‚ywu lepkiego dla kilku globularnych i nie-globularnych biał‚ek otrzymana z pomiaru)


Przemysł‚aw Nowak, Janusz Niwiń„ski, Eva Korossy, Jacek Drab, Izabela Walawender, Kamila Bojanek, Ryszard Szkilnik, Ryszard Brus
Zawartość 5-hydroksytryptaminy w mózgu szczurów z równoczesną lezją oś›rodkowego ukł‚adu dopaminergicznego i noradrenergicznego (5-Hydroxytryptamine level in the brain of rats after simultaneous lesion of the central dopaminergic and noradrenergic )


Adrian Smę™dowski, Anna Leopold, Katarzyna Stę™plewska
Charakterystyka rakowiaków w materiale Katedry i Zakł‚adu Patomorfologii w Zabrzu SUM w Katowicach (Characteristic features of carcinoids diagnosed in Department of Pathomorphology SUM in Zabrze)


Krzysztof Jędrzejko, Mariusz Kmiecik
Ocena zasobów gatunkowych flory naczyniowej obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych ,,Rów Murckowski' -€“ Katowice-Murcki, ,,Stawy Bł‚otne' -€“ Tychy -Czułów i ,,Jezioro Łysina' -“ Bieruń„, ze szczególnym uwzględnieniem udział‚u roś›lin leczniczych


Mał‚gorzata Bugaj, Jacek Drobnik
Terminologia dział‚ań„ leczniczych (Nomenclature of medicinal actions)


Maciej Misioł‚ek, Jacek Pał‚ac, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysł‚owski
Możliwoś›ci operacyjnego leczenia raka gardł‚a dolnego (Possibilities of surgery in hypopharyngeal carcinoma)


Agnieszka Wię™cł‚awek, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Urszula Mazurek, Sł‚awska Helena, Anna Oslizlo
Klasyfikacja i transdukcja wewną…trzkomórkowego sygnał‚u metabotropowych receptorów amin biogennych (Classifi cation and intracellular signaling transduction of metabotropic biogenic amine receptors)