Rok/Vol/Nr: 2009/63/5

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2009

Eva Ko‘rossy, Michał‚ Śšwierszcz, Elżbieta Nowak, Magdalena Beł›ka, Michał‚ Bał‚asz, Przemysł‚aw Nowak, Ryszard Szkilnik
Antinociceptive eff ects of morphine, nefopam, indomethacin and imipramine in rats with lesion of the central serotoninergic system (Przeciwbólowe efekty morfiny, nefopamu, indometacyny i imipraminy u szczurów z lezją oś›rodkowego ukł‚adu serotoninerg)


Krzysztof Ję™drzejko, Agnieszka Tajer
Ocena naturalnych zasobów roś›lin naczyniowych na terenie oś›rodków rekreacyjno-wypoczynkowych ,,Żródła Boliny Poł‚udniowej' Katowice, ,,Wesoł‚a Fala' Mysł‚owice oraz ,,Park Zadole' Katowice ze szczególnym uwzględnieniem gatunków leczniczych (Estimation of natural resources of vascular plants in the area recreation sites ,,Źródła Boliny Poł‚udniowej' Katowice, ,,Wesoł‚a Fala' Mysł‚owice and ,,Park Zadole' Katowice with special attention to medicinal species)


Beata Sarecka-Hujar, Iwona Zak, Jolanta Krauze
Carrier-state of the A allele of -€“ 455G> A polymorphism within the beta fi brinogen gene increases the risk of coronary artery disease in the presence of elevated concentration of serum triacylglycerols (Nosicielstwo allela A polimorfizmu - 455G>A genu fibrynogenu beta zwię™ksza ryzyko choroby wień„cowej przy jednoczesnym podwyższonym stężeniu triglicerydów w surowicy)


Barbara Harazin, Grzegorz Zieliń„ski, Jolanta Malinowska-Borowska, Jacek Kał‚amarz
Porównanie czasu odnowy w czynnoś›ciowej próbie termicznej wykonanej dwiema metodami u osób z acrohomoiotermicznym typem regulacji naczyń„ obwodowych (Comparison of recovery time in a cold provocation test performed by two methods in subjects with acrohomoiothermic regulation of the peripheral circulation)


Bąk Krzysztof, Czupryna Krzysztof, Nowotny-Czupryna Olga, Wróblewska Ewa
Chód osób z dolegliwoś›ciami bólowymi dolnego odcinka krę™gosł‚upa (Gait of people with low back pain)


Piotr Gać‡, Dariusz Karp, Paweł‚ Gać‡, Marcin Zawadzki, Rafał‚ Porę™ba
Rozpowszechnienie problemów okulistycznych wś›ród nał‚ogowych palaczy papierosów. (The spread of eye diseases in habitual smokers)


Bronikowska Joanna, Szliszka Ewelina , Nowowiejska-Wiewióra Alicja, Król Wojciech
Rola wirusa cytomegalii w patogenezie choroby wień„cowej (The infl uence of cytomegalovirus on pathogenesis of ischemic heart disease)


Izabela Krajewska-Siuda, Jerzy Sł‚owiń„ski, Joanna Kasznia-Kocot
Metody profilaktyczne stosowane w celu eliminacji alergenów roztoczy kurzu domowego (Prophylaxis methods used in elimination of dust mites allergens)


Andrzej Mazur, Marek Rak, Michał Karbowski, Jan Gą™bka, Julian Jakubaszko, Ewelina Szliszka
Zgorzel Fourniera w przebiegu ropnia okoł‚oodbytniczego -€“ opis przypadku (Fournier’s gangrene in course of a perianal abscess - a case report)