Rok/Vol/Nr: 2009/63/6

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2009

Ryszard Szkilnik, Michał‚ Kliber, Przemysł‚aw Nowak, Jadwiga Joś›ko, Kamila Bojanek, Marta Adwent, Eva Korossy, Halina Brus, Ryszard Brus
Wpł‚yw prenatalnego narażenia miedzią… na oś›rodkowy ukł‚ad dopaminergiczny u dorosł‚ych szczurów (Eff ect of prenatal copper exposure on the central dopaminergic system in adult rat)


Tadeusz Kasza, Piotr Knapik, Hanna Misioł‚ek, Dorota Knapik
Comparison of spinal anaesthesia with 0.75% ropivacaine and 0.5% bupivacaine for elective caesarean section (Porównanie znieczulenia podpaję™czynówkowego z 0,75% ropiwakainą… i 0,5% bupiwakainą… do planowego cię™cia cesarskiego)


Beata Parfiniewicz, Ludmił‚a Węglarz, Andrzej Hollek
Ocena sekrecji IL-6 przez komórki nowotworowe jelita grubego traktowane kwasem fitynowym (Evaluation of IL-6 secretion by colon cancer cells treated with phytic acid)


Jarosł‚aw Pasek, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyń„ski, Jan Wiaderkiewicz, Stanisł‚aw Kwiek
Ocena jakości życia pacjentów ze schorzeniami ukł‚adu pozapiramidowego po leczeniu stereotaktycznym oraz pozabiegowej rehabilitacji (The quality of life at patients with the extrapyramidal system diseases after stereotactic surgery and rehabilitation)


Karolina Lau, Karolina Piotrowska, Anna Korczyń„ska, Grzegorz Dziubanek
Śšwiadomość młodych matek w zakresie ryzyka zdrowotnego wynikającego z używania przez dzieci niebezpiecznych zabawek (Awareness of the health risk resulting from the usage of unsafe toys by children in the population of young mothers)


Bożena Kowalczyk
Rdestowiec japoń„ski (Reynoutria japonica Houtt.) - gatunek inwazyjny i leczniczy -“ rozprzestrzenianie się™ w gminie Krzyżanowice (Kotlina Raciborska) (Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – invasive alien and medical plant – distribution in the commune Krzyżanowice (Raciborska Valley))


Barbara Bacler
Zasoby gatunkowe cennych roś›lin leczniczych powiatu wł‚oszczowskiego Część 2 -€“ kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (L.) Moench (Resources of valuable medicinal plants of Włoszczowa district. Part 2 – sandy everlasting Helichrysum arenarium (L.) Moench)


Grzegorz Zieliń„ski, Barbara Harazin, Anna Hirsz, Damian Salamon, Agata Siennicka, Izabela Szoł‚tysik, Marcin Zagórski
Wolnozmienne pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach szkolnych wybranych placówek oś›wiatowych z terenu Katowic (Low-frequency electromagnetic fi elds in chosen school rooms of Katowice area)


Jadwiga Iwań„ska, Eugeniusz Czecior, Katarzyna Mrówka-Kata, Agnieszka Wolny
Rola interleukiny-5 i eotaksyny-2 w powstawaniu nacieków eozynofilowych w tkance polipów nosa (The role of interleukin-5 and eotaxin -2 in the creation of eosilophilic infi ltrations in nasal polyps tissue)


Joanna Woźniak-Holecka, Tomasz Holecki, Urszula Rokicka
Sztuczne źródł‚a promieniowania sł‚onecznego jako czynnik ryzyka nowotworów skóry (Artifi cial solar radiation as a risk factor for skin tumor)


Anna Bekier-Żelawska, Jan Duł‚awa
Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek u chorej przewlekle zażywają…cej furosemid (Tubulointerstitial nephritis revealed in patient on long-term furosemide therapy)


Beata Bialkowska
Dexamethasone therapy of chronic lung disease in pre-term infant (Zastosowanie Dexametazonu w leczeniu przewlekł‚ej choroby pł‚uc u wcześ›niaka)