Rok/Vol/Nr: 2014/68/2

annales okladka

 

Prace oryginalne. Original papers.

Ocena stanu czynnościowego chorych geriatrycznych zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej (Clinical research the functional state of elderly patients qualified to the geriatric physical activity program)

Agnieszka Batko-Szwaczka, Jan Szewieczek, Jacek Durmała, Jan Duława, Joanna Frąckiewicz, Bartosz Wnuk, Ewa Detko

Ocena wiedzy i postaw personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie wobec praw pacjenta (Assessment of knowledge and attitudes towards patients' rights among healthcare professionals at Professor Witold Orłowski Independent Public Clinical Hospital in Warsaw)
Joanna Gotlib, Grażyna Dykowska, Zofia Sienkiewicz, Elżbieta Skanderowicz

Udział układu histaminergicznego w działaniu resuscytacyjnym wywołanym pobudzeniem ośrodkowych receptorów melanokortynowych typu 4 u szczurów we wstrząsie krwo-tocznym (Involvement of the histaminergic system in the central melanocortin type 4 receptors stimulation-induced resuscitating effect in haemorrhagic shock in rats)
Jerzy Jochem, Karolina Walas, Damian Nowak

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania trwania życia w Polsce (Social and economic determinants of life expectancy in Poland)
Błażej Łyszczarz

Rola ośrodkowego układu serotoninergicznego w mechanizmach przeciwbólowego dzia-łania morfiny u szczurów (Role of central serotoninergic system in antinociceptive morphine mechanisms in rats)
Rafał Muchacki, Ryszard Szkilnik, Anna Rogalska, Łukasz S. Lewkowicz, Przemysław Nowak

Budowanie wizerunku gabinetów stomatologicznych za pośrednictwem narzędzi public relations (Building an image of dental clinics through public relations tools)
Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz Holecki, Katarzyna Bryła

Częstość występowania reakcji niepożądanych po użyciu kosmetyków wśród studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (The incidence of adverse reactions to cosmetics in students of the Medical University of Silesia in Katowice)
Danuta Wiechuła, Jagoda Szybiak

Realizacja wytycznych podaży witamin D i K w populacji niemowląt mieszkających w środowisku miejskim na Górnym Śląsku, w różnym czasie od ich wprowadzenia (Implementation of vitamins D and K supply guidelines at various times since their introduction in infant population of urban agglomeration in Upper Silesia)
Magdalena Wojtała, Anna Obuchowicz, Beata Kaźmierczak-Pilch, Magdalena Łoboda, Magdalena Kopydłowska-Pastuszyńska, Beata Jarecka

 

Prace poglądowe. Review papers

Kto podróżuje w tym przedziale? Pomijane składniki żywności (Who travels in this compartment? Skipped food ingredients)
Bogdan Doleżych