Rok/Vol/Nr: 2014/68/4

annales okladka

 

Prace oryginalne. Original papers.

Preferencje żywieniowe dzieci w wieku 7–10 lat (Nutrition preferences of children ages 7–10)
Agnieszka Bielaszka, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Agata Kiciak, Elżbieta Szczepańska, Marek Kardas, Beata Całyniuk, Aleksandra Zima-Dańczyk

Polimorfizm 575C/T genu RANK i jego związek z osteoporozą u kobiet po menopauzie (575C/T polymorphism of RANK gene and its association with osteoporosis in postmenopausal women)
Dariusz Boroń, Ariel Plewka, Przemysław Jędrusik

Polimorfizm rs7903146 genu TCF7L2 a występowanie nadwagi i otyłości u osób zgłaszających się do poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej (Polymorphism rs7903146 of TCF7L2 gene overweight and obesity among patients and occurrence of being admitted to outpatient clinic)
Ewa Kała, Izabela Bodek, Oliwia Trelińska, Patrycja Gładysz, Oskar Lepiarczyk, Aleksandra Śmigel, Mateusz Gola, Władysław Grzeszczak

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – ocena 16-miesięcznej działalności (Regional Committees for the Adjudication of Medical Cases – assessment of 16-month of operation)
Łukasz J. Krzych, Dariusz Ratajczyk

Upadki chorych hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym (Falls of patients hospitalized in a geriatric ward)
Katarzyna Mazur, Iwona Otremba, Joanna Bieniek, Jan Szewieczek

Zdrowie jako wartość w ocenie studentów z województwa podkarpackiego (Health as a value in evaluation of students from Podkarpackie voivodeship)
Barbara Stawarz, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Henryk Wiktor

Zbiorniki wodne jako teren wzmożonego występowania stanów zagrożenia życia i zdrowia w okresie letnim oraz ich zabezpieczenie medyczne na przykładzie jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie w województwie śląskim zbiorników – Pogoria III w Dąbrowie Górniczej (Water reservoirs as areas of intensified occurrences of life and health threatening conditions during summer season and their medical safeguarding on example of one of most-attractive tourist reservoirs in Silesian province – Pogoria III in Dąbrowa Górnicza)
Michał M. Stępień

Diagnostyka przesiewowa zaburzeń oddychania podczas snu u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową (Screening evaluation of breathing disorders during sleep in patients with dilated cardiomyopathy)
Wojciech Ścierski, Janusz Dola, Beata Maksym-Kulas, Krystyna Krzemień-Wolska, Tomasz Brzostowicz, Izabela Kawecka, Damian Kawecki

 

Opis przypadku. Case reports.

Struktura, funkcja i znaczenie biomedyczne kolagenów (Structure, function and biomedical significance of collagens)
Kamila A. Czubak, Halina M. Żbikowska

Rola osteoprotegeryny w patogenezie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego w przewlekłej chorobie nerek (The role of osteoprotegerine in pathogenesis of mineral and bone disorders in chronic kidney disease (CKD-MBD))
Marzena Żelaźnicka-Wilk, Jarosław Wajda, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek