Rok/Vol/Nr: 2014/68/5

okladka vol68 5

 

Prace oryginalne. Original papers.

Wstępna ocena odległych wyników radiochirurgii stereotaktycznej malformacji tętniczo-żylnych – kiedy napromieniać powtórnie? (Preliminary evaluation of long-term outcomes after stereotactic radiosurgery for cerebral arteriovenous malformations – when is the right time for re-irradiation?)

Sławomir Blamek, Dawid Larysz, Stanisław J. Kwiek, Leszek Miszczyk

Porównanie metody endoskopowej i klasycznej w leczeniu torbieli pajęczynówki i guzów wewnątrzkomorowych (Endoscopic and classic methods in treatment of arachnoid cysts and intraventricular tumors)
Bartłomiej Błaszczyk, Anna Michalak, Agnieszka Kowalczyk, Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek

Computer aided subthalamic nucleus (STN) localization during deep brain stimulation (DBS) surgery in Parkinson's patients (Komputerowo wspomagana lokalizacja jądra niskowzgórzowego (STN) w przebiegu operacji głębokiej stymulacji mózgu (DBS) u pacjentów z chorobą Parkinsona)
Konrad Ciecierski, Tomasz Mandat, Rafał Rola, Zbigniew W. Raś, Andrzej W. Przybyszewski

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności dexmedetomidyny stosowanej w celu sedacji w zabiegach biopsji stereotaktycznej (Safety and efficiency in use of dexmedetomidine during stereotactic biopsy)
Izabela Duda, Staniaław J. Kwiek, Konstancja Grzybowska, Damian Kocur

Piezosurgery jako minimalnie inwazyjny dostęp w bocznej orbitotomii w usuwaniu guzów oczodołu (Piezosurgery as a minimally invasive approach in lateral orbitotomy in orbital tumor resection)
Stanisław Hendryk

Wpływ terapii PNF na proces poprawy motorycznej u pacjentów po niedokrwiennym udarze mózgu zlokalizowanym w lewej półkuli w okresie ostrym rehabilitacji (Effect of PNF-therapy on recovery in patients after ischemic stroke located in left hemisphere in acute rehabilitation)
Oktawian Kaniewski, Krzysztof Suszyński, Dariusz Górka, Damian Kania, Justyna Szelfer, Justyna Dudek, Iwona Doroniewicz, Grzegorz Opala, Stanisław J. Kwiek

Analysis of clinical implications of aeroembolism during cerebello-pontine angle tumor removal conducted in semi-sitting position (Analiza implikacji klinicznych zatoru powietrznego w trakcie operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego w pozycji półsiedzącej)
Stanisław J. Kwiek, Krzysztof Suszyński, Hanna Doleżych, Izabela Duda, Aneta Orczyk, Agata Rauszer, Damian Kocur, Piotr Bażowski

Parameters determining frequency and intensity of pneumatocele in patients with cerebello-pontine angle tumor operated in sitting position. Clinical implications (Parametry określające częstotliwość i intensywność pooperacyjnej odmy czaszkowej u chorych z guzem kąta mostowo-móżdżkowego operowanych w pozycji siedzącej. Implikacje kliniczne)
Stanisław J. Kwiek, Krzysztof Suszyński, Hanna Doleżych, Izabela Duda, Wojciech Ślusarczyk, Aneta Orczyk, Piotr Bażowski

Zastosowanie radioterapii i radiochirurgii stereotaktycznej w leczeniu chorych na glejakomięsaki mózgu – doniesienie wstępne (Application of radiotherapy and stereotactic radiosurgery in treatment of patients with brain gliosarcoma – preliminary results)
Aleksandra Napieralska, Sławomir Blamek

Analiza skuteczności działania systemu Vertetrac ze względu na współczynnik masy ciała (BMI Vertetrac system performance analysis regarding BMI)
Aneta Orczyk, Marek Orczyk, Maja Rubinowicz-Zasada, Krzysztof Suszyński, Justyna Pieszczek, Stanisław J. Kwiek

Applying Data Mining and Machine Learning Algorithms to predict symptom development in Parkinson's disease (Stosowanie eksploracji danych i algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania rozwoju objawów w chorobie Parkinsona)
Andrzej W. Przybyszewski

Zaburzenia czucia dyskryminacyjnego u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu, na przykładzie obszaru unerwienia nerwu pośrodkowego i promieniowego (Disturbances of discriminative sensation in patients after ischemic and haemorrhagic stroke, illustrated with example of area of innervation of median nerve and radial nerve)
Maja Rubinowicz-Zasada, Dawid Czepczor, Marek Orczyk, Krzysztof Wierzbicki, Aneta Orczyk, Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek

Nordic Walking w rehabilitacji choroby Parkinsona (Nordic Walking in Parkinson Disease rehabilitation)
Justyna Szefler-Derela, Krzysztof Suszyński, Iwona Doroniewicz, Anna Kowalczyk, Grzegorz Opala, Stanisław J. Kwiek

 

Prace poglądowe
Review papers

Dyspraksja w zespole Downa – aspekt neurorozwojowy (Dyspraxia in Down Syndrome – the neurodevelopmental aspect)
Iwona Doroniewicz, Jacek Durmała, Małgorzata Matyja, Andrzej Myśliwiec, Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek, Katarzyna Wilewska

Wertebroplastyka w złamaniach kompresyjnych trzonów kręgów – przegląd piśmiennictwa (Vertebroplasty in vertebral compression fractures – literature review)
Nikodem Przybyłko, Damian Kocur, Ryszard Sordyl, Wojciech Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Wojciech Kukier, Maciej Wojtacha, Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek

Podstawy naukowe stosowania metody Dennisona jako środka kinezjologii edukacyjnej w terapii zaburzeń dyslektycznych (The scientific basis of Dennison’s method as educational kinesiology resource in treatment of dyslexic disorders)
Krzysztof Suszyński, Justyna Szefler, Dariusz Górka, Damian Kania, Wojciech Ślusarczyk, Stanisław J. Kwiek


Opis przypadku
Case reports

Endoskopowe leczenie przepukliny oponowo-mózgowej z towarzyszącym płynotokiem nosowym – opis przypadków klinicznych (Endoscopic treatment of sphenoidal meningoencephalocele with accompanying nasal rhinorrhea – case report)
Anna Antonowicz-Olewicz, Adam Rudnik, Nikodem Przybyłko, Krzysztof Suszyński

Olbrzymi guz kąta mostowo-móżdżkowego u ciężarnej – opis przypadku (Large cerebello-pontine angle tumor in pregnancy – case report)
Damian Kocur, Piotr Bażowski, Adam Rudnik, Stanisław Hendryk, Wojciech Ślusarczyk, Nikodem Przybyłko, Ryszard Sordyl, Krzysztof Suszyńśki, Stanisław J. Kwiek

Nerwiakowłókniakowatość typu 2 – opis przypadku (Neurofibromatosis type II – case report)
Wojciech Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Stanisław J. Kwiek, Damian Kocur, Wojciech Kukier, Piotr Bażowski, Nikodem Przybyłko, Wiesław Marcol, Krzysztof Suszyński, Adam Wlaszczuk, Ryszard Sordyl, Joanna Lewin-Kowalik

Zanik guza o cechach osłoniaka nerwu przedsionkowo-ślimakowego – opis przypadku (Vestibular schwannoma tumor withdrawal – case report)
Wojciech Ślusarczyk, Piotr Bażowski, Stanisław J. Kwiek, Wiesław Marcol, Krzysztof Suszyński, Wojciech Kukier, Damian Kocur, Adam Wlaszczuk, Joanna Lewin-Kowalik