Przygotowanie manuskryptu

Marcin Chabior. Opublikowano w Menu

ZASADY PRZYGOTOWANIA WYDRUKU

Manuskrypt powinien być przygotowany w formacie A4, z wykorzystaniem powszechnie używanych edytorów tekstu (Word). Zaleca się stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 pkt, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5

Układ manuskryptu:

1) strona tytułowa,

2) streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim (3–10 oddzielone przecinkami),

3) streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim (3–10 oddzielone przecinkami),

4) tekst pracy z wklejonymi w odpowiednich miejscach tabelami i rycinami,

5) ewentualne podziękowania lub informacje o grantach lub źródłach finansowania pracy,

6) piśmiennictwo.

Kolejne strony należy ponumerować, zaczynając od strony tytułowej. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać
w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Prace oryginalne powinny mieć następującą strukturę:

Strona tytułowa. Powinna zawierać w kolejności od góry:

  1. 1)pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów*,
  2. 2)nazwę (nazwy) instytucji, z której pochodzi praca,
  3. 3)pełny tytuł pracy (polski i angielski),
  4. 4)tytuł skrócony (polski i angielski; maksimum 40 znaków łącznie z odstępami,)
  5. 5)adres do korespondencji zawierający tytuł naukowy, imię i nazwisko, nazwę instytucji, adres (miasto, ulica), numer telefonu, faksu i adres e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.

* UWAGA: W przypadku współistnienia kilku autorów manuskryptu (dotyczy to wszystkich rodzajów artykułów,
tj. o charakterze poglądowym, oryginalnym, opisu przypadku itp.) należy ujawnić wkład poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (podając informacje kto jest autorem koncepcji, założeń, zastosowanej metody, przeprowadzonych badań, analizy danych, kto napisał publikację, etc). 

Wszelkie przypadki nierzetelności naukowej, w tym zjawiska tzw. ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Ze zjawiskiem typu ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie został ujawniony jego udział jako jeden z autorów lub w postaci zamieszczonego podziękowania w treści publikacji. Guest authorship obrazuje sytuację, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja zobowiązana jest do dokumentacji wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza dotyczących łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim). Nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). Pod streszczeniem (odpowiednio w języku polskim i angielskim) należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych, w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Tekst. Prace oryginalne należy podzielić na następujące części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób. Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac: praca oryginalna – 3000 słów, poglądowa – 6000 słów, opis przypadku – 2000 słów, list – 1000 słów. Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel, piśmiennictwa. We właściwych miejscach tekstu pracy należy wkleić tabele i ryciny.

Użyte metody statystyczne należy opisać na tyle szczegółowo, aby czytelnik mający dostęp do danych źródłowych
i posiadający wiedzę statystyczną był w stanie zweryfikować przedstawione wyniki. Wszędzie, gdzie to możliwe, należy stosować opis ilościowy wraz z odpowiednimi miarami błędu lub niepewności (np. przedziały ufności). Należy unikać opierania się wyłącznie na poziomie prawdopodobieństwa (p-value) obliczanym podczas testowania hipotez statystycznych, który pomija istotne informacje dotyczące wielkości obserwowanego efektu.

Piśmiennictwo. Pozycje powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście.

Czasopisma. W wypadku cytowanych czasopism należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna”, w uzasadnionych wypadkach można je zastosować
w odpowiednim miejscu w tekście.

Przykład: Eliasson M., Jansson J., Nilsson P., Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J. Hypertens. 1997; 15: 349–356.

Książki. W wypadku cytowanych książek należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł rozdziału, przedział stron, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania.

Przykład, gdy autor i redaktor są różnymi osobami: Rosen M.R. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley W.N. red. Internal Medicine J.B. Lipipincott Company, Philadelphia 1992: 90–95.

Przykład, gdy autor jest redaktorem: Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992: 393–418.

 

Tabele, ryciny, fotografie. Powinny być czarno-białe, ponumerowane (tabele cyframi rzymskimi, ryciny cyframi arabskimi) oraz opisane w języku polskim i poniżej w języku angielskim. Jakość bitmap nie powinna być niższa
od 300 dpi przy 100% wielkości (wysokość i szerokość).

Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację.

Zasady ogólne publikacji

Marcin Chabior. Opublikowano w Menu

ZASADY EDYCJI ORAZ INFORMACJE DLA AUTORÓW

Nadesłane prace są oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadesłane manuskrypty wstępnie ocenia redakcja AAMS. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe manuskrypty zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny 2 niezależnych, niejawnych recenzentów pochodzących spoza ośrodka, w którym powstał artykuł. W przypadku pracy przygotowanej w języku angielskim artykuł zostaje przesłany do oceny co najmniej jednego recenzenta zagranicznego. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do autora odpowiedzialnego za korespondencję drogą elektroniczną (e-mail) wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Redakcja zobowiązuje się do publikacji raz w roku na łamach AAMS listy wszystkich recenzentów danego rocznika czasopisma.

Prace rejestrowane w systemie obsługi recenzenckiej czasopisma Annales przesyłane są automatycznie do systemu antyplagiatowego użytkowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wynik postępowania weryfikacyjnego w postaci raportu oceny dołączany jest w formie elektronicznej do pracy i dostępny recenzentowi/recenzentom oraz redaktorowi naczelnemu czasopisma. W przypadku wykrycia plagiatu przez system ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub odrzuceniu pracy należy do osób recenzujących. Ocena antyplagiatowa w zakresie progu procentowego zapożyczeń jest jednakowa jak dla prac dyplomowych i uregulowana zarządzeniem nr 22/2010 z dn. 03.03 2010 Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Regulaminu antyplagiatowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”.

W związku z obecnymi standardami publikacji Redakcja AAMS zaleca autorom posługiwanie się unikalnym identyfikatorem ORCID i zamieszczanie go obok swojego nazwiska w artykułach wysyłanych do Annales Academiae Medicae Silesiensis.

 

KONFLIKT INTERESÓW

Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych, jeżeli takie istnieją, pomiędzy autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie
w nadesłanej pracy, lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję
o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z autorami formę, w jakiej informacje
o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione czytelnikom. Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden rodzaj kontrybucji do artykułu oraz więcej niż jeden autor może wskazać dany rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie reagentów czy narzędzi analitycznych powinny być wskazane w „Podziękowaniach”.

W związku z tym, że artykuły przeglądowe i komentarze redakcyjne polegają na wyborze i interpretacji danych
z dostępnego piśmiennictwa, Redakcja AAMS oczekuje, iż autorzy tego typu opracowań będą wolni od finansowych związków z firmami, których produkty są przedmiotem artykułu (lub z firmami konkurencyjnymi).

Wymaga się, by recenzenci, członkowie redakcji, zastępcy redaktora naczelnego ujawnili w liście do Redaktora Naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy manuskryptu podlegającego recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją) z firmą produkującą lek będący przedmiotem publikacji.

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory z właścicielem czasopisma dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla jego siedziby. Stosunki prawne łączące właściciela czasopisma i autora podlegają prawu polskiemu
i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

 

 

POZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ

Do materiałów poprzednio opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie, zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i autorów oryginalnej pracy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pracy oryginalnej pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na właściciela czasopisma, pod warunkiem iż materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek
i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich. W celu przekazania praw autorskich Autor/Autorzy przesyłają do Redakcji List przewodni zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IX niniejszego regulaminu.

ZASTRZEŻENIE

Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w AAMS były wiarygodne
i dokładne. Jednakże opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w AAMS powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Wydawca

Marcin Chabior. Opublikowano w Menu

Wydawca

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

http://www.sum.edu.pl

 

Kontakt

REDAKCJA

Redakcja „Annales Academiae Medicae Silesiensis”

Wydział Zdrowia Publicznego 

 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

tel. 32 396 32 86, 32 281 21 22

fax 32 281 21 22

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kolegium Redakcyjne

Marcin Chabior. Opublikowano w Menu

 Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief:

 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (Bytom)

 

Zastępca Redaktora Naczelnego/Deputy Editors:

Dr hab. n. med. Teresa Kokot (Bytom)

 

 Redaktorzy tematyczni/Editors:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj (prace teoretyczne/theoretical research)

Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki (prace kliniczne/clinical research)

Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (prace stomatologiczne/dentistry research)

 Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski (prace farmaceutyczne/pharmaceutical research)

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (prace studenckie/students’ research)

 

Redaktor statystyczny/Statistical Editor:

Dr n. med. Michał Skrzypek (Bytom)

 

Redaktorzy językowi/Language Editors:

Mgr Anna Just, mgr Teresa Pawlok – język polski/Polish proofreading (Katowice)

Mgr Christine Frank-Szarecka – język angielski/English proofreading (Częstochowa)

 

Strona internetowa/Website:

Mgr Przemysław Jędrusik (Sosnowiec)

 

Więcej artykułów…