Rok/Vol: 2010/64/5-6

Anna Kasicka-Jonderko, Ewa Galas, Beata Krusiec-Śšwidergoł‚, Krzysztof Jonderko
Porównanie techniką… elektrogastrografi i wielokanał‚owej poposił‚kowego wzoru mioelektrycznej czynnoś›ci żołą…dka po spożyciu dwóch rodzajów stał‚ego posił‚ku próbnego (Comparison with the use of multichannel electrogastrography of the postprandia)

Beata Krusiec-Śšwidergoł‚, Agnieszka Banasik, Anna Kasicka-Jonderko, Krzysztof Jonderko
Porównanie wpł‚ywu pł‚ynnego obciążenia bezkalorycznego i pł‚ynnego posiłku kalorycznego na mioelektryczną… czynność‡ …żołądka ocenianą… techniką… elektrogastrografi i wielokanałowej (Comparison of the eff ect of an acaloric liquid load and a calo)

Monika Gą™tek, Ewa Nowakowska-Zajdel, Natalia Czech, Agnieszka Biał‚ek, Mał‚gorzata Muc-Wierzgoń„, Teresa Kokot
Jakość‡ życia pacjentów dializowanych i po przeszczepie nerek (Quality of life of patients on dialysis and after renal transplantation)

Anna Hawrot-Kawecka, Grzegorz Kawecki, Hanna Skupień„, Jan Duł‚awa
Zależność mię™dzy wskaźnikiem masy ciał‚a i obwodem talii a wskaźnikiem filtracji kłę™buszkowej u mł‚odych mężczyzn (The relationship between body mass index, waist circumference and glomerular filtration rate in young men)

Sł‚awomir Szydlik, Justyna Jankowska-Szydlik, Jan Szewieczek, Jan Duł‚awa
Zaburzenia gospodarki elektrolitowej u chorych z zespoł‚em metabolicznym (Electrolyte equilibrium disorders in patients with metabolic syndrome)

Karol Monkos
A comparative study on translational diffusion coefficient for some mammalian serum albumins (Porównanie współczynnika dyfuzji translacyjnej dla albumin surowicy kilku ssaków)

Beata Łabuz-Roszak, Krystyna Pierzchał‚a, Agnieszka Machowska-Majchrzak, Aleksandra Porosiń„ska, Maciej Wawrzyń„czyk
Ocena funkcji pł‚ytek krwi u chorych zażywają…cych kwas acetylosalicylowy w prewencji wtórnej udaru mózgu (Evaluation of platelet functions in patients taking acetylsalicylic acid as a secondary stroke prevention)

Agnieszka Sufleta, Henryka Mazur-Zieliń„ska
Glikozaminoglikany“ - budowa, wł‚aś›ciwoś›ci biochemiczne i znaczenie kliniczne (Glycosaminoglycans -“ structure, biochemical properties and clinical signifi cance)

Renata Rybczyk, Agata Żak, Adam Krawiec, Jerzy Jochem
Charakterystyka zwierzę™cych modeli doś›wiadczalnych wstrzą…su krwotocznego (Characteristic of experimental animal models of haemorrhagic shock)

Katarzyna Wiktor, Bogna Drozdzowska, Aleksandra Czekajł‚o, Rafał‚ Hebel
Wybrane metody oceny czynnoś›ciowej (funkcjonalnej) w praktyce lekarskiej (Selected methods of evaluating functional capabilities in clinical practice)

Ryszard Swoboda, Jerzy Jochem
Wpł‚yw neuropeptydu Y na regulację™ czynnoś›ci ukł‚adu krążenia (The infl uence of neuropeptide Y on the cardiovascular regulation)

Michał‚ Holecki, Agata Fryźlewicz-Moska, Dorota Strzał‚kowska, Jerzy Chudek, Jan Duł‚awa
Patient with atypical chest pain and nephrotic range proteinuria finally diagnosed with non-secretory myeloma

Rok/Vol: 2010/64/3-4

Wojciech Roczniak, Przemysł‚aw Nowak
Interaction between central noradrenergic system and serotoninergic 5-HT3 receptor mediated analgesia in rats (Interakcja pomię™dzy oś›rodkowym układem noradrenergicznym a dział‚aniem przeciwbólowym poś›redniczonym przez receptor serotoninergiczny 5-HT3)

Mał‚gorzata Knapik, Piotr Knapik, Paweł‚ Nadziakiewicz, Wojciech Saucha
Remifentanil and fentanyl during induction of anesthesia for coronary artery surgery€“ a comparative hemodynamic study

Krzysztof Ję™drzejko, Arkadiusz Nikiel
Charakterystyka statystyczna potencjalnych i rzeczywistych zasobów naturalnych roś›lin naczyniowych ze szczególnym uwzglę™dnieniem gatunków leczniczych na terenie oś›rodków rekreacyjno-wypoczynkowych: €žPark Miejski Knurów€, €žPark Szczygł‚owice

Ludmił‚a Sł‚owiń„ska, Karol Monkos
Kliniczne zastosowania laserowo-optycznego rotacyjnego analizatora krwinek czerwonych (LORCA Clinical applications of the Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyser LORCA)

Tomasz Iwanicki, Anna Balcerzyk, Iwona Żak
Rola 7a- hydroksylazy cholesterolu i genu CYP7A1 w fizjologii i patologii czł‚owieka (Role of the cholesterol 7a- hydroxylase and CYP7A1 gene in human physiology and pathology)

Kinga Grabiń„ska, Magdalena Wróbel, Joanna Mykał‚a-Cieś›la, Hanna Wichary
Przeglą…d doniesień„ na temat wpł‚ywu melatoniny na patogenezę™ i terapię™ raka piersi (The news about the infl uence of melatonin on pathogenesis and therapy of breast)

Irena Smół‚ka, Jan E. Zejda
Śšrodowiskowe uwarunkowania niedodiagnozowania astmy wieku dziecię™cego (Environmental determinants of underdiagnosis of childhood asthma)

Tomasz Holecki, Agata Bocionek
Dostę™pność‡ ś›wiadczeń„ zdrowotnych w ramach Wspólnoty Europejskiej (Availability of health care services within the European Community)

Izabella Pomierna, Piotr Romaniuk, Krzysztof Krajewski-Siuda
Pacjent w Internecie: szansa czy zagrożenie? Charakterystyka narzę™dzi oceny wiarygodnoś›ci witryn o treś›ci medycznej

Jarosł‚aw Barski
Relacja z konferencji naukowej '2nd International Seminar on Behavioral Methods'Rok/Vol: 2010/64/1-2

Mariusz Skowerski, Marek Cisowski, Leszek Szymański, Tomasz Wacławczyk, Andrzej Kułach, Zbigniew Gąsior, Andrzej Bochenek, Maciej Sosnowski
Clinical assessment of MIDCAB-surgery by means of computed tomography (Odległa ocena pomostowania MIDCAB z wykorzystaniem tomografi i komputerowej)

Bogna Drozdzowska, Wojciech Pluskiewicz, Anita Lyssek-Boroń, Aleksandra Czekajło, Katarzyna Wiktor, Piotr Adamczyk
Skeletal status in subjects with poor visual acuity in independent and institutionalized subjects (Stan szkieletu u osób z niedowidzeniem mieszkających samodzielnie oraz w domach opieki)

Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Urszula Rojek, Olga Krukowska-Drozd, Barbara Liśniewska-Machorowska
Agenezja trzecich zębów trzonowych (Third molar agenesis)

Aleksandra Rudzińska, Olga Nowotny-Czupryna
Ocena roboczych stanowisk pracy gimnazjalistów (The Assesment of Workstations of Secondary School Pupils)

Elżbieta Szczepańska, Teresa Matjeka, Agnieszka Bielaszka, Elżbieta Niedworok
Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego. Część? I. Palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych (Salubrious behaviour of the secondary school adolescents on example of city and country

Elżbieta Szczepańska, Teresa Matjeka, Agata Kiciak, Marek Kardas, Beata Całyniuk
Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego. Część? II. Używanie substancji psychoaktywnych i spędzanie wolnego czasu (Salubrious behaviour of the secondary school adolescents on example of city and country)

Aleksandra Moździerz, Małgorzata Juszko-Piekut, Jerzy Stojko
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi a stan zdrowia populacji (Health eff ects of polycyclic aromatic hydrocarbons air pollution)

Maria Szczepańska, Joanna Olesik-Śmietana
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym (Diagnosis and treatment of children with chronic kidney disease in predialytic period)

Krzysztof Krajewski-Siuda, Piotr Romaniuk, Izabela Pomierna
Reformy zdrowotne w Polsce, a problem korupcji - w poszukiwaniu determinantów przebiegu procesów reformatorskich

Piotr Gorczyca, Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Janusz Kwieciński, Krystyna Pierzchała, Robert T. Hese, Ryszard Brus
Seizures after desipramine in nine years old girl with ADHD syndrome (Drgawki po zastosowaniu dezipraminy u dziewięcioletniej dziewczynki z zespołem ADHD)