Rok/Vol/Nr: 2011/65/5-6

Jadwiga Dudkiewicz Wilczyń„ska, Agnieszka Grabowska, Iza Książek, Karolina Nowak, Elżbieta Anuszewska
Badanie wpł‚ywu Selolu na ekspresję™ genów kodują…cych transportery bł‚onowe i enzymy metabolizują…ce leki w komórkach nowotworowych wrażliwych i opornych

Tomasz Gosiewski, Agata Pietrzyk, Monika Brzychczy-Wł‚och, Piotr B. Heczko
Zastosowanie metod PCR i FISH w szybkiej diagnostyce bakteryjnych zakażeń„ krwi

Emilia Hercuń„-Marchwiarz, Bartosz Marchwiarz
Zaburzenia snu u pacjentów z zespoł‚em otę™piennym oraz u ich opiekunów

Martyna Łopatecka, Ewelina Stawicka-Ociepka, Justyna Pyziak, Sabina Wię™cek
Obraz kliniczny celiakii u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Śšlą…skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2003-€“2008

Beata Medenecka, Anna Jankowska
Trwał‚ość‡ mrówczanu cefamandolu w roztworach wodnych

Katarzyna Winsz-Szczotka, Kornelia Kuźnik-Trocha, Katarzyna Komosiń„ska-Vassev, Krystyna Olczyk
Leptyna w surowicy krwi u osób chorują…cych na twardziną™ ukł‚adową…

Magdalena Wróbel, Kinga Grabiń„ska, Aneta Dziewidek, Wojciech Spychał‚owicz
Ocena czę™stoś›ci zaję™cia oczodoł‚u oraz skutecznoś›ci stosowanego leczenia (chemioterapii) w przebiegu zaawansowanych non-Hodgkin lymphoma

Karolina Kociszewska
Osie hormonalne zależne od GnRH

Paweł Konieczyń„ski, Marek Wesoł‚owski
Fosfor i jego forma nieorganiczna ekstrahowana wodą… w roś›linnych surowcach leczniczych

Emilia Kuźnicka, Maciej Mał‚ecki
Niewirusowe preparaty genowe -€“ charakterystyka metod oceny wł‚aś›ciwoś›ci fizykochemicznych

Karolina Smorzyk
Charakterystyka komórek macierzystych wystę™pują…cych w łożysku ludzkim

Rok/Vol/Nr: 2011/65/4

Agnieszka Arceusz, Marek Wesoł‚owski
Wybrane kwasy fenolowe i biopierwiastki w roś›linnych surowcach leczniczych (Selected phenolic acids and bioelements in medicinal raw plant materials)

Agnieszka Badora, Igor Bakon
Schorzenia szyjki macicy leczone operacyjnie w latach 2007-€“2009 w materiale Kliniki Ginekologii i Poł‚ożnictwa (Diseases of the uterine cervix treated surgically between 2007–2009 in Department of Obstetrics and Gynecology)

Marta Ɔwik, Magdalena Siedlarz
Czy noworodki urodzone blisko terminu porodu mają… wię™cej problemów od noworodków donoszonych? (Do newborns babies who were born before expected date of delivery have more problems than those who were born on full time of pregnancy?)

Anna Obuchowicz, Krzysztof Solarz, Wacł‚aw Nowak, Ewa Szilman, Jolanta Pietrzak, Marta Marek, Piotr Cuber
Bronchial asthma in children and teenagers and their exposition to house dust mites in urban area in the Upper Silesia. A preliminary study (Astma oskrzelowa u dzieci i młodzieĹźy a ekspozycja na roztocze kurzu domowego w ś›rodowisku miejskim na Górnym Śšlą…sku. Badanie wstę™pne)

Aleksandra Garbusiń„ska, Anna Mertas, Wojciech Król
Aktywność‡ przeciwgrzybicza flukonazolu wobec klinicznych szczepów Candida albicans oraz innych Candida spp. -€“ przeglą…d badań„ in vitro przeprowadzonych w różnych oś›rodkach medycznych (The antifungal activity of fl uconazole against clinical Candida albicans strains and other Candida spp. – the review of the research in vitro carried out in various medical centres)

Andrzej Jankowski, Beata Sarecka-Hujar, Joanna Wysocka
Liposomy -€“ postać‡ modyfikują…ca transport substancji aktywnych przez skórę™ Część‡ 1. Zastosowanie w transporcie leków o dział‚aniu miejscowym (Liposomes - structure modifying transport of active substances through the skin Part 1. Application in the transport of drugs with local activity)

Beata Sarecka-Hujar, Andrzej Jankowski, Joanna Wysocka
Liposomy -€“ postać‡ modyfikują…ca transport substancji aktywnych przez skórę™ Część‡ 2. Zastosowanie w transporcie leków o dział‚aniu miejscowym (Liposomes -€“ structure modifying transport of active substances through the skin Part 2. Application in the transport of drugs with local activity)

Agnieszka Jura-Pół‚torak, Krystyna Olczyk
Aktualne poglą…dy na etiopatogenezę™ reumatoidalnego zapalenia stawów (Current opinions on etiopathogenesis of rheumatoid arthritis)

Monika Kocot-Warat, Dominika Trzaska, Zenon Czuba
Tumor Necrosis Factor -€“ related apoptosis inducing ligand (TRAIL) and its receptors (Ligand czynnika martwicy nowotworu (TRAIL) i jego receptory)

Joanna Koł‚odziejczyk, Joanna Saluk, Barbara Wachowicz
Stres oksydacyjny -€“ reaktywne formy tlenu i azotu w patogenezie zaburzeń„ ukł‚adu krążenia (Oxidative stress -€“ reactive oxygen and nitrogen species in the pathogenesis of cardiovascular disorders)

Mariola Subocz, Bożena Popł‚awska, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski
Pochodne platyny w chemioterapii chorób nowotworowych (Platinium coordination complexes in cancer chemotherapy)

Agnieszka Tajer
Rhodiola rosea L. jako przykł‚ad roś›liny adaptogennej (Rhodiola rosea L. as a adaptogenic plant)

Dominika Trzaska, Monika Kocot-Warat, Zenon Czuba
Fenotypowa plastyczność‡ dimorficznych form Candida albicans (Phenotypic plasticity of dimorphic forms of Candida albicans)

Rok/Vol/Nr: 2011/65/3

Rafał‚ J. Buł‚dak, Renata Polaniak, Michał‚ Kukla, Robert Kubina, Magdalena Skonieczna, Magdalena Buł‚dak, Dominika Stygar, Tomasz Sawczyn, Marcin Gowarzewski, Krystyna Żwirska-Korczala
Wpł‚yw karboplatyny na aktywność‡ peroksydazy glutationu (GSH-Px), reduktazy glutationu (GR) oraz stężenie dialdehydu malonowego (MDA) w mediach hodowlanych ludzkich komórek czerniaka zł‚oś›liwego linii Me45 in vitro (In vitro study of the infl uence of carboplatin on glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GR) activities and malondialdehyde (MDA) concentration in human malignant melanoma Me45 media cells)

Ewa Chodurek , Sł‚awomir Kurkiewicz, Anna Dzierżę™ga-Lę™cznar, Krystyna Stę™pień„, Zofia Dzierżewicz
Application of the pyrolytic methylation to GC/MS profi ling of short-chain fatty acids in selected pharmaceutical preparations (Zastosowanie pirolitycznej metylacji w oznaczaniu profilu krótkoł‚ań„cuchowych kwasów tł‚uszczowych w wybranych preparatach farmaceutycznych techniką… GC/MS)

Marzena Jaworska-Kik, Jolanta Lodowska, Daniel Wolny, Zofia Dzierżewicz, Ludmił‚a Wę™glarz
Wykorzystywanie ustrojowych źrółdeł‚ żelaza przez bakterie Desulfovibrio desulfuricans (Utilization of host iron sources by bacteria Desulfovibrio desulfuricans)

Sł‚awomir Kurkiewicz, Anna Dzierżę™ga-Lę™cznar, Krystyna Stę™pień
Oznaczanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w surowicy ludzkiej techniką… GC/MS: optymalizacja procedury ekstrakcyjnej leków (GC/MS determination of non-steroidal anti-infl ammatory drugs in human serum: )an optimization of the drug extraction procedure

Sł‚awomir Smolik, Dorota Domal-Kwiatkowska, Ludmił‚a Wę™glarz
Polimorfizm genetyczny wybranych alleli cytochromu CYP2D6 u pacjentów z kardiomiopatią… rozstrzeniową… i zapaleniem mi궛nia sercowego (Genetical polymporphism of chosen CYP2D6 alleles among the patients with dilated cardiomyopathy and myocarditis)

Jolanta Sochacka, Bartosz Paweł‚czak, Andrzej Sobczak
Application of molecular docking to study 6-Mercaptopurine-binding to human serum albumin (Zastosowanie dokowania molekularnego w badaniu wią…zania 6-Merkaptopuryny z albuminą… surowicy krwi ludzkiej)

Urszula Cegieł‚a, Hanna Korzeniowska, Agnieszka Wilk
Role of osteoblasts and osteocytes in bone remodeling (Rola osteoblastów i osteocytów w procesie przebudowy koś›ci)

Aleksandra Drelich, Piotr Kruszyń„ski, Tomasz J. Wą…sik
Biologia molekularna wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (Molecular biology of the tick-borne encephalitis virus)

Aleksandra Janas, Tomasz Hanke, Joanna Folwarczna
RANKL i osteoprotegeryna, czynniki regulują…ce procesy metaboliczne w ukł‚adzie kostnym, w patogenezie miażdzycy (RANKL and osteoprotegerin, factors regulating metabolic processes in the skeletal system, in the pathogenesis of atherosclerosis)

Katarzyna Wilemska, Mał‚gorzata Kidziń„ska, Marek Kucharzewski
Lekcje anatomii w obrazach mistrzów holenderskich epoki Renesansu (Anatomy lessons in the paintings by the Dutch artists of the Renaissance)

Przemysł‚aw Zalewski, Judyta Cielecka-Piontek
Cefoselina -€“ nowa cefalosporyna czwartej generacji (Cefoselis – a novel 4th generation cephalosporin)

Maria Szczepań„ska, Urszula Dyrga, Dawid Nowak, Krystyna Szprynger, Elżbieta Trembecka-Dubel, Ewa Muszewska, Dagmara Roszkowska-Bjanid, Katarzyna Broll-Waś›ka, Katarzyna Ziora
Trudnoś›ci diagnostyczne w rozpoznaniu przyczyny gorą…czki u 11-letniej dziewczynki z ostrym uszkodzeniem nerek -€“ opis przypadku i przeglą…d literatury (Diffi culties in diagnosing the cause of fewer in 11-year-old girl with acute renal injury – case report and review of literature)

Rok/Vol/Nr: 2011/65/1-2

Jacek Durmał‚a, Jan Szewieczek, Jan Duł‚awa, Marcin Sosnowski, Agnieszka Batko-Szwaczka, Joanna Frą…ckiewicz, Bartosz Wnuk, Joanna Dzierżę™ga, Ewa Detko
Ocena stanu czynnoś›ciowego chorych geriatrycznych zakwalifikowanych do programu aktywnoś›ci fizycznej -€“ doniesienie wstę™pne (Clinical research the functional state of elderly patients qualifi ed to the geriatric physical activity program - preliminary study)

Marta Jaworska, Bartosz Wnuk, Jacek Durmał‚a, Maciej Kolebacz
Wpł‚yw ć‡wiczeń„ wedł‚ug Emila Jaques-Dalcroze'€™a na kształ‚towanie koordynacji ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym (Eff ect of exercise by Emile Jaques-Dalcroze on formation of motor coordination in preschool children)

Jacek Kostecki, Maciej Zaniewski, Dawid Hadasik, Zbigniew Smył‚a, Eugeniusz Majewski, Tomasz Korzeniowski, Piotr Piekorz
Ostra niedrożność przewodu pokarmowego. Ocena zapadalnoś›ci na podstawie analizy materiał‚u wł‚asnego (Acute intestinal obstruction. Incidence estimation based on own material analysis)

Janusz Kwieciń„ski, Krystyna Pierzchał‚a, Wojciech Bartman, Agnieszka Machowska-Majchrzak
Ocena prę™dkoś›ci przepł‚ywu krwi w tę™tnicach zewną…trz- i wewną…trzczaszkowych metodą… Dopplera u chorych z ostrymi zawrotami gł‚owy leczonych Vinpocetyną… (Assessment of blood fl ow velocity in extra- and intracranial arteries in patients with acute vertigo treated with Vinpocetine)

Marta Śšmigielska, Krzysztof Czernicki, Jacek Durmał‚a
Back Pain in Adolescent with Idiopathic Scoliosis (Ból pleców u mł‚odzieży ze skoliozą… idiopatyczną…)

Andrzej Brodziak
HIV i AIDS -€“ współczesne dylematy (Contemporary dilemma related to HIV and AIDS)

Barbara Bacler-Żbikowska, Jacek Drobnik
Komentarz botaniczny do roś›lin leczniczych i surowców roślinnych wymienionych w Farmakopedii polskiej VIII. Część‡ I (A botanical commentary to the medicinal plants and herbal stock mentioned in the 8th Pharmacopoeia of Poland. Part 1)

Barbara Bacler-Żbikowska, Jacek Drobnik
Komentarz botaniczny do roś›lin leczniczych i surowców roś›linnych wymienionych w Farmakopedii polskiej VIII. Część‡ II (A botanical commentary to the medicinal plants and herbal stock mentioned in the 8th Pharmacopoeia of Poland. Part 2)

Barbara Bacler-Żbikowska, Jacek Drobnik
Komentarz botaniczny do roś›lin leczniczych i surowców roś›linnych wymienionych w Farmakopedii polskiej VIII. Część‡ III (A botanical commentary to the medicinal plants and herbal stock mentioned in the 8th Pharmacopoeia of Poland. Part 3)

Emilia Mikoł‚ajewska, Dariusz Mikoł‚ajewski
Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie (Selected applications of computer models in medicine)

Michał‚ Braczkowski, Micha‚ł Białożyt , Ryszard Braczkowski, Zdzisł‚awa Kondera-Anasz
PSA cią…gle najlepszy marker nowotworowy, modyfikacje testu i nowe markery raka stercza (PSA still the best cancer marker, PSA test modifi cations and new prostate cancer markers)