Rok/Vol/Nr: 2009/63/6

Ryszard Szkilnik, Michał‚ Kliber, Przemysł‚aw Nowak, Jadwiga Joś›ko, Kamila Bojanek, Marta Adwent, Eva Korossy, Halina Brus, Ryszard Brus
Wpł‚yw prenatalnego narażenia miedzią… na oś›rodkowy ukł‚ad dopaminergiczny u dorosł‚ych szczurów (Eff ect of prenatal copper exposure on the central dopaminergic system in adult rat)


Tadeusz Kasza, Piotr Knapik, Hanna Misioł‚ek, Dorota Knapik
Comparison of spinal anaesthesia with 0.75% ropivacaine and 0.5% bupivacaine for elective caesarean section (Porównanie znieczulenia podpaję™czynówkowego z 0,75% ropiwakainą… i 0,5% bupiwakainą… do planowego cię™cia cesarskiego)


Beata Parfiniewicz, Ludmił‚a Węglarz, Andrzej Hollek
Ocena sekrecji IL-6 przez komórki nowotworowe jelita grubego traktowane kwasem fitynowym (Evaluation of IL-6 secretion by colon cancer cells treated with phytic acid)


Jarosł‚aw Pasek, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyń„ski, Jan Wiaderkiewicz, Stanisł‚aw Kwiek
Ocena jakości życia pacjentów ze schorzeniami ukł‚adu pozapiramidowego po leczeniu stereotaktycznym oraz pozabiegowej rehabilitacji (The quality of life at patients with the extrapyramidal system diseases after stereotactic surgery and rehabilitation)


Karolina Lau, Karolina Piotrowska, Anna Korczyń„ska, Grzegorz Dziubanek
Śšwiadomość młodych matek w zakresie ryzyka zdrowotnego wynikającego z używania przez dzieci niebezpiecznych zabawek (Awareness of the health risk resulting from the usage of unsafe toys by children in the population of young mothers)


Bożena Kowalczyk
Rdestowiec japoń„ski (Reynoutria japonica Houtt.) - gatunek inwazyjny i leczniczy -“ rozprzestrzenianie się™ w gminie Krzyżanowice (Kotlina Raciborska) (Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – invasive alien and medical plant – distribution in the commune Krzyżanowice (Raciborska Valley))


Barbara Bacler
Zasoby gatunkowe cennych roś›lin leczniczych powiatu wł‚oszczowskiego Część 2 -€“ kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (L.) Moench (Resources of valuable medicinal plants of Włoszczowa district. Part 2 – sandy everlasting Helichrysum arenarium (L.) Moench)


Grzegorz Zieliń„ski, Barbara Harazin, Anna Hirsz, Damian Salamon, Agata Siennicka, Izabela Szoł‚tysik, Marcin Zagórski
Wolnozmienne pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach szkolnych wybranych placówek oś›wiatowych z terenu Katowic (Low-frequency electromagnetic fi elds in chosen school rooms of Katowice area)


Jadwiga Iwań„ska, Eugeniusz Czecior, Katarzyna Mrówka-Kata, Agnieszka Wolny
Rola interleukiny-5 i eotaksyny-2 w powstawaniu nacieków eozynofilowych w tkance polipów nosa (The role of interleukin-5 and eotaxin -2 in the creation of eosilophilic infi ltrations in nasal polyps tissue)


Joanna Woźniak-Holecka, Tomasz Holecki, Urszula Rokicka
Sztuczne źródł‚a promieniowania sł‚onecznego jako czynnik ryzyka nowotworów skóry (Artifi cial solar radiation as a risk factor for skin tumor)


Anna Bekier-Żelawska, Jan Duł‚awa
Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek u chorej przewlekle zażywają…cej furosemid (Tubulointerstitial nephritis revealed in patient on long-term furosemide therapy)


Beata Bialkowska
Dexamethasone therapy of chronic lung disease in pre-term infant (Zastosowanie Dexametazonu w leczeniu przewlekł‚ej choroby pł‚uc u wcześ›niaka)

Rok/Vol/Nr: 2009/63/5

Eva Ko‘rossy, Michał‚ Śšwierszcz, Elżbieta Nowak, Magdalena Beł›ka, Michał‚ Bał‚asz, Przemysł‚aw Nowak, Ryszard Szkilnik
Antinociceptive eff ects of morphine, nefopam, indomethacin and imipramine in rats with lesion of the central serotoninergic system (Przeciwbólowe efekty morfiny, nefopamu, indometacyny i imipraminy u szczurów z lezją oś›rodkowego ukł‚adu serotoninerg)


Krzysztof Ję™drzejko, Agnieszka Tajer
Ocena naturalnych zasobów roś›lin naczyniowych na terenie oś›rodków rekreacyjno-wypoczynkowych ,,Żródła Boliny Poł‚udniowej' Katowice, ,,Wesoł‚a Fala' Mysł‚owice oraz ,,Park Zadole' Katowice ze szczególnym uwzględnieniem gatunków leczniczych (Estimation of natural resources of vascular plants in the area recreation sites ,,Źródła Boliny Poł‚udniowej' Katowice, ,,Wesoł‚a Fala' Mysł‚owice and ,,Park Zadole' Katowice with special attention to medicinal species)


Beata Sarecka-Hujar, Iwona Zak, Jolanta Krauze
Carrier-state of the A allele of -€“ 455G> A polymorphism within the beta fi brinogen gene increases the risk of coronary artery disease in the presence of elevated concentration of serum triacylglycerols (Nosicielstwo allela A polimorfizmu - 455G>A genu fibrynogenu beta zwię™ksza ryzyko choroby wień„cowej przy jednoczesnym podwyższonym stężeniu triglicerydów w surowicy)


Barbara Harazin, Grzegorz Zieliń„ski, Jolanta Malinowska-Borowska, Jacek Kał‚amarz
Porównanie czasu odnowy w czynnoś›ciowej próbie termicznej wykonanej dwiema metodami u osób z acrohomoiotermicznym typem regulacji naczyń„ obwodowych (Comparison of recovery time in a cold provocation test performed by two methods in subjects with acrohomoiothermic regulation of the peripheral circulation)


Bąk Krzysztof, Czupryna Krzysztof, Nowotny-Czupryna Olga, Wróblewska Ewa
Chód osób z dolegliwoś›ciami bólowymi dolnego odcinka krę™gosł‚upa (Gait of people with low back pain)


Piotr Gać‡, Dariusz Karp, Paweł‚ Gać‡, Marcin Zawadzki, Rafał‚ Porę™ba
Rozpowszechnienie problemów okulistycznych wś›ród nał‚ogowych palaczy papierosów. (The spread of eye diseases in habitual smokers)


Bronikowska Joanna, Szliszka Ewelina , Nowowiejska-Wiewióra Alicja, Król Wojciech
Rola wirusa cytomegalii w patogenezie choroby wień„cowej (The infl uence of cytomegalovirus on pathogenesis of ischemic heart disease)


Izabela Krajewska-Siuda, Jerzy Sł‚owiń„ski, Joanna Kasznia-Kocot
Metody profilaktyczne stosowane w celu eliminacji alergenów roztoczy kurzu domowego (Prophylaxis methods used in elimination of dust mites allergens)


Andrzej Mazur, Marek Rak, Michał Karbowski, Jan Gą™bka, Julian Jakubaszko, Ewelina Szliszka
Zgorzel Fourniera w przebiegu ropnia okoł‚oodbytniczego -€“ opis przypadku (Fournier’s gangrene in course of a perianal abscess - a case report)

Rok/Vol/Nr: 2009/63/4

Alicja Zajdel, Beata Parfiniewicz, Adam Wilczok, Ludmił‚a Węglarz, Zofia Dzierżewicz
Ochronny wpł‚yw kwasu fitynowego na peroksydację kwasu linolowego w warunkach in vitro (Protective eff ect of phytic acid on linoleic acid peroxidation in vitro)


Bartosz Wanot
Wiedza pacjentów i personelu medycznego na temat wirusowych zapaleń wątroby (WZW) (The cognisance of viral hepatitis among patients and medical staff)


Karol Monkos
Activation energy of viscous fl ow for some globular and non-globular proteins obtained from viscosity measurements and modifi ed Arrhenius equation (Energia aktywacji przepł‚ywu lepkiego dla kilku globularnych i nie-globularnych biał‚ek otrzymana z pomiaru)


Przemysł‚aw Nowak, Janusz Niwiń„ski, Eva Korossy, Jacek Drab, Izabela Walawender, Kamila Bojanek, Ryszard Szkilnik, Ryszard Brus
Zawartość 5-hydroksytryptaminy w mózgu szczurów z równoczesną lezją oś›rodkowego ukł‚adu dopaminergicznego i noradrenergicznego (5-Hydroxytryptamine level in the brain of rats after simultaneous lesion of the central dopaminergic and noradrenergic )


Adrian Smę™dowski, Anna Leopold, Katarzyna Stę™plewska
Charakterystyka rakowiaków w materiale Katedry i Zakł‚adu Patomorfologii w Zabrzu SUM w Katowicach (Characteristic features of carcinoids diagnosed in Department of Pathomorphology SUM in Zabrze)


Krzysztof Jędrzejko, Mariusz Kmiecik
Ocena zasobów gatunkowych flory naczyniowej obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych ,,Rów Murckowski' -€“ Katowice-Murcki, ,,Stawy Bł‚otne' -€“ Tychy -Czułów i ,,Jezioro Łysina' -“ Bieruń„, ze szczególnym uwzględnieniem udział‚u roś›lin leczniczych


Mał‚gorzata Bugaj, Jacek Drobnik
Terminologia dział‚ań„ leczniczych (Nomenclature of medicinal actions)


Maciej Misioł‚ek, Jacek Pał‚ac, Grażyna Lisowska, Grzegorz Namysł‚owski
Możliwoś›ci operacyjnego leczenia raka gardł‚a dolnego (Possibilities of surgery in hypopharyngeal carcinoma)


Agnieszka Wię™cł‚awek, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Urszula Mazurek, Sł‚awska Helena, Anna Oslizlo
Klasyfikacja i transdukcja wewną…trzkomórkowego sygnał‚u metabotropowych receptorów amin biogennych (Classifi cation and intracellular signaling transduction of metabotropic biogenic amine receptors)

Rok/Vol/Nr: 2009/63/3

Krzysztof Ję™drzejko, Mariusz Kozł‚owski, Michał Maniara
Roś›liny źródłem leku laryngologicznego (część‡ 2) (Plants as sources of ent medicines (part 2))


Barbara Bacler
Zasoby gatunkowe cennych roś›lin leczniczych powiatu wł‚oszczowskiego Część‡ 1 - mą…cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng (Resources of valuable medicinal plants of Włoszczowa district. Part 1 - bearberry Arctostaphylos uva-ursi (L.)


Monika Bą…k-Sosnowska, Barbara Zahorska-Markiewicz
Emotional attitude towards one’s own body in overweight women (Stosunek emocjonalny otył‚ych kobiet do wł‚asnego ciał‚a)


Andrzej Brodziak, Ewa Ziół‚ko, Mał‚gorzata Muc-Wierzgoń„
Ankieta dla mię™dzynarodowych badań porównawczych kondycji psychicznej wybranych grup osób (Questionnaire for international comparative studies of psychological conditions of chosen groups of people)


Andrzej Brodziak, Marie-Anne Lecomte, Ewa Ziół‚ko
Próba porównania kondycji psychicznej Belgijskich i Polskich studentów pielęgniarstwa (Comparative study of psychological condition of Belgian and Polish students of nursing)


Agnieszka Jabł‚eka
Wpł‚yw procesu starzenia się ukł‚adu autonomicznego na przebieg najczę™stszych chorób ukł‚adu krążenia (The infl uence of aging of autonomic system on the course of most common cardiovascular diseases)


Beata Adamus-Sitkiewicz, Eva Ko‘rossy, Kamila Bojanek, Marta Adwent, Przemysł‚aw Nowak, Michał‚ Bał‚asz, Mał‚gorzata Kniaś›, Ryszard Szkilnik
Impairment in pain perception in adult rats treated with N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4) as neonates (Zaburzenia percepcji bólu u dorosł‚ych szczurów z lezją… oś›rodkowego ukł‚adu noradrenergicznego wykonaną… we wczesnym okresie życia)


Jarosł‚aw Pasek, Grzegorz Cieś›lar, Tomasz Pasek, Agnieszka Manierak, Karolina Sieroń„-Stoł‚ny, Aleksander Sieroń„
Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i ś›wiatła niskoenergetycznego -€“ nowe możliwoś›ci leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków. (Simultaneous use of variable magnetic fi eld and low-energy light – new possibilities)


Mał‚gorzata Poręba, Rafał‚ Poręba, Paweł‚ Gać, Marta Negrusz-Kawecka, Mał‚gorzata Sobieszczań„ska, Witold Pilecki, Ryszard Andrzejak
Bradycardic atrial fl utter -€“ ablation and pacemaker- what is the optimal treatment? (Trzepotanie przedsionków z wolna akcją… serca - ablacja i stymulator- czy to optymalne leczenie?)