Availability of health care services within the European Community
 
More details
Hide details
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego Zakład Ekonomiki Zdrowia, p.o. kierownika.
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach, słuchaczka studium doktoranckiego
 
 
Corresponding author
Tomasz Holecki   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego Zakład Ekonomiki Zdrowia, ul. Piekarska 18, 41-900 Bytom, tel. +48 32 397 65 37
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:76-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The right of free movement of people and services, which is essential for the functioning of the European Union made it necessary to provide citizens of the European Union, moving within the community, to access the benefi ts of the social security systems. Particularly: health services in any member state other than the citizen’s own. In order to submit a comprehensive application of the regulations on coordination of social security, by the National Health Fund, an analysis of basic legal acts establishing the existing formal and procedural solutions, necessary for an understanding of this issue, has been done. The paper is a theoretical and empirical analysis of facts, based on the statutory duties and implementation, undertaken by the National Health Fund, using statistical data from reports prepared by the Head of the National Health Fund, gathered in The Central Registry of Insured Persons.
 
REFERENCES (15)
1.
Tatara T., Matysiak A., Wyrozębska A. Opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej – organizacja i funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, Zdrowie Publiczne, Polish Journal of Public Health 2009 Nr 119, s. 175-178.
 
2.
Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. (Dz. U. 04.90.864/2).
 
3.
Dz. U. L 149 z 5.07.1971, z późn. zm.
 
4.
Dz. U. L 74 z 27.03.1972, z późn. zm.
 
5.
Art. 7. ust. 2 lit. c Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.
 
6.
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 859/ 2003 z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. L124 z 20.05.2003).
 
7.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz. U. L 209 z 25.07.1998) zmieniające rozporządzenie nr 1408/71 i rozporządzenie 574/72.
 
8.
Art. 2, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71.
 
9.
Art. 5, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
10.
Art. 26 ust. 1 i art. 97 ust. 3 pkt. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
11.
Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok.
 
12.
§4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 
13.
§ 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 
14.
§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 
15.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 166 z 30.04.2004, sprostowanie: L 200 z 07.06.2004).
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top