Dostępność świadczeń zdrowotnych w ramach Wspólnoty Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego Zakład Ekonomiki Zdrowia, p.o. kierownika.
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach, słuchaczka studium doktoranckiego
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Holecki   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego Zakład Ekonomiki Zdrowia, ul. Piekarska 18, 41-900 Bytom, tel. +48 32 397 65 37
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:76-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawo swobodnego przepływu osób oraz usług, będące podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej, spowodowało konieczność zapewnienia obywatelom Unii Europejskiej, przemieszczającym się wewnątrz Wspólnoty, dostępu do świadczeń wynikających z zabezpieczenia społecznego, a w szczególności usług medycznych na terytorium innego kraju niż kraj pochodzenia. W celu całościowego przedstawiania zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dokonano analizy podstawowych aktów prawnych, ustanawiających obowiązujące rozwiązania formalno-proceduralne, niezbędne dla zrozumienia niniejszego zagadnienia. Opracowanie stanowi teoretyczno-empiryczną analizę faktów, w oparciu o ustawowe zadania i ich realizację prowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z wykorzystaniem danych statystycznych pochodzących z raportów przygotowywanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, zgromadzonych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych NFZ.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (15)
1.
Tatara T., Matysiak A., Wyrozębska A. Opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej – organizacja i funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, Zdrowie Publiczne, Polish Journal of Public Health 2009 Nr 119, s. 175-178.
 
2.
Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Rzymie dnia 25 marca 1957 r. (Dz. U. 04.90.864/2).
 
3.
Dz. U. L 149 z 5.07.1971, z późn. zm.
 
4.
Dz. U. L 74 z 27.03.1972, z późn. zm.
 
5.
Art. 7. ust. 2 lit. c Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.
 
6.
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 859/ 2003 z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. L124 z 20.05.2003).
 
7.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. (Dz. U. L 209 z 25.07.1998) zmieniające rozporządzenie nr 1408/71 i rozporządzenie 574/72.
 
8.
Art. 2, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71.
 
9.
Art. 5, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
10.
Art. 26 ust. 1 i art. 97 ust. 3 pkt. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 
11.
Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 rok.
 
12.
§4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 
13.
§ 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 
14.
§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1867 z późn. zm.).
 
15.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 166 z 30.04.2004, sprostowanie: L 200 z 07.06.2004).
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top