The analysis of breast cancer and colorectal cancer incidence in Silesian province based on available data on malignancies – National Cancer Registry and National Health Fund
 
More details
Hide details
1
Zakład Zdrowia Środowiskowego, Katedra Zdrowia Środowiskowego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
3
Klinika Onkologii, Katedra Onkologii i Radioterapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Danuta Rogala   

Zakład Zdrowia Środowiskowego, Katedra Zdrowa Środowiskowego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:149-161
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
In Poland, data on neoplasms is collected in the National Cancer Registry (NCR) and the National Health Fund (NHF). The completeness of registration and the consistency of data in both systems are the basis for planning and prevention in health care. The aim of this paper is to analyse the incidence of breast cancer and colorectal cancer in the Silesian province based on data from the available cancer registry sources (NCR and NHF), differing in the manner and scope of data collection.

Material and methods:
Data on the incidence of breast cancer and colorectal cancer in the cities of Silesian province was analysed. The data concerned the year 2012 and was collected in the NCR and NHF. The NHF database included a total of 3.632.486 records, from which cases of breast and colorectal cancers for the year 2012 were distinguished. These data were compared with the morbidity for breast cancer and colorectal cancer shown in the NCR.

Results:
The analysis showed significant differences between the absolute number of neoplasm cases registered in the NHF and NCR. The NHF database included a greater number of cases, both for breast cancer and colorectal cancer. In the male population, in 1/5 of the analysed cities, the number of colorectal cancer cases registered by the NCR exceeded the values recorded by the NHF.

Conclusions:
The differences in data concerning breast cancer and colorectal cancer between the NCR and NHF may lead to inadequate planning of oncological medical services.

 
REFERENCES (25)
1.
Systemy opieki onkologicznej w wybranych krajach. Raport opracowany przez Ernst&Young na zlecenie Fundacji Onkologia 2025. Warszawa. Kwiecień 2014.
 
2.
Didkowska J., Wojciechowska U., Kozierkiewicz A., Strug A., Śliwczyński A. Porównanie liczebności zbiorów Krajowego Rejestru Nowotworów i Narodowego Funduszu Zdrowia na przykładzie nowotworów piersi u kobiet i nowotworów jelita grubego. Onkol. Prakt. Klin. 2012; 8(4): 129–142.
 
3.
Micheli A., Coebergh J.W., Mungo E., Massimiliani E., Sant M., Oberaigner W., Holub J., Storm H.H., Forman D., Quinn M., Aareleid T., Sankila R., Hakulinen T., Faivre J., Ziegler H., Tryggvadòttir L., Zanetti R., Dalmas M., Visser O., Langmark F., Bielska-Lasota M., Wronkowski Z., Pinheiro P.S., Brewster D.H., Plesko I., Pompe-Kirn V., Martinez-Garcia C., Barlow L., Möller T., Lutz J.M., André M., Steward J.A. European health systems and cancer care. Ann. Oncol. 2003; 14, Suppl. 5: v41–60.
 
4.
Capocaccia R., Gatta G., Roazzi P. et al. The EUROCARE-3 database: methodology of data collection, standardization, quality control and statistical analysis. Ann. Oncol. 2003; 14, Suppl. 5: v14–27.
 
5.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2011 r. Nr 81E/95 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. „Walka z rakiem: partnerstwo europejskie”.
 
6.
Communication From the Commision to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 24.6.2009. COM(2009) 291 final. http://eur-lex.euro-pa.eu/lega... [dostęp: 15.01.2016].
 
7.
Koszarowski T., Gadomska H., Wronkowski Z., Romejko M. Nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1952-1982. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa 1987, s. 1–5.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów. Dz. U. z 2012 r., poz. 1497.
 
9.
Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2013.
 
10.
Dyzmann-Sroka A. Metody uzyskiwania i opracowywania wiarygodnych danych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia chorych w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Rozprawa doktorska. Wielkopolskie Centrum Onkologii. Poznań 2010.
 
11.
Informacja o wynikach kontroli realizacja zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”. Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa 2014.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz. U. z 2013 r., poz. 1447.
 
13.
Buse R., Geissler A., Quentin W., Wiley M. Jednorodne Grupy Pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach. Narodowy Funduszu Zdrowia – Centrala. Warszawa 2013, s. 393–394, 400.
 
14.
Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 rok. http://www.nfz.gov.pl/bip/dzia... [dostęp 08.02.2016.
 
15.
Bray F., Ferlay J., Laversanne M., Brewster D.H., Gombe Mbalawa C., Kohler B., Piñeros M., Steliarova-Foucher E., Swaminathan R., Antoni S., Soerjomataram I., Forman D. Cancer Incidence in Five Continents: Inclusion criteria, highlights from Volume X and the global status of cancer registra-tion. Int. J. Cancer. 2015; 137: 2060–2071.
 
16.
Prüss-Üstün A, Corvalán C. Preventing Disease through Healthy Envi-ronments. WHO. Geneva 2006.
 
17.
World Health Organisation. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja Dziesiąta. Fundacja Zdrowia Publicznego. Kraków 1992.
 
18.
Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2014.
 
19.
What are the risk factors for breast cancer? American Cancer Society 2013. http://www.cancer.org/cancer/b... [dostęp 15.01.2015].
 
20.
Hartwig A. Cadmium and cancer. In: Sigel A., Sigel H., Sigel R.K.O. (ed.) Cadmium. From toxicity to essentiality. Springer, Dordrecht 2013, s. 491–507.
 
21.
Cogliano V.J. Assessing the cancer risk from environmental PCBs. Environ Health Perspect. 1998; 106(6): 317–323.
 
22.
Steward B.W., Wild C.P. (ed.). World Cancer Report 2014. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization. Lyon 2014.
 
23.
Kubiak A., Kycler W., Trojanowski M. Epidemiologia i profilaktyka raka jelita grubego w Polsce. Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(3): 636–642.
 
24.
Kalbarczyk W.P., Gujski M., Brzozowski S., Tytko Z., Ścibek A. Walka z nowotworami i opieka onkologiczna w Polsce wobec wyzwań demograficznych i epidemiologicznych – propozycje rozwiązań. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia. Warszawa 2015.
 
25.
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajo-wego Rejestru Nowotworów z dnia 1 października 2012 r. http://www2.mz.gov.pl /wwwfiles/ ma_ struktura/docs/prmz_krn_konsultacje_zew_22102012.pdf [dostęp 15.01.2015].
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top