Styles of coping with stress and level of sense of self-efficacy among VI year medical students of Medical University of Silesia in Katowice
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Praktyka Lekarzy Rodzinnych SANPROM w Zabrzu
 
3
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Corresponding author
Witold Jacek Drzastwa   

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 370 43 58
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:229-235
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The medical profession belongs to those professions having one of the highest levels of stress. The aim of the work was to define the styles of coping with stress and the level of sense of self-efficacy and to establish the dependencies of the factors mentioned by students of medicine.

Material and methods:
The survey study included a group of 184 VI year students of medicine. The following were used: Questionnaire for coping in stressful situations CISS, Generalized self-efficacy scale – GSES, authors’ own multiple-choice research questionnaire for the specialization of medicine. Analysis was conducted using the statistical package for IBM, SPSS Statistics 22.

Results:
Among the 184 surveyed students, there were 122 women and 62 men. 57 people considered the choice of family medicine as their target specialization and 127 subjects chose other specializations. More than half of the students had a task-oriented style of coping, among 32% the the evasion style dominated and 14.6% of the emotional style, equally in men and women. There were no inter-group differences in the styles of coping with stress.

Conclusions:
Medical students, regardless of their choice of specialization, have a task style of coping with stress and a high level of self-efficacy. 2. Students with higher levels of self-efficacy often display the task style of coping with stress and engage in seeking social contacts. 3. Students choosing a specialization other than family medicine had a significantly higher sense of self-efficacy. 4. A high level of self-efficacy and task style of coping with stress as part of the personality profile of a future doctor may indicate the possibility of better functioning in the profession.

 
REFERENCES (31)
1.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. Osobowość, stres a zdrowie. Difin. Warszawa 2010, s. 45–62.
 
2.
Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. Springer. New York 1984, s. 19.
 
3.
Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. CISS kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2007.
 
4.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2001.
 
5.
Kościelak R. Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Impuls. Kraków 2010.
 
6.
Irzyniec T., Konodyba-Szymański P., Szczerba H. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego lekarzy medycyny (wstępne wyniki). J. Ecol. Health 2010; 14(6): 295–302.
 
7.
Orlak K., Gołuch D., Chmielewski J. Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Prewencji i Rehabilitacji. Warszawa 2014, s. 7–14.
 
8.
Romani M., Ashkar K. Burnout among physicians. Libyan J. Med. 2014; 9(1): 1–6.
 
9.
Kyle Kensing: The 10 Most Stressful Jobs of 2013. Careercast. http://www.careercast.com/jobs... [dostęp 25.08.2016].
 
10.
Heponiemi T., Aalto A.M., Puttonen S., Vanska J., Elovainio M. Work-related stress, job resources, and well-being among psychiatrists and other medical specialists in Filnland. Psychiatr. Serv. 2014; 65(6): 796–801.
 
11.
Atanes A.C.M., Andreoni S., Hiryama M.S., Montenero-Marin J., Barros V.V., Ronzani T.M., Kozasa E.H., Soler J., Cebolla A., Garcia-Campayo J., Demarzo M.M. Mindfulness, perceived stress, and subjective well-being: a correlational study in primary care health professionals. BMC Complement Altern. Med. 2015; 15: 303.
 
12.
Gąsiorowski J., Radlińska I., Pakula A., Kładna A. Oczekiwania i motywacje związane ze zdobyciem zawodu lekarza oraz plany zawodowe studentów VI roku Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie (część II). Zdr. Publ. 2010; 120(2): 153–157.
 
13.
Waszkiewicz L. Zatońska K., Einhorn J., Połtyn-Zaradna K., Gaweł-Dabrowa D. Motywacje wyboru studiów medycznych na przykładzie studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Hygeia Public Health 2012; 47(2): 223–226.
 
14.
Gowin E., Horst-Sikorska W., Michalak M., Avonts D., Buczkowski K., Lukas W., Korman T., Litwiejko A., Chlabicz S.The attractiveness of family medicine among Polish medical students. Eur. J. Gen. Pract. 2014; 20: 121–124.
 
15.
Krztoń-Królewiecka A., Jarczewska D.Ł., Windak A. Medycyna rodzinna jako specjalizacja lekarska i dyscyplina akademicka w ocenie studentów medycyny. Przegl. Lek. 2015; 72(1): s. 6–10.
 
16.
Dragański K., Tyszko P., Borkowska U. Nauczanie medycyny rodzinnej w ocenie studentów medycyny. Zdr. Publ. 1994; 9: 323–326.
 
17.
Kozielec T., Strecker D., Karakiewicz B. Oczekiwania studentów dotyczące specjalizacji z medycyny rodzinnej. Med. Rodz. 2001; 1: 14–17.
 
18.
Pawełczyk A., Kotlicka-Antczak M., Śmigielski J., Pawełczyk T., Rabe-Jabłońska J. Inteligencja emocjonalna a preferowana specjalizacja medyczna – wyniki badania empirycznego. Psychiatr. Psychol. Klin. 2012; 12(2): s. 96–101.
 
19.
Mroczkowska D., Białkowska J. Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014; 20(3): 265–269.
 
20.
Skrzypek M., Piątkowski W., Brysiewicz A., Wszędyrówny M. Analiza jakości życia studentów w kontekście stylu radzenia sobie ze stresem. Raport z badań. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2001; XXVI: 261–275.
 
21.
Tomczak K. Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia. Psychoterapia 2009; 2(149): 67–79.
 
22.
Masiak J., Kuśpit M., Surtel W., Jarosz M.J. Stress, coping styles and person-ality tendencies of medical students of urban and rural origin. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014; 21(1): 189–193.
 
23.
Piko B. Correlations of stress, coping and psychological well-being among preclinical medical students. Orv. Hetil. 2014; 155(33): 1312–1318.
 
24.
Folkman S., Moskowitz J.T. The Scope of Social Psychology, theory abd applications. W: Health behavior and health behavior change.12. Positive affect significant psychological stress. Red. M. Hewstone, H.A.W. Schut, J.B.F. de Wit, K. van den Bos, M.S. Stroebe. Part4. Psychology Press. New York 2007, s. 197– 208.
 
25.
Heszen-Niejodek I. Konteksty stresu psychologicznego. Uniwersytet Śląski. Katowice 2002.
 
26.
Elementy psychologii zdrowia. Red. G. Dolińska-Zygmunt. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1996.
 
27.
Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 1977; 84: 191–215.
 
28.
Bandura A. Cultivate self-efficacy for personal and organizational effective-ness. W: The Blackwell handbook of principles of organizational behavior. Red. E.A. Locke. Oxford. UK, Blackwell, s. 120–136.
 
29.
Lewtak K., Smolińska J. Uogólnione poczucie własnej skuteczności a zachowania antyzdrowotne lekarzy rodzinnych na przykładzie palenia tytoniu. Prz. Epidemiol. 2011; 65: 115–121.
 
30.
Byra S. Poczucie własnej skuteczności w kontekście radzenia sobie w sytuacjach trudnych kobiet i mężczyzn z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2011; 17: 127–134.
 
31.
Marcinkowska U., Lau K., Jośko-Ochojska J. O potrzebie kształcenia studentów medycyny w aspekcie wiedzy o stresie – w ramach zajęć fakulta-tywnych. Hygeia Public Health 2013; 48(2): 152–155.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Nurses Coping with Stressful Situations—A Cross-Sectional Study
Grażyna Iwanowicz-Palus, Mariola Mróz, Krystyna Kowalczuk, Beata Szlendak, Agnieszka Bień, Mateusz Cybulski
International Journal of Environmental Research and Public Health
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top