Low-frequency electromagnetic fi elds in chosen school rooms of Katowice area
 
More details
Hide details
1
Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Wydział Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach
 
2
STN Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Studia Licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne, Wydział Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach
 
3
STN Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Studia na Wydziale Lekarskim, Wydział Lekarski w Katowicach SUM w Katowicach
 
 
Corresponding author
Grzegorz Zieliński   

Zakład Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy Wydział Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 18; tel. (32) 208-87-40
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:60-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
There are various magnetic field sources of unknown induction levels installed in schools. The aim of this research, is to evaluate level of magnetic induction in classrooms and workrooms of chosen schools in Katowice area.

Material and Methods:
Magnetic induction measurements were taken in 10 primary schools, 12 middle schools and 4 secondary schools in Katowice area. Magnetic induction was measured in at least two classrooms i.e. in a computer science classroom and in a humanities subject classroom. Induction level was inspected by means of spot measurement.

Results:
In most schools, which were evaluated, magnetic induction level did not exceed 50 nT. Measurements taken in middle schools and secondary schools showed higher magnetic induction values in computer science classrooms in comparison to humanities subject classrooms. Mainly of year production and technical condition of installed computer equipment influenced magnetic induction level measured in computer science classrooms. Older computers generated higher levels of magnetic induction, in comparison to new equipment. In a part of one primary school, which was 120 years old, in humanities subject classrooms, measured magnetic induction was higher then 150 nT. In another primary school localized in highly industrialized area near coal mine, magnetic induction inspected in computer science classrooms was higher, then 400 nT, whereas induction level in humanities subject classrooms of this school oscillated around 100 nT. The highest levels of magnetic induction were measured in two schools, in which transformers were installed. The measured level of magnetic induction in one of the above mentioned schools was 200 nT.

Conclusions:
Because different magnetic induction levels are strictly related to the computer equipment type, the level of exposure of children and youth to magnetic induction should be evaluated, after installing the equipment.

 
REFERENCES (18)
1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18. kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz. U. z dn. 29. 04. 2008 r.
 
2.
Li C.Y., Sung F.C., Chen F.L., Lee P.C., Silva M., Mezei G.: Extremely low frequency magnetic fi eld exposure of children at schools near high voltage transmission lines. Sci. Total Environ. 2007; 376: 151-159.
 
3.
Szmigielski S., Sobiczewski E.: Współczesne koncepcje ochrony pracowników i ludności przed polami EM w krajach Unii Europejskiej. Med. Pr. 2003; 54: 169-174.
 
4.
Ahlbom A., Cardis E., Green A., Linet M., Savitz D., Swerdlow A.: Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health. Envir. Health Persp. 2001; 109: 911-933.
 
5.
Kołosza Z., Banasik T.R., Zemła B.F.P.: Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2005 roku. Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Gliwice 2007.
 
6.
Ahlbom A., Day N., Feychting M., Roman E., Skinner J., Dockerty J. i wsp.: A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukemia. Br. J. Cancer, 2000; 85: 692-698.
 
7.
Kabuto M., Nitta H., Yamamoto S., Yamaguchi N., Akiba S., Honda Y. i wsp..: Childhood leukemia and magnetic fields in Japan: A case-control study of childhood leukemia and residential powerfrequency magnetic fi elds in Japan. Int. J. Cancer, 2006; 119: 643-650.
 
8.
Kheifets L., Repacholi M., Saunders R., Deventer E.: The Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields. Pediatrics, 2005; 116: 303-313.
 
9.
Zmyślony M.: Biofi zyczne mechanizmy działania pól elektromagnetycznych a skutki zdrowotne. Med. Pr., 2006; 57: 29-39.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów. Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1883.
 
11.
PN-T-06580-3:2002: Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości 0 Hz do 300 GHz. Część 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy. PKN, Warszawa 2002.
 
12.
Zmyślony M.: Działanie biologiczne i skutki zdrowotne pól elektromagnetycznych w aspekcie wymagań raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Med. Pr., 2007; 58: 27-36.
 
13.
Tardon A., Velarde H., Rodriguez P., Moreno S., Raton M., Munoz J. i wsp.: Exposure to extremely low frequency magnetic fields among primary school children in Spain. J. Epidemiol. Community Health, 2002; 56: 432-433.
 
14.
Sun W.Q., Heroux P., Cliff ord T., Sadilek W., Hamade F.: Characterization of the 60-Hz Magnetic Fields in Schools of the Carleton Board of Education. American Industrial Hygiene Association Journal. 1995; 56: 1215-1224.
 
15.
Zieliński G., Harazin B.: Exposure of Population to Slowly Variable Magnetic Fields in Multi Story Living Quartes. Pol. J. Envir. Stud. 2004; Suppl. II: 631-634.
 
16.
Zieliński G., Harazin B., Kałamarz J.: Wolnozmienne pole magnetyczne w wybranych budynkach mieszkalnych. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, 2005; Sectio D, Vol. LX, Suppl. XVI, 663: 427-431.
 
17.
Zieliński G.: Ekspozycja ludności osiedli mieszkaniowych woj. śląskiego na wolnozmienne pola magnetyczne. Rozprawa doktorska Śląskiej Akademii Medycznej, Zabrze 1999.
 
18.
Preston-Martin S., Navidi W., Thomas D., Lee P-J., Bowman J., Pogoda J.: Los Angeles Study of Residential Magnetic Fields and Childhood Brain Tumors. Am. J. Epidemiol., 1996; 2: 105-119.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top