Funkcjonowanie laboratoriów przyszpitalnych w wybranych szpitalach
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Anna Żuk   

Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, ul. 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 13 70 do 364 13 74
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:8-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Laboratoria szpitalne, dostarczając lekarzom wiarygodne wyniki dotyczące stanu zdrowia pacjenta, umożliwiają szybsze podejmowanie właściwych decyzji, wpływając na powodzenie terapii. Standardy i wymogi dla laboratoriów diagnostycznych określone są w ustawach i rozporządzeniach Ministra Zdrowia. Aby laboratorium diagnostyczne funkcjonowało prawidłowo, musi stosować się do wymogów prawnych i spełniać określone standardy w zakresie organizacji, wyposażenia, zapewniania wysokiej jakości usług laboratoryjnych oraz zatrudniania profesjonalnej kadry. Prawidłowa praca laboratorium przekłada się na uzyskanie wiarygodnych wyników.

Materiał i metody:
Badanie miało charakter ankietowy. Jego celem było przedstawienie funkcjonowania laboratoriów w wybranych szpitalach wojewódzkich na terenie województwa śląskiego. W badaniu wykorzystano przygoto-waną zgodnie z wymogami psychometrycznymi własną ankietę autorską, zawierającą 51 pytań kierowanych do personelu laboratoriów szpitalnych.

Wyniki:
Badane laboratoria nie posiadają pracowni specjalistycznych poza pracownią cytologii i bakteriologiczną, dlatego korzystają z usług innych laboratoriów wykonujących specjalistyczne badania. Większość laboratoriów nie ma akredytacji, a zlecenia na badania i wyniki mają postać papierową i elektroniczną. Dobrze rozwinięta jest szybka diagnostyka, a czas uzyskania wyniku w badaniach pilnych nie przekracza 1 godziny.

Wnioski:
Badane laboratoria szpitalne spełniają wymogi ustawowe i wyznaczone standardy, przestrzegają przepisów prawnych dotyczących wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, stosują procesy mające na celu ciągłe doskonalenie jakości wykonywanych usług.

 
REFERENCJE (24)
1.
Statut Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. http://www.kml.org.pl/index.ph... (dostęp z dn. 12.05.2014).
 
2.
Wojciechowski A. Status laboratoriów. Wywiad z prof. dr hab. med. Anną Przondo-Mordarską, krajowym konsultantem ds. mikrobiologii lekarskiej. Zakażenia 2003; 4: 66–68.
 
3.
Rotaub R. Laboratoria (prawie) bez nadzoru, czyli komu dziś zależy na jakości badan. http://www.rynekzdrowia.pl/Mik..., 32.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 
4.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1083.
 
5.
Wróbel P. Nadchodzi era standardów. http://www.rynekzdrowia.pl/ Uslugi-medyczne/Nadchodzi-era-standardow,1610,8.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 
6.
Podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne. Gab. Pryw. 2002; 9: 50–51.
 
7.
Podstawowe standardy, jakie powinny spełniać medyczne laboratoria mikrobiologiczne. Gab. Pryw. 2002; 9: 51–52.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2006 nr 61 poz. 435.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2009 nr 22 poz. 128.
 
10.
Brzeziński AM., Przybył-Hac B. Programy sprawdzianów między-laboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2009 r. Diagn. Lab. 2010; 46: 15–39.
 
11.
Guzel O., Guner E.I. ISO 15189 Accreditation: Requirements for quality and competence of medical laboratories, experience of a laboratory I. Clin. Biochem. 2009; 42: 274–278.
 
12.
Zaninotto M., Plebani M. The ‘‘hospital central laboratory’’: automation, integration and clinical usefulness. Clin. Chem. Lab. Med. 2010; 48: 911–917.
 
13.
Jakubowski Z., Skibowska-Bielinska A., Robakowska M. i wsp. Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania. Diagn. Lab. 2009; 45: 271–283.
 
14.
Swadźba J. Outsourcing usług laboratoryjnych dla szpitali. Zdr. Zarz. 2002; 4(1): 13–16.
 
15.
Rożko K. Outsourcing diagnostyki laboratoryjnej: jakość i cena – czy idą z sobą w parze? http://www.rynekzdrowia.pl/Dia... (dostęp z dn. 12.05.2014).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne. Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Dz.U. 2006 nr 109 poz. 754.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2481.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1073.
 
20.
Rotaub R. Laboratorium diagnostyczne zamiast basenu, czyli łowiska dla wielkich sieci. http://www.rynekzdrowia.pl/Usl... 12,8.html (dostęp z dn. 12.05.2014).
 
21.
Wróbel P. W ciężkich zakażeniach liczy się każda minuta. Wywiad z prof. Walerią Hryniewicz, konsultantem krajowym w dziedzinie mikrobiologii klinicznej. Rynek Zdrowia 2011; 1(66): 22–23.
 
22.
Samet A. Ścigamy się z czasem. http://www.rynekzdrowia.pl/Ryn... (dostęp z dn. 12.05.2014).
 
23.
Kϋbler A. Diagnostyka w intensywnej terapii. Wytyczne organizacji i funkcjonowania laboratorium szybkiej diagnostyki na oddziale intensywnej terapii. Med. Intens. Rat. 2001; 4(4): 219–221.
 
24.
Piotrowski M.: Ocena standardów akredytacyjnych w Polsce w 2000 roku. Zdr. Zarz. 2001; 3(3–4): 31–39.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top