Polityka prawno-archiwizacyjna

 
Zasady korzystania z artykułów

Od lutego 2021 roku „Annales Academiae Medicae Silesiensis” (AAMS) wydawane jest w modelu open access (OA), a artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0), która zezwala użytkownikom na darmowe kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu w dowolnym celu, także komercyjnym, pod warunkiem oznaczenia autorstwa (tj. podania informacji o twórcy/twórcach albo innym niż twórca/twórcy licencjodawcy, tytułu artykułu, nazwy czasopisma, rocznika, numeru tomu, zakresu stron, identyfikatora DOI w formie linku, nazwy licencji, na jakiej artykuł jest udostępniany, oraz linku do pełnego tekstu licencji) i oznaczenia wykonanych modyfikacji (np.: Oryginał został przetłumaczony z języka polskiego na angielski lub Tłumaczenie zawiera zmiany w stosunku do oryginału), jeśli takie zostały wykonane, a przetwarzając lub tworząc na podstawie artykułu, należy udostępniać swoje dzieło na tej samej licencji co oryginał.

Szczegółowe zasady i warunki licencji dostępne są na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

Uwaga: Artykuły przesłane do Redakcji za pośrednictwem Editorial System do końca stycznia 2021 r., zgodnie z wcześniejszą polityką wydawniczą zostały opublikowane na dawnych zasadach (z notą copyright i przekazaniem praw autorskich Wydawcy czasopisma; artykuły te mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach dozwolonego użytku). Dopiero artykuły przesyłane do Redakcji od lutego 2021 r. udostępniane są na licencji CC BY-SA 4.0.

Do samodzielnego udostępniania/archiwizowania artykułów, a także metadanych w dowolnych repozytoriach oraz bazach danych indeksujących czasopisma wydawca zaleca autorom posługiwanie się wersją artykułu opublikowaną na stronie AAMS. Przy udostępnianiu/archiwizowaniu pre-printów (wersja autorska przed recenzją) oraz post-printów (wersja autorska po recenzji, przed redakcją wydawniczą) obowiązuje podanie następujących informacji: a) pre-print – np. „Niniejszy artykuł został przesłany do redakcji Annales Academiae Medicae Silesiensis (annales.sum.edu.pl) i oczekuje na recenzję”; po opublikowaniu na stronie czasopisma wersji finalnej należy o tym doinformować – np. „Ostateczna wersja artykułu jest dostępna na stronie … [należy podać link do artykułu] na licencji … [wpisać nazwę licencji]”; b) post-print – np. „Niniejszy artykuł jest wersją autorską poprawioną zgodnie z uwagami recenzenta, zakwalifikowaną do publikacji w czasopiśmie Annales Academiae Medicae Silesiensis (annales.sum.edu.pl)”; po opublikowaniu na stronie czasopisma wersji finalnej należy o tym doinformować – np. „Ostateczna wersja artykułu jest dostępna na stronie … [należy podać link do artykułu] na licencji … [wpisać nazwę licencji]”.

Wszystkie roczniki czasopisma deponowane są w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej w celu wieczystego i bezpiecznego archiwizowania egzemplarzy.
 
W przygotowaniu numery specjalne
TYDZIEŃ WIRUSÓW – efekt prac Międzyuczelnianego Forum Młodych Naukowców „Wirusy w naszym życiu II”, które odbyło się 11.04.2024 r. (Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNM w Zabrzu, SUM)
SCHODY ZDROWIA – w numerze prace powstałe w ramach projektu „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa” (SUM/ROM-E Metis)
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top