Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach plików cookies oraz subskrypcji newslettera

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych przedstawia następujące informacje:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medyczny w Katowicach dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl.
3. Dane osobowe w postaci plików cookies przetwarza się w celu wyświetlenia strony internetowej czasopisma, gromadzenia statystyk dotyczących odwiedzających (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach statystycznych (art. 89 RODO).
4. Dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej przetwarza się w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są także kontrahenci, z którymi Uczelnia zawarła umowę na świadczenie usług utrzymania systemu edytorskiego. Odbiorcami danych mogą być także inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
6. Dane osobowe w postaci cookies gromadzone są przez system Google Analytics, na serwerach w rozproszonej strukturze, w tym poza terytorium Polski.
7. Dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane do czasu zakończenia wydawania newslettera lub rezygnacji z subskrypcji oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów (25 lat), a także upływu terminu dochodzenia roszczeń.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody możliwe jest poprzez kontakt z redakcją czasopisma (redakcjaaams@sum.edu.pl lub wydawnictwo@sum.edu.pl).
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie będzie miało negatywnych skutków, jednak do realizacji subskrypcji są one niezbędne.
12. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 
W przygotowaniu numery specjalne
TYDZIEŃ WIRUSÓW – efekt prac Międzyuczelnianego Forum Młodych Naukowców „Wirusy w naszym życiu II”, które odbyło się 11.04.2024 r. (Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNM w Zabrzu, SUM)
SCHODY ZDROWIA – w numerze prace powstałe w ramach projektu „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa” (SUM/ROM-E Metis)
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top