Dla recenzentów

 
Zasady recenzowania prac

Nadesłane prace są oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego.

Prace rejestrowane w systemie obsługi recenzenckiej czasopisma AAMS przesyłane są automatycznie do systemu antyplagiatowego użytkowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wynik postępowania weryfikacyjnego w postaci raportu oceny dołączany jest w formie elektronicznej do pracy i dostępny dla recenzenta/recenzentów oraz redaktora naczelnego czasopisma. W wypadku wykrycia przez system plagiatu ostateczna decyzja o dopuszczeniu lub odrzuceniu pracy należy do osób recenzujących.

Prace wstępnie ocenia redakcja AAMS (editorial review):
a) prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane;
b) prace niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi w Regulaminie publikowania prac w czasopiśmie AAMS redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej;
c) pozostałe prace zostają zarejestrowane, a następnie przekazane do oceny dwóch niezależnych, niejawnych recenzentów pochodzących spoza ośrodka, w którym praca powstała; recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind peer review).

Wymaga się, by recenzenci ujawnili w liście do redaktora naczelnego wszelkie zobowiązania i okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na proces wydawniczy pracy podlegającej recenzji. List ten powinien zawierać oświadczenie o jakichkolwiek powiązaniach finansowych (o ile takie istnieją), np. z firmą produkującą lek będący przedmiotem pracy.

Jeśli recenzent domyśla się autorstwa pracy i w związku z tym powstaje konflikt interesów, powinien odrzucić zaproszenie do recenzji.

Akceptacja pracy do publikacji odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.

Do oceny prac służy formularz recenzji, który należy przesłać poprzez Editorial System.

Recenzenci wydają swoją opinię na podstawie szczegółowej oceny pracy na tle innych prac opublikowanych na dany temat, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) oryginalność pracy,
b) znaczenie uzyskanych wyników,
c) metodyka i jakość danych,
d) sposób przedstawienia wyników,
e) jakość dyskusji,
f) dobór piśmiennictwa.

Recenzenci wydają również opinię, czy praca spełnia wymogi etyczne.

Wnioski zawierają informację, czy pracę można zaakceptować do publikacji bez zmian/zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta/ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji, czy też należy ją odrzucić.

W końcowym etapie recenzenci przekazują poufne uwagi do redakcji, a także ogólne oraz szczegółowe (opcjonalnie) uwagi do autorów.

Recenzenci mają możliwość przesłania – w formie załącznika – treści pracy z naniesionymi poprawkami.

Autor zapoznaje się z recenzją, jednak bez możliwości uzyskania informacji o osobie recenzenta.

Autor ma obowiązek sformułowania pisemnej odpowiedzi na recenzję (z opisem wprowadzonych zmian) i przekazania jej wraz z tekstem poprawionej pracy w ustalonym terminie.

Redakcja zobowiązuje się do publikacji raz w roku na stronie internetowej AAMS listy wszystkich recenzentów danego rocznika czasopisma (patrz Recenzenci).
 
W przygotowaniu numery specjalne
TYDZIEŃ WIRUSÓW – efekt prac Międzyuczelnianego Forum Młodych Naukowców „Wirusy w naszym życiu II”, które odbyło się 11.04.2024 r. (Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNM w Zabrzu, SUM)
SCHODY ZDROWIA – w numerze prace powstałe w ramach projektu „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa” (SUM/ROM-E Metis)
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top