Deklaracja dostępności

 
Oświadczenie w sprawie dostępności
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej annales.sum.edu.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848).
Data publikacji strony internetowej: 2021-04-22
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-22
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej annales.sum.edu.pl.

Status pod względem dostępności
Niniejsza strona jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.3.2, 2.1.1.

Informacje zwrotne i kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w celu przekazania ewentualnych uwag prosimy o kontakt z rzecznikiem SUM, mgr Agatą Pustułką (e-mail: rzecznik@sum.edu.pl, tel. 32 20 83 543). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu. Możliwe jest również żądanie o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej podmiotu publicznego, która ma być dostępna cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie ww. dostępności cyfrowej nie jest możliwe w terminie 7 dni, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym dostępność cyfrowa będzie możliwa, przy czym nowy termin nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z pierwotnym żądaniem.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z tym żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej, wskazując alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem można do podmiotu publicznego złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
W przygotowaniu numery specjalne
TYDZIEŃ WIRUSÓW – efekt prac Międzyuczelnianego Forum Młodych Naukowców „Wirusy w naszym życiu II”, które odbyło się 11.04.2024 r. (Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNM w Zabrzu, SUM)
SCHODY ZDROWIA – w numerze prace powstałe w ramach projektu „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa” (SUM/ROM-E Metis)
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top