Łączne stosowanie zmiennego pola magnetycznego i światła niskoenergetycznego – nowe możliwości leczenia schorzeń dermatologicznych? Demonstracja przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych SUM
 
2
Zespół Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Pasek   

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych w Bytomiu SUM w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15, tel./faks: (+48 32) 786 16 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:75-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Metody fizykalne wykorzystujące zmienne pole magnetyczne oraz światło niskoenergetyczne wykazują dużą skuteczność w leczeniu licznych chorób skóry, stąd też celowym wydają się próby klinicznego wykorzystania jednoczesnego, synergistycznego oddziaływania obu tych czynników fizycznych w leczeniu schorzeń dermatologicznych nie poddających się konwencjonalnej farmakoterapii. W artykule przedstawiono możliwości terapeutyczne łącznego wykorzystania zmiennego pola magnetycznego o niskich wartościach indukcji oraz niskoenergetycznego promieniowania świetlnego stosowanych w formie magnetolaseroterapii oraz magnetoledoterapii w leczeniu odpowiednio: opornej na terapię farmakologiczną łuszczycy krostkowej skóry w okolicy pięty u 65-letniej kobiety oraz odleżyny okolicy krzyżowej u 97-letniej pacjentki po nieskutecznym, miejscowym leczeniu objawowym. Wysoka skuteczność terapeutyczna w obu przedstawionych przypadkach, przy braku istotnych działań ubocznych i dobrej tolerancji zabiegów, wskazują na potencjalną przydatność magnetolaseroterapii i magnetoledoterapii jako cennego uzupełnienia konwencjonalnych metod objawowego leczenia łuszczycy oraz odleżyn. Uzyskane wstępne wyniki stanowić mogą uzasadnienie do prowadzenia dalszych randomizowanych badań klinicznych w tym zakresie.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (28)
1.
Łuczkowska M., Żaba R. Łuszczyca. Przew. Lek. 2005; 7: 38-49.
 
2.
Ghoreschi K., Rocken M. Immunopathogenesis of psoriasis. J. Dtsch. Dermatol. Ges. 2003; 1: 524-532.
 
3.
Szczerkowska-Dobosz A.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie łuszczycy. Służba Zdr. 2001, 15-16, 49-54.
 
4.
Baran E., Błaszczyk M., Bowszyc J. i wsp.: Zasady postępowania w łuszczycy. Consensus PTD. Przegl. Dermatol. 2000, 87, 465-471.
 
5.
Głowacka A.: Odleżyny – zapobieganie i współczesne metody leczenia zachowawczego. Nasze Sprawy 2006; 1: 22-25.
 
6.
Sopata M., Tomaszewska E., Głowacka A. Odleżyny – ocena ryzyka zagrożenia i profi laktyka. Pielęgn. Chirur. Angiol. 2007; 4: 165-169.
 
7.
Taradaj J., Kostur R. Profi laktyka i leczenie fi zykalne odleżyn. Rehabilitacja w Praktyce 2006; 1: 31-32.
 
8.
Orsted H.L., Rosenthal S., Woodbury M.G. Pressure ulcer awareness and prevention program: a quality improvement program through the Canadian Association of Wound Care. J. Wound Ostomy Continence Nurs. 2009; 36: 178-183.
 
9.
Roach R., Dexter C. The practicing physicians’ guide to pressure ulcers in 2008. Med. Health R I. 2009; 92: 30-31.
 
10.
Iwaniszczuk A., Kuliński W.: Analiza postępowania fi zykalnego w łuszczycy. Balneol. Pol. 2007; 49: 171-177.
 
11.
Honigsmann H. Phototherapy for psoriasis. Clin. Exp. Dermatol. 2001; 26: 343- 350.
 
12.
Wolska H.: Fotochemoterapia (PUVA). Cz. I. Leczenie łuszczycy. Medipress Dermatol. 2000; 5: 26-31.
 
13.
Philipp A., Wolf G.K., Rzany B., Dertinger H., Jung E.G.: Interferential current is eff ective in palmar psoriaris: an open prospective trial. Eur. J. Dermatol. 2000; 10: 195-198.
 
14.
Castelpietra R., Dal Conte G. Initial experiences in the treatment of psoriasis with pulsating magnetic fi elds. Minerva Med. 1984; 75: 2381-2387.
 
15.
Franek A., Franek E., Grzesik J. Electrically enhanced damaged tissues healing. Part II: direct and pulse current in soft tissue healing. Pol. Merkur. Lek. 1999; 40:198-201.
 
16.
Durović A., Marić D., Brdareski Z., Jevtić M., Durdević S. The eff ects of polarized light therapy in pressure ulcer healing. Vojnosanit. Pregl. 2008; 65: 906-912.
 
17.
Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A. Nowe możliwości w fi zykoterapii – magnetolaseroterapia. Fizjoter. Pol. 2008; 8: 1-10.
 
18.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Balneol. Pol. 2007; 49:1-7.
 
19.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fi zykalnej. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2007; 13: 284-285.
 
20.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2007; 2: 25-27.
 
21.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce 2006; 1: 26-29.
 
22.
Sieroń A., Cieślar G., Adamek M. Magnetoterapia i laseroterapia niskoenergetyczna. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1993.
 
23.
Sieroń A., Cieślar G., Krawczyk-Krupka A., Biniszkiewicz T., Bilska A., Adamek M.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wyd. 2. α–medica press, Bielsko- Biała 2002.
 
24.
Fornalczyk-Wachowska E., Kuliński W. Wykorzystanie promieniowania nadfi oletowego w lecznictwie dermatologicznym. Balneol. Pol. 2007; 49: 86-92.
 
25.
Pasek J., Mucha R., Sieroń A. Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inform Med. 2006; 12: 15-19.
 
26.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Magnetolaseroterapia wspomagająca leczenie półpaśca. Opis przypadku. Balneol. Pol.. 2008; 50: 221-224.
 
27.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Magnetolaseroterapia w leczeniu suchego zębodołu. Opis przypadku. Leczenie Ran 2008; 5: 21-24.
 
28.
Reddy G.K. Biological basis and clinical role of low-intensity lasers in biology and medicine. J. Clin. Laser Med. Surg. 2004; 22:141-150.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top