Porównanie techniką elektrogastrografii wielokanałowej poposiłkowego wzoru mioelektrycznej czynności żołądka po spożyciu dwóch rodzajów stałego posiłku próbnego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kasicka-Jonderko
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec, tel. +48 32 269 98 30, fax +48 32 269 98 33
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:7-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było porównanie parametrów elektrogastrogramu wielokanałowego po wzbudzeniu poposiłkowego wzoru aktywności mioelektrycznej żołądka z użyciem dwóch odmian stałego posiłku próbnego.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono u 18 zdrowych, niezakażonych Helicobacter pylori ochotników (9 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 24,4±4,0 [SD] lat). W dwóch odrębnych dniach badani otrzymywali do spożycia w zrandomizowanej kolejności naleśnik o wartości energetycznej 355 kcal lub jajecznico-omlet (370 kcal) i 200 ml wody do popicia. Elektrogastrogramy rejestrowano przez 30 min w okresie międzytrawiennym i przez 120 min okresu poposiłkowego.

Wyniki:
Spożycie jajecznico-omletu nie miało statystycznie znamiennego wpływu na udział czasowy normogastrii w elektrogastrogramie. Natomiast po zjedzeniu naleśnika w pierwszej półgodzinie obserwacji poposiłkowej względny udział czasowy normogastrii był wyższy: 86,3% w porównaniu do 77,4% na czczo. Po spożyciu jajecznico-omletu wzrost częstotliwości dominującej (DF) był znamienny statystycznie tylko w drugiej półgodzinie obserwacji poposiłkowej. Natomiast naleśnik powodował poposiłkowy wzrost DF istotny statystycznie aż w trzech podokresach obserwacji: 1–30 min, 31–60 min i 61–90 min. Wyrazem efektywnej stymulacji poposiłkowego wzoru aktywności mioelektrycznej żołądka był wzrost mocy dominującej (DP), który w przypadku obu ocenianych posiłków był istotny statystycznie we wszystkich czterech półgodzinnych okresach obserwacji. Jednak amplituda poposiłkowego wzrostu DP była większa po spożyciu naleśnika niż po jajecznico-omlecie. Jajecznico-omlet nieznacznie zmniejszał średni stopień sprzężenia fal wolnych (APSWC). Przeciwny trend zarysował się po spożyciu naleśnika, gdyż w pierwszej półgodzinie obserwacji poposiłkowej APSWC był wyższy niż w okresie międzytrawiennym (82,4% w porównaniu do 73,6% na czczo).

Wnioski:
Przy podobnej wartości energetycznej naleśnik zapewnia, w porównaniu do jajecznico-omletu, efektywniejszą stymulację poposiłkowego wzoru mioelektrycznej aktywności żołądka, co implikuje jego wybór jako posiłku próbnego w badaniu elektrogastrografi cznym prowadzonym metodą zapisu wielokanałowego.

FINANSOWANIE
Badania zrealizowano ze środków przyznanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny na badania własne – numer umowy: KNW-2-192/09.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (25)
1.
Krusiec-Świdergoł B., Jonderko K., Pudełko M. Przeszłość i teraźniejszość elektrogastrografi i – rozwój metody. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 352–358.
 
2.
Jonderko K., Kasicka-Jonderko A., Syrkiewicz- Trepiak D., Doliński K., Doliński M. Elektrogastrografi a jako narzędzie do bezinwazyjnej oceny wpływu leków na mioelektryczną czynność żołądka. I. Wczoraj i dziś elektrogastrografi i. Farmaceut. Przegl. Nauk. 2008; 5: 34–40.
 
3.
Parkman H.P., Hasler W.L., Barnett J.L., Eaker E.Y. Electrogastrography: a document prepared by the gastric section of the American Motility Society Clinical GI Motility Testing Task Force. Neurogastroenterol. Motil. 2003; 15: 89–102.
 
4.
Alvarez W.C. The electrogastrogram and what it shows. JAMA 1922; 78: 1116– 1119.
 
5.
Chen J.D.Z., Zou X., Lin X., Ouyang S., Liang J. Detection of gastric slow wave propagation from the cutaneous electrogastrogram. Am. J. Physiol. 1999; 277: G424-G430.
 
6.
Simonian H.P., Panganamamula K., Chen J.D.Z., Fisher R.S., Parkman H.P. Multichannel electrogastrography (EGG) in symptomatic patients: A single center study. Am. J. Gastroenterol 2004; 99: 478– 448.
 
7.
Levanon D., Zhang M., Orr W.C., Chen J.D.Z. Eff ects of meal volume and composition on gastric myoelectrical activity. Am. J. Physiol. 1998; 37: G430-G434.
 
8.
Krusiec-Świdergoł B., Jonderko K. Multichannel electrogastrography under a magnifying glass – an in-depth study on reproducibility of fed state electrogastrograms. Neurogastroenterol. Motil. 2008; 20: 625–634.
 
9.
Jonderko K., Kasicka-Jonderko A., Krusiec-Świdergoł B. i wsp. How reproducible is cutaneous electrogastrography? An in-depth evidence-based study. Neurogastroenterol. Motil. 2005; 17: 800–809.
 
10.
Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June – 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Offi cial Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
 
11.
Braden B., Schafer F., Caspary W.F., Lembcke B. Nondispersive isotope-selective infrared spectroscopy: a new analytical method for 13C-urea breath tests. Scand. J. Gastroenterol. 1996; 31: 442–445.
 
12.
Rome II. The Functional Gastrointestinal Disorders. Second Edition. (Drossman D.A., red. nacz.), Allen Press Inc., Lawrence (USA), 2000.
 
13.
Kasicka-Jonderko A., Jonderko K., Krusiec-Świdergoł B., Obrok I., Błońska- Fajfrowska B. Comparison of multichannel electrogastrograms obtained with the use of three diff erent electrode types. J. Smooth Muscle Res. 2006; 42: 89–101.
 
14.
Tomczyk A., Jonderko K. Elektrogastrografi a wielokanałowa jako nowoczesne narzędzie do badania czynności mioelektrycznej żołądka – ocena powtarzalności parametrów elektrogastrogramu w okresie międzytrawiennym i poposiłkowym. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 392–400.
 
15.
Medtronic A/S. (2002). Polygram NetTM Reference Manual. Skovlunde (Denmark).
 
16.
Armitage P. Metody statystyczne w badaniach medycznych. Warszawa: PZWL; 1971.
 
17.
StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft; 2007; URL: http://www.statsoft.com/textbo.... html.
 
18.
Lin X., Chen J.Z. Abnormal gastric slow waves in patiens with functional dyspepsia assessed by multichannel electrogastrography. Am. J. Physiol. 2001; 280: G1370– G1375.
 
19.
Smout A.J., van der Schee E.J., Grashuis J.L. What is measured in electrogastrography? Dig. Dis. Sci. 1980; 25: 179–187.
 
20.
McNearney T., Lin X., Shrestha J., Lisse J., Chen J.D.Z. Characterization of gastric myoelectrical rhythms in patients with systemic sclerosis using multichannel surface electrogastrography. Dig. Dis. Sci. 2002; 47: 690–698.
 
21.
Simonian H.P. Panganamamula K., Parkman H.P., i wsp. Multichannel electrogastrography (EGG) in normal subjects: a multicenter study. Dig. Dis. Sci. 2004; 49: 594–601.
 
22.
Zhang H., Xu X., Wang Z., Li C., Ke M. Correlation between gastric myoelectrical activity recorded by multi-channel electrogastrography and gastric emptying in patients with functional dyspepsia. Scand. J. Gastroenterol. 2006; 41: 797–804.
 
23.
Jonderko K., Kotula I., Mrochem J., Grzybowska M., Błońska-Fajfrowska B. Eff ect of calcitonin administered intranasally on gastro-intestinal and biliary transit in humans. Neurogastroenterol. Motil. 2002; 14: 431–432.
 
24.
Kasicka-Jonderko A., Kamińska M., Jonderko K., Setera O., Błońska-Fajfrowska B. Short- and medium–term reproducibility of gastric emptying of a solid meal determined with the use of a low dose of 13C-octanoic acid and isotope-selective nondispersive infrared spectrometry. World J. Gastroenterol. 2006; 12: 1243–1248.
 
25.
Kasicka-Jonderko A., Jonderko K., Doliński K. i wsp. Extracirculatory eff ects of noise of various frequency spectra in humans – eff ect of pink and blue noise on gastric myoelectrical activity and gastrointestinal passage of nutrients. J. Smooth Muscle Res. 2007; 43: 25–42.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top