Porównanie wpływu płynnego obciążenia bezkalorycznego i płynnego posiłku kalorycznego na mioelektryczną czynność żołądka ocenianą techniką elektrogastrografii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Autor do korespondencji
Beata Krusiec-Świdergoł   

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec, tel. +48 32 269 98 30, fax +48 32 269 98 33
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było porównanie parametrów elektrogastrogramu wielokanałowego po spożyciu płynnych posiłków próbnych o różnej wartości energetycznej.

Materiał i metody:
Badania wykonano u 18 zdrowych, niezakażonych Helicobacter pylori ochotników (9 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 24,4±4,0 [SD] roku). W dwóch odrębnych dniach badani przyjmowali w zrandomizowanej kolejności 400 ml niegazowanej wody mineralnej lub 400 g jogurtu owocowego o wartości energetycznej 378 kcal. Mioelektryczną czynność żołądka rejestrowano przez 30 min w okresie międzytrawiennym i przez 90 min okresu poposiłkowego przy pomocy czterokanałowego systemu elektrogastrograficznego.

Wyniki:
Wypicie 400 ml wody powodowało statystycznie istotne zmniejszenie udziału normogastrii – z 81,3% na czczo do 75,5% (p=0,044), 74,2% (p=0,0091) i 71,2% (p=0,00027) w kolejnych podokresach: 1–30 min, 31–60 min i 61–90 min. Spożycie płynnego kalorycznego posiłku próbnego nie miało znamiennego wpływu na udział czasowy normogastrii w elektrogastrogramie poposiłkowym. Płynne obciążenie bezkaloryczne nie modyfikowało znamiennie częstotliwości (DF) ani mocy dominującej (DP) mioelektrycznej czynności żołądka. Nieznamienny statystycznie wzrost DF i DP odnotowano natomiast po spożyciu płynnego posiłku kalorycznego. Przyjęcie 400 ml obciążenia bezkalorycznego spowodowało statystycznie znamienne zmniejszenie średniego stopnia sprzężenia fal wolnych w każdym z trzech półgodzinnych okresów obserwacji poposiłkowej – z 80,7% na czczo do 74,6% (p=0,042), 74,7% (p=0,049) i 70,3% (p=0,00032) w kolejnych podokresach: 1–30 min, 31–60 min i 61–90 min. Podobny trend, ale słabiej wyrażony i nieznamienny statystycznie wystąpił także po spożyciu płynnego posiłku kalorycznego

Wnioski:
Przyjęcie obciążenia bezkalorycznego wywiera dezorganizujący wpływ na mioelektryczną czynność żołądka, ocenianą wielokanałowym zapisem elektrogastrograficznym. Efekt ten nie występuje po spożyciu płynnego kalorycznego posiłku próbnego

FINANSOWANIE
Badania zrealizowano ze środków przyznanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny na badania własne – numer umowy: KNW-2-191/09.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (25)
1.
Alvarez W.C. The electrogastrogram and what it shows. JAMA 1922; 78: 1116– 1119.
 
2.
Krusiec-Świdergoł B., Jonderko K., Pudełko M. Przeszłość i teraźniejszość elektrogastrografi i – rozwój metody. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 352–358.
 
3.
Jonderko K., Kasicka-Jonderko A., Syrkiewicz- Trepiak D., Doliński K., Doliński M. Elektrogastrografi a jako narzędzie do bezinwazyjnej oceny wpływu leków na mioelektryczną czynność żołądka. I. Wczoraj i dziś elektrogastrografi i. Farmaceut. Przegl. Nauk 2008; 5: 34–40.
 
4.
Nelsen T.S., Kohatsu S. Clinical electrogastrography and its relationship to gastric surgery. Am. J. Surg. 1968; 116: 215-222.
 
5.
Smout A.J., van der Schee E.J., Grashuis J.L. What is measured in electrogastrography? Dig. Dis. Sci. 1980; 25: 179–187.
 
6.
Parkman H.P., Hasler W.L., Barnett J.L., Eaker E.Y. Electrogastrography: a document prepared by the gastric section of the American Motility Society Clinical GI Motility Testing Task Force. Neurogastroenterol. Motil. 2003; 15: 89-102.
 
7.
Chen J.D.Z., Zou X., Lin X., Ouyang S., Liang J. Detection of gastric slow wave propagation from the cutaneous electrogastrogram. Am. J. Physiol. 1999; 277: G424-G430.
 
8.
Kasicka-Jonderko A., Jonderko K., Krusiec-Świdergoł B., Obrok I., Błońska- Fajfrowska B. Comparison of multichannel electrogastrograms obtained with the use of three diff erent electrode types. J. Smooth Muscle Res. 2006; 42: 89–101.
 
9.
Tomczyk A., Jonderko K. Elektrogastrografi a wielokanałowa jako nowoczesne narzędzie do badania czynności mioelektrycznej żołądka – ocena powtarzalności parametrów elektrogastrogramu w okresie międzytrawiennym i poposiłkowym. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61: 392–400.
 
10.
Krusiec-Świdergoł B., Jonderko K. Multichannel electrogastrography under a magnifying glass – an in-depth study on reproducibility of fed state electrogastrograms. Neurogastroenterol. Motil. 2008; 20: 625–634.
 
11.
Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June – 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Offi cial Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
 
12.
Braden B., Schafer F., Caspary W.F., Lembcke B. Nondispersive isotope-selective infrared spectroscopy: a new analytical method for 13C-urea breath tests. Scand. J. Gastroenterol. 1996; 31: 442–445.
 
13.
Rome II. The Functional Gastrointestinal Disorders. Second Edition. (Drossman D.A., red. nacz.), Allen Press Inc., Lawrence (USA), 2000.
 
14.
Medtronic A/S. (2002). Polygram NetTM Reference Manual. Skovlunde (Denmark).
 
15.
Armitage P. Metody statystyczne w badaniach medycznych. Warszawa: PZWL; 1971.
 
16.
StatSoft, Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft; 2007; URL: http://www.statsoft.com/textbo.... html.
 
17.
Mintchev M.P., Kingma Y.J., Bowes K.L. Accuracy of cutaneous recordings of gastric electrical activity. Gastroenterology 1993; 104: 1273–1280.
 
18.
Shimada Y., Watanabe M., Shibahara N., Kita T., Itoh T., Terasawa K. Electrogastrographic power ratio in humans is not related to changes in antrum-skin distance but to antral motility. J. Gastroenterol. 1998; 33: 310–317.
 
19.
Jonderko K., Kowalcze M., KrusiecŚwidergoł B., Kasicka-Jonderko A., Błońska-Fajfrowska B. Relationship between the power of gastric slow waves and the distance from the gastric antrum to the abdominal surface determined quantitatively with the use of real-time ultrasonography. Neurogastroenterol. Motil. 2004; 16: 638–639.
 
20.
Syrkiewicz-Trepiak D., Jonderko K., Kasicka-Jonderko A. Eff ect of osmolality of caloric and acaloric liquids on gastric myoelectrical activity in humans. Med. Sci. Monit. 2010; 16: CR252–CR259.
 
21.
Lin X., Chen J.Z. Abnormal gastric slow waves in patiens with functional dyspepsia assessed by multichannel electrogastrography. Am. J. Physiol. 2001; 280: G1370– G1375.
 
22.
Lin Z., Chen J.D.Z., Schirmer B.D., Mc- Callum R.W. Postprandial response of gastric slow waves: correlation of serosal recording with the electrogastrogram. Dig. Dis. Sci. 2000; 45: 645-651.
 
23.
Koch K.L, Stern R.M. Handbook of electrogastrography. Oxford, New York: Oxford University Press; 2004.
 
24.
Levy J., Harris J., Chen J., i wsp. Electrogastrographic norms in children: toward the development of standard methods, reproducible results, and reliable normative data. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2001; 33: 455–461.
 
25.
Chen J.D.Z., Co E., Liang J. i wsp. Patterns of gastric mioelectrical activity in human subjects of diff erent ages. Am. J. Physiol. 1997; 272: G1022–G1027.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top