Środowiskowe uwarunkowania niedodiagnozowania astmy wieku dziecięcego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Studium Doktoranckie Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
2
Katedra Epidemiologii Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Irena Smółka   

Katedra Epidemiologii Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, tel. +48 32 252 37 34, fax +48 32 252 37 34
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:71-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niedodiagnozowanie astmy oskrzelowej u dzieci jest dobrze znanym problemem w wielu krajach. W Polsce oszacowana częstość tego problemu sięga 50% i jest podobna do danych cytowanych w zagranicznej literaturze. Przyczyny tego zjawiska nie są jednoznacznie ustalone i podejmowane przez niewielu autorów. Wśród potencjalnych przyczyn można wymienić okoliczności związane z organizacją i praktyką pediatrycznej ochrony zdrowia, w tym niekompletne rozpowszechnienie kryteriów diagnostycznych astmy, ograniczoną dostępność testów diagnostycznych, preferencje nozologiczne, itp. Drugą grupę okoliczności potencjalnie odpowiedzialnych za niedodiagnozowanie astmy u dzieci stanowią uwarunkowania środowiskowe, zwłaszcza czynniki rodzinne. Opublikowane w czasopismach zagranicznych dane wykazują, że niedodiagnozowanie astmy wieku dziecięcego jest częstsze w rodzinach odznaczających się niskim poziomem społeczno-ekonomicznym, w rodzinach mieszkających na wsi lub dotkniętych obecnością sytuacji stresowych. Informacje nie są kompletne. Brak jest krajowych danych na ten temat i nie wiadomo, w jakim stopniu za niedodiagnozowanie astmy u dzieci odpowiedzialne są wymienione okoliczności. Naukowe rozpoznanie tego problemu jest wskazane z wielu względów i uzasadnia wdrożenie stosownych badań epidemiologicznych. Identyfi kacja okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo niedodiagnozowania astmy wieku dziecięcego powinna ułatwić racjonalne planowanie działań profi laktycznych, przede wszystkim poprzez adresowane do wybranych grup populacyjnych programy badań przesiewowych tej choroby.
FINANSOWANIE
Praca została przygotowana w ramach grantu MNiSzW (wniosek: NN404029339).
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (21)
1.
Bukowczan Z., Kurzawa R., Pisiewicz K. Częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce. Alerg Astma I. 1996; 1:20-24.
 
2.
Brożek G. Ocena wiarygodności populacyjnego testu przesiewowego w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. SUM, Katowice 2007:12-13.
 
3.
Lis G. Zmiana trendu częstości występowania astmy i chorób alergicznych u dzieci w Polsce i na świecie. Alerg Astma I. 2006; 11(SI):74-76.
 
4.
Grzelewska-Rzymowska I., Zagdańska R. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia. Pediatr Med. 2006; 2:244-252.;.
 
5.
Szucs T., Anderhub H., Rutishauser M. The economic burden of asthma: direct and indirect costs in Switzerland. Eur Respir J. 1999;13:281-286.
 
6.
Godard P., Chanez P., Siraudin L., Nicoloyannis N. Costs of asthma are correlated with severity: a 1-yr prospective study. Eur Respir J. 2001; 19:61-67.
 
7.
Gendo K., Sullivan S., Lozano P., Finkelstein J. Resource costs for asthma-related care among pediatric patients in manager care. Alerg Asthma J. 2003;19: 251-257.
 
8.
Gallefoss F., Bakke P.S., Rsgaard P.K. Quality of life assessment after patient education in a randomized controlled study on asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1999; 159: 812-817.
 
9.
Markson S., Fiese B. Family rituals as a protective factor for children with asthma. J Pediatr Psychol. 2000; 7: 471-480.
 
10.
Reichenberg K., Broberg G. Quality of life questionnaire in a Swedish sample of children 7 to 9 years old. Acta Pediatr. 2000; 89: 989–95.
 
11.
Smoliński B., Sybilski A., Raciborski F. i wsp. Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce, w świetle badań ECAP. Alerg Astma Immunol 2009;14:27-34.
 
12.
Global Strategy For Asthma Management and Prevention. The GINA Report 2009, 31-36. <http://www.ginasthma. com/Guidelineitem.asp??l1=2&l2=1&intId= 1382>.
 
13.
Chmielewska-Szewczyk D. Diagnostyka astmy u dzieci. Alergia 2007; 2:4-8.
 
14.
Poyser A., Nelson H., Ehrlich R., i wsp. Socioeconomic deprivation and asthma prevalence and severity in young adolescents. Eur Respir J. 2002;6: 892-898.
 
15.
Egbuonu L. Child health and social status. Pediatrics. 1982; 5:550-557.
 
16.
El-Sharif N., Abdeen Z., Qasrawi R., Moens G., Nemery B. Asthma prevalence in children living in villages, cities and refugee camps in Palestine. Eur Respir J. 2002; 6:1026-1034.
 
17.
Nathell L., Larsson K., Jensen I. Determinants of undiagnosed asthma. Allergy. 2002; 57: 687–693.
 
18.
Siersted H., Boldsen J., Hansen H.S., Mostgaard G., Hyldebrandt N. Population based study of risk factors for underdiagnosis of asthma in adolescence: Odense schoolchild study. BMJ. 1998; 28: 651–655.
 
19.
Taytard A., Tessier J., Gervais M., Gachie J., Douet C., Kombou L., Vergeret J., Freour P. Actual usage of medical facilities by asthmatics in two French rural settings: a preliminary study. Eur. Respir J. 1990;42: 856-860.
 
20.
Tomita K., Hanaki K., Hasegawa Y., Watanabe M., Sano H., Igishi T. Underrecognition of the severity of asthma and undertreatment of asthma in a rural area of Japan. J Asthma. 2005; 42:689-96.
 
21.
Kupryś-Lipińska I., Elgalal A., Kuna P. Niedodiagnozowanie i brak właściwej terapii astmy – badanie populacji ogólnej mieszkańców województwa łódzkiego (Polska). Pneumonol Alergol Pol. 2010;78:21-27.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top