Poczucie optymizmu a kontrola emocji w wybranej grupie pielęgniarek i położnych.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu Studium Doktorancke
2
Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Studium Doktoranckie
3
Wydział Nauk o Zdrowiu Studium Doktoranckie
4
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Dziąbek   

Wydział Nauk o Zdrowiu Studium Doktorancke, Oś. Kabaty 39, 34 - 300 Żywiec, Polska
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2013;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Specyfika zawodów pielęgniarki i położnej powoduje, że wymaga się od nich odporności psychicznej. Istotne są również odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Optymizm pozytywnie wpływa na stan fizyczny i dobre samopoczucie, a także na odnoszenie sukcesów życiowych oraz odporność na stresujące wydarzenia życiowe, a także jest cechą ściśle związaną z funkcjonowaniem emocjonalnym.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono wśród 50 osób, pielęgniarek i położnych, uczestników szkolenia na temat: „ Etyka w pracy pielęgniarskiej.” Optymizm badano polską adaptacją Testu Orientacji Życiowej LOT – R, opracowaną przez Poprawe i Juczyńskiego. Emocje zostały zbadane za pomocą polskiej adaptacji Skali Kontroli Emocji CECS, którą opracował Juczyński. Użyto również autorskiej ankiety danych demograficznych, w której pytano o poziom wykształcenia, stan cywilny oraz ilości posiadanych dzieci. Weryfikacji hipotez dokonano przez zastosowanie testu dla współczynnika korelacji rang Spearmana, testu sumy rang Manna-Whitneya oraz testu Kruskala-Wallisa.

Wyniki:
Wykazano wpływ optymizmu na kontrolę emocji. Pokazano, jak zmienne, którymi są wykształcenie oraz posiadanie rodziny wpływają na poziom optymizmu i kontrolę emocji.

Wnioski:
Optymizm pełni funkcję ochronną i skutecznie wpływa na umiejętność wyrażania emocji. Optymistyczne nastawienie do życia jest wyższe u pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie wyższe, a wyrażanie emocji nie jest uwarunkowane, jego poziomem. Stan cywilny jak również liczba posiadanych dzieci nie wpływa na poziom optymizmu, ani na umiejętność wyrażania emocji.

eISSN:1734-025X