Ocena wiedzy i postaw wobec praw pacjenta, personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie.
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Warsaw
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
3
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
4
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Orłowskiego w Warszawie
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Gotlib   

Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury 61, 02-791 Warszawa, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wstęp i cel pracy Respektowanie praw pacjenta przez personel medyczny jest podstawą prawidłowo funkcjonującej służby zdrowia. Celem pracy była analiza wiedzy i postaw personelu medycznego wobec praw przysługujących pacjentom.

Materiał i metody:
Materiał i metody 100 lekarzy i 100 pielęgniarek. Lekarze specjaliści 40%, pielęgniarki z wykształceniem średnim 30%, z wykształceniem licencjackim: 25%. Średnia wieku: 40 lat (min. 24, maks. 64, SD: 9), średni staż pracy ankietowanych: 15 lat (min. 1, max. 44, SD: 10; mediana: 13). Sondaż diagnostyczny, dobrowolne, anonimowe badania ankietowe, samodzielnie skonstruowany kwestionariusz, 46 pytań. Analiza ilościowa i jakościowa. Statsoft STATISTICA 10.0, test U Manna-Whitney`a, p<0,05.

Wyniki:
Wyniki 19% lekarzy i 7% pielęgniarek oceniło swoją wiedzę na temat praw pacjenta bardzo dobrze. 34% lekarzy i pielęgniarek oceniło poziom swojej wiedzy jako dobry (p<0,011). 85% badanych zna prawo do informacji, prawo do wglądu w dokumentację medyczną oraz prawo do świadczeń zdrowotnych (p=NS). 78% zapoznało się z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 64% badanych potwierdziło, że było świadkiem łamania praw pacjenta w miejscu pracy.

Wnioski:
Wnioski 1. Wiedza badanych na temat praw pacjenta była niewystarczająca, dlatego też należy opracować i wdrożyć system szkoleń dla personelu medycznego w tym zakresie. 2. Rola personelu medycznego w przekazywaniu informacji o przysługujących pacjentom prawach jest znikoma, dlatego należy umożliwić personelowi nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w tym zakresie. 3. Większość badanych była świadkami łamania praw pacjenta, dlatego należy monitorować respektowanie praw pacjenta przez personel medyczny i pociągać do odpowiedzialności zawodowej tych, którzy nie przestrzegają praw pacjenta.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top