Jakość życia pacjentów dializowanych i po przeszczepie nerek
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studentka uzupełniających studiów magisterskich
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Nowakowska-Zajdel
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych SUM, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7, tel./fax +48 32 281 21 22
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:23-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Przewlekła choroba nerek znacząco wpływa na jakość życia chorego. Coraz doskonalsze metody leczenia, głównie substytucyjnego, takie jak dializoterapia i transplantacja, pozwalają obecnie wydłużyć życie pacjentom z niewydolnością nerek. Głównym celem terapii nerkozastępczej jest jednak nie tylko przedłużenie życia pacjentów, ale również poprawa jego jakości.

Cel pracy:
Celami pracy były ocena jakości życia pacjentów dializowanych i pacjentów będących po przeszczepie nerki, wyznaczenie czynników, które wpływają na ocenę jakości życia w obu badanych grupach oraz porównanie jakości życia w grupach w zależności od płci, wieku i wykształcenia.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza WHOQOL-Bref (WHO Quality of Life – BREF) w grupie 40 pacjentów po przeszczepie nerki (20 kobiet i 20 mężczyzn) w przedziale wiekowym 22–64 lat w średnim wieku 46 lat ± 13 oraz w grupie 80 pacjentów poddawanych hemodializie (40 kobiet i 40 mężczyzn) w przedziale wiekowym od 22 do 76 lat w średnim wieku 60 lat ± 12.

Wyniki i wnioski:
Pacjenci po przeszczepie nerki lepiej ocenili jakość swojego życia w obrębie wszystkich badanych dziedzin w porównaniu do pacjentów dializowanych. Czynnikiem socjodemografi cznym, który w największym stopniu determinował ocenę jakości życia w obu badanych grupach, była płeć. Kobiety lepiej oceniały jakość swojego życia w porównaniu do badanych mężczyzn. Ocena jakości życia w grupie pacjentów po przeszczepie nerki wykazała, że młodsi pacjenci (22–34 lata) wyżej ocenili jakość swojego życia. W obu badanych grupach wykształcenie nie miało wpływu na ocenę jakości życia.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (14)
1.
Hryszko T., Barczyk M., Mazerska M., Kalinowski M., Wakuluk R., Brzósko Sz., Myśliwiec M. Jakość życia związana ze zdrowiem przewlekle hemodializowanych. Nefrologia i dializoterapia polska 2003, 7, 1, 45–48.
 
2.
Rutkowski B. red. Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Via Medica, Gdańsk 2008.
 
3.
Sapilak B.J., Kurpas D., Steciwko A., Melon M. Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów. Problemy lekarskie 2006, 45,3 :89–93.
 
4.
Manitius J., Sulikowska B. Wpływ leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Nefrologia i dializoterapia polska 2001, 5,2,67–69.
 
5.
Hryszko T., Myśliwiec M. Jakość życia chorych dializowanych. Nefrologia i dializoterapia polska 2000, 4,2, 73–76.
 
6.
Sapilak B.J., Kurpas D., Steciwko A., Melon M. Ocena jakości życia chorych przewlekle leczonych nerko zastępczo pry użyciu kwestionariusza KDQOL – SF – różnice między populacją pacjentów polskich i amerykańskich – na podstawie badań własnych. Family Medicine & Primary Care Review 2005, 7, 3, 646-652.
 
7.
Wójcicka M., Korabiewska I., Tylka J. Jakość życia pacjentów po przeszczepieniu nerki. Fizjoterapia Polska 2007,4, 7, 409–418.
 
8.
www.who.int.
 
9.
Żelichowski M. Aspekty prawne transplantacji. Medycyna Praktyczna 2009,1.
 
10.
Afeltowicz Z. Stan psychiczny chorych dializowanych. Jakość życia osób dializowanych. Dializoterapia w codziennej praktyce 1994.
 
11.
Milutinovic D., Hadzi-Djokic J., Blagojevic- Lazic R. Quality of life after kidney transplantation. Acta Chir. Iugosl. 1999.
 
12.
Reimer J., Franke G. H., Lutkes P. Quality of life in patients before and after kidney transplantation. Psychother. Psychosom Med. Psychol. 2002.
 
13.
Overbeck I., Bartels M., Decter O. Changes quality of life after renal transplantation. Transplant. Proc. 2005.
 
14.
Stefanovic V., Milojkovic M. Eff ects of physical exercise in patients with end stage renal failure, on dialysis and renal transplantation: current status and recommendations. Int J Artif Organs 2005.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top