Budowanie wizerunku gabinetów stomatologicznych za pośrednictwem narzędzi public relations
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Syrkiewicz-Świtała   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Piekarska 18, 41-902 Bytom, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wstęp. Wzrost świadomości pacjentów, postęp technologiczny, konkurencja, która pojawiła się na rynku usług medycznych, doprowadziły do konieczności zadbania o dobry wizerunek placówek ochron zdrowia. Promocyjne działania marketingowe a w szczególności narzędzia public relations wdrażane w sposób zaplanowany, świadomy i systematyczny pozwalają na kreowanie pozytywnego wizerunku jednostek o działalności leczniczej. Za pośrednictwem PR możliwe jest budowanie przez jednostkę medyczną wzajemnych, pozytywnych relacji z jej otoczeniem. Cel pracy. Głównym celem pracy jest ukazanie metod i zakresu posługiwania się narzędziami PR w procesie budowania wizerunku w wybranych gabinetach stomatologicznych.

Materiał i metody:
Materiał i metoda. Metoda kwestionariuszowa, wywiad pogłębiony. Badanie o charakterze jakościowym. Przebadano 31 gabinetów stomatologicznych z miasta Bytomia. Wyniki opracowano statystycznie.

Wyniki:
Wyniki. Trzy czwarte badanych gabinetów stomatologicznych, w sposób świadomy, wykorzystuje różnorodne narzędzia PR w procesie kreowania swojego wizerunku. Stosują one szeroki wachlarz technik i sposobów komunikowania się z otoczeniem. Jedna czwarta przebadanych gabinetów nie podejmuje takich działań świadomie.

Wnioski:
Wnioski. Badane gabinety stomatologiczne organizują dla pacjentów różnorodne działania z zakresu PR jak również współpracują z wieloma podmiotami z otoczenia zewnętrznego. Jednakże zarzadzanie PR w gabinetach jest jeszcze słabo zorganizowane i minimalnie ukształtowane. Gabinety stomatologiczne korzystają z licznych form komunikacji. Najpopularniejszym medium i zarazem kanałem komunikacji wykorzystywanym przez gabinety stomatologiczne jest Internet.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top