ROLA OŚRODKOWEGO UKŁADU SEROTONINERGICZNEGO W MECHANIZMACH PRZECIWBÓLOWEGO DZIAŁANIA MORFINY U SZCZURÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
 
2
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego SUM, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
3
Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy SUM, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
4
Katedra Toksykologii i Uzależnień
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Grzegorz Nowak   

Katedra Toksykologii i Uzależnień, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ośrodkowy układ serotoninergiczny jest odpowiedzialny za regulację nastroju, procesów emocjonalnych, poznawczych, kontrolę apetytu, temperatury ciała oraz modulację doznań bólowych. W tym ostatnim przypadku jego rolę należy rozpatrywać w kontekście interakcji z układem opioidergicznym, na który składają się endogenne peptydy opioidowe, tj. endorfiny, enkefaliny i dynorfiny wraz ze specyficznymi receptorami syntetyzowanymi w różnych częściach mózgu. Głównym celem pracy było zbadanie jak zniszczenie ośrodkowego układu serotoninergicznego wykonane we wczesnym okresie życia pozapłodowego u szczurów wpływa na przeciwbólowe działanie morfiny oceniane u dorosłych zwierząt.

Materiał i metody:
lezję ośrodkowego układu serotoninergicznego wykonano u 3 dniowych noworodków szczurzych stosując dokomorowo 5,7-dihydroksytryptaminę (5,7-DHT) w dawce 70µg/10µl. Właściwe testy behawioralne i biochemiczne wykonano po osiągnięciu przez zwierzęta 8 - 10 tygodnia życia. W ocenie działania przeciwbólowego morfiny (2,5 mg/kg) posłużono się testami gorącej płytki, imersji ogona, wycofania łapy, formalinowym oraz wicia. Ponadto zbadano wpływ lezji układu serotoninergicznego na zawartość i metabolizm serotoniny w korze mózgowej czołowej.

Wyniki:
Stwierdzono, że lezja ośrodkowego układu serotoninergicznego osłabia przeciwbólowe działanie morfiny w testach gorącej płytki, wicia oraz wycofania łapy natomiast pozostaje bez wpływu w testach imersji ogona oraz formalinowym. Morfina nasiała metabolizm serotoniny w korze czołowej u szczurów kontrolnych oraz z lezją.

Wnioski:
Dysfunkcja ośrodkowego układu serotoninergicznego może prowadzić do zmienionej reakcji biologicznej na leki przeciwbólowe (morfinę).

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top