SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ciężkie zwężenie zastawki aortalnej to istotny problem kliniczny w starzejących się społeczeństwach. Jedną z opcji terapeutycznych dla pacjentów z taką diagnozą jest przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej (transcatheter aortic valve implantation – TAVI).

Materiał i metody:
W grupie pacjentów (n = 92) leczonych z powodu zwężenia zastawki aortalnej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach w latach 2018–2020, kwalifikowanych przez heart team do leczenia metodą TAVI, dokonano oceny siły mięśniowej oraz oceny prawdopodobieństwa występowania zespołu kruchości. Dodatkowo grupę badaną podzielono ze względu na płeć, aby porównać częstość występowania zespołu kruchości i rozkład wartości referencyjnych pomiarów siły mięśniowej w zależności od tego czynnika.

Wyniki:
Mediana siły mięśniowej zmierzonej testem Grip wyniosła 26,8 kg. Wartości te, w połączeniu z danymi z Tilburg Frailty Indicator (TFI), wskazywały na istotną kruchość u badanej próby. Mediana wyników testu TFI wynosiła 8 pkt, co wskazywało na wysoki poziom kruchości. Funkcja serca, mierzona za pomocą frakcji wyrzutowej (ejection fraction – EF), wynosiła 55% – wartość ta była w granicach normy, co sugerowało umiarkowane funkcjonowanie serca. Wartość mediany przepływu kłębuszkowego (glomerular filtration rate – GFR) wynosiła 62,5 ml/min/1,73 m2, co również sugerowało umiarkowane funkcjonowanie nerek.

Wnioski:
W odniesieniu do zespołu kruchości, określonego za pomocą testu TFI, prezentowane w pracy wyniki pokazują, że zdecydowana większość badanych (94,6%) ma symptomy zespołu kruchości. Głębsza analiza wyników TFI pokazała, że prawie 60% badanych uzyskało do 5 pkt (łagodny stopień kruchości), podczas gdy 27,5% powyżej 10 pkt (ciężki stopień kruchości).

 
REFERENCJE (13)
1.
Seiffert P., Maślanka-Seiffert B., Derejczyk J., Marcisz Cz. Frailty – narzędzia diagnostyczne stosowane w praktyce klinicznej. Geriatria 2018; 12: 142–149.
 
2.
Zasadzka E., Strzesak D., Poterska A., Trzmiel T., Pawlaczyk M. Siła uścisku ręki u osób po 65 roku życia. Geriatria 2017; 11: 117–122.
 
3.
R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria 2023 [online] https://www.R-project.org/ [dostęp: 26.11.2023].
 
4.
Makowski D., Lüdecke D., Patil I., Thériault R., Ben-Shachar M., Wiernik B. Automated results reporting as a practical tool to improve reproducibility and methodological best practices adoption. CRAN 2023 [online] https://easystats.github.io/re... [dostęp: 26.11.2023].
 
5.
Patil I. Visualizations with statistical details: The ‘ggstatsplot’ approach. JOSS 2021; 6(61): 3167, doi: 10.21105/joss.03167.
 
6.
Sjoberg D.D., Whiting K., Curry M., Lavery J.A., Larmarange J. Reproducible summary tables with the gtsummary package. The R Journal 2021; 13(1): 570–580, doi: 10.32614/RJ-2021-053.
 
7.
Wickham H., Bryan J. Readxl: Read Excel Files. R package version 1.4.3, 2023 [online] https://CRAN.R-project.org/pac... [dostęp: 26.11.2023].
 
8.
Ben-Shachar M.S., Lüdecke D., Makowski D. effectsize: Estimation of effect size indices and standardized parameters. JOSS 2020; 5(56): 2815, doi: 10.21105/joss.02815.
 
9.
Wickham H., François R., Henry L., Müller K., Vaughan D. Dplyr: A Grammar of Data Manipulation. R package version 1.1.3, 2023 [online] https://CRAN.R-project.org/pac... [dostęp: 26.11.2023].
 
10.
Vahanian A., Beyersdorf F., Praz F., Milojevic M., Baldus S., Bauersachs J. et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur. Heart J. 2022; 43(7): 561–632, doi: 10.1093/eurheartj/ehab395.
 
11.
Baritello O., Salzwedel A., Sündermann S.H, Niebauer J., Völler H. The Pandoraʼs box of frailty assessments: which is the best for clinical purposes in TAVI patients? A critical review. J. Clin. Med. 2021; 10(19): 4506, doi: 10.3390/jcm10194506.
 
12.
Brown A.D., Li B., Gabriel S., Cusimano R.J., Chung J., Horlick E. et al. Association between sarcopenia and adverse events following transcatheter aortic valve implantation. CJC Open 2021; 4(2): 173–179, doi: 10.1016/j.cjco.2021.09.012.
 
13.
Godek P. Ocena zasobów poznawczych chorych ze stenozą aortalną kwalifikowanych do leczenie metodą TAVI – przydatność kliniczna. Geriatria 2022; 16: 87–90.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top