Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania trwania życia w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Medicum UMK
 
 
Autor do korespondencji
Błażej Łyszczarz   

Collegium Medicum UMK, ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zmienność i dynamika czynników społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych, z którą mamy do czynienia obecnie sprawia, że pytanie o rzeczywisty ich wpływ na stan zdrowia populacji pozostaje wciąż bez satysfakcjonującej odpowiedzi.

Materiał i metody:
W badaniu zastosowano dane zagregowane na poziomie 66 podregionów Polski (2010 r.). Zastosowano mierniki trwania życia, osobno dla populacji kobiet i mężczyzn w wieku 0, 15, 30, 45, 60 i 65 lat. Zbadano wpływ następujących czynników na trwanie życia: opieka zdrowotna, wynagrodzenia, inwestycje w kształcenie, dostępność oczyszczalni ścieków, stopa rozwodów, zanieczyszczenie powietrza. Podstawę analityczną badania stanowi funkcja produkcji zdrowia, w szacowaniu której zastosowano analizę regresji; oszacowano 12 modeli.

Wyniki:
(1) czynnikiem oddziałującym najsilniej na trwanie życia obu płci są inwestycje w kształcenie; (2) znaczenie opieki zdrowotnej w kształtowaniu trwania życia jest czynnikiem istotnym w przypadku kobiet niemal w każdym wieku, natomiast w przypadku mężczyzn istotność tego czynnika dotyczy tylko mężczyzn starszych; (3) trwanie życia kobiet nie jest uwarunkowane wysokością dochodów, natomiast mężczyzn jest; (4) wpływ rozwodów na trwanie życia jest zdecydowanie silniejszy w przypadku mężczyzn niż kobiet.

Wnioski:
(1) czynniki determinujące trwanie życia zależą od wieku i płci; (2) działania mające na celu wydłużanie trwania życia powinny opierać się - obok opieki zdrowotnej - na narzędziach z zakresu różnych polityk, w tym: dochodowej, ochrony środowiska czy oświatowej.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top