Wodogłowie wymagające implantacji układu zastawkowego u pacjentów z pierwotnymi guzami komór mózgowych – doświadczenia własne
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Jastrzębie-Zdrój
 
2
Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Chodakowski   

Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:32-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp::
Guzy wewnątrzkomorowe stanowią 1,5–3% wszystkich guzów mózgu. Są to zmiany o znacznej heterogenności pod względem rozpoznania histopatologicznego, symptomatologii oraz możliwych dostępów operacyjnych. Jednym z powikłań guzów wewnątrzkomorowych jest wodogłowie wymagające implantacji układu zastawkowego. Autorzy ocenili zależność rozwoju wodogłowia „zastawkozależnego” od lokalizacji guza, doszczętności resekcji, występowania wodogłowia przedoperacyjnego oraz zastosowania drenażu zewnętrznego komór mózgu.

Materiał i metody:
Analizie retrospektywnej poddano 31 przypadków chorych z pierwotnie wewnątrzkomorowymi guzami mózgu, leczonych na Oddziale Neurochirurgii Szpitala w Jastrzębiu-Zdroju w latach 2002–2013. Wiek chorych wahał się od 17 do 75 lat. Grupa ta stanowiła 2,3% wszystkich pacjentów z guzami mózgu. Wybór dostępu operacyjnego był uzależniony od lokalizacji i charakteru zmiany oraz preferencji operatora.

Wyniki::
14 guzów (45,2%) położonych było w komorze czwartej, 9 (35%) w komorze trzeciej, 8 (25,8%) w komorach bocznych. Diagnostyka histopatologiczna wykazała: 6 przypadków ependymoma WHO II (19,4%), 4 subependymoma WHO I (12,9%), 3 carcinoma plexus choroidei WHO IV (9,7%), po dwa przypadki (6,5%) torbieli koloidowej i malignant ependymoma WHO III/IV oraz 10 innych rozpoznań. W 81% przypadków wykonano całkowitą resekcję guza. Wodogłowie przedoperacyjne występowało w 35% przypadków. U 42% chorych zastosowano drenaż komorowy zewnętrzny w okresie okołooperacyjnym. Wodogłowie pooperacyjne, wymagające implantacji układu zastawkowego, wystąpiło w 12,9% przypadków (4 chorych). Analiza statystyczna wykazała statystycznie istotną zależność jedynie między występowaniem takiego wodogłowia a lokalizacją guza (p = 0,041).

Wnioski::
Doszczętność operacyjna, obecność wodogłowia obturacyjnego przed zabiegiem oraz założenie drenażu komorowego zewnętrznego nie mają statystycznie istotnego wpływu na ryzyko rozwoju wodogłowia po zabiegu. Istotny statystycznie wpływ na powstanie „zastawkozależnego” wodogłowia w przebiegu pooperacyjnym ma jedynie lokalizacja guza z predylekcją do komory czwartej.

 
REFERENCJE (23)
1.
Souweidane M.M. Endoscopic surgery for intraventricular brain tumors in patients without hyrocephalus. Neurosurgery 2008; 62(6 Suppl. 3): 1042–1048.
 
2.
Bergsneider M., Miller C., Vespa P.M., Hu X. Surgical managenent of adult hydrocephalus. Neurosurgery 2008; 62(Suppl. 2): 643–659.
 
3.
Cappabianca P., Cinalli G., Gangemi M., Brunori A., Cavallo L.M., de Divitiis E., Decq P., Delitala A., Di Rocco F., Frazee J., Godano U., Grotenhuis A., Longatti P., Mascari C., Nishihara T., Oi S., Rekate H., Schroeder H.W., Souweidane M.M., Spennato P., Tamburrini G., Teo C., Warf B., Zymberg S.T. Application of neuroendoscopy to intraventricular lesions. Neurosurgery 2008; 62(Suppl. 2): 575–598.
 
4.
Morelli D., Pirotte B., Lubansu A. Detemmerman D., Aeby A., Fricx C., Berré J., David P., Brotchi J. Persistent hydrocephalus after early surgical management of posterior fossa tumors in children: is routine preoperative endoscopic third ventriculostomy justified? J. Neurosurg 2005; 103(3 Suppl): 247–252.
 
5.
Roberts R.O., Lynch C.F., Jones M.P., Hart M.N. Medulloblastoma: a population-based study of 532 cases. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 1991; 50(2): 134–144.
 
6.
Maniker A.H., Vaynman A.Y., Karimi R.J., Sabit A.O., Holland B. Hemorrhagic complications of external ventricular drainage. Neurosurgery 2006; 59(4 Suppl. 2): ONS419–ONS424.
 
7.
Lyke K.E., Obasanjo O.O., Williams M.A., O'Brien M., Chotani R., Perl T.M. Ventriculitis complicating use of intraventricular catheters in adult neurosurgical patients. Clin. Infect. Dis. 2001; 33(12): 2028–2033.
 
8.
Pirouzmand F., Tator Ch.H., Rutka J. Management of hydrocephalus associated with vestibular schwannoma and other cerebellopontine angle tumors. Neurosurgery 2001; 48(6): 1246–1253.
 
9.
Kombogiorgas D., Sgouros S., Walsh A.R., Hockley A.D., Stevens M., Grundy R., Peet A., English M., Spooner D. Outcome of children with posterior fossa medulloblastoma: a single institution experience over the decade 1994–2003. Childs. Nerv. Syst. 2007; 23(4): 399–405.
 
10.
Luther N., Stettler W.L. Jr, Dunkel I.J., Christos P.J., Wellons J.C., Souweidane M.M. Subarachnoid dissemination of intraventricular tumors following simultaneous endoscopic biopsy and third ventriculostomy. J. Neurosurg. Pediatr. 2010; 5(1): 61–67.
 
11.
Yasargil M.G., Abdulrauf S.I. Surgery of intraventricular tumors. Neurosugery 2008; 62(6 Suppl. 3): 1029–1040.
 
12.
Charalampaki P., Fillipi R., Welschehold S., Conrad J., Perneczky A. Tumors of the lateral ventricle: removal under endoscope-assisted keyhole conditions. Neurosurgery 2008; 62(6 Suppl. 3): 1049–1058.
 
13.
Unger F., Walch C., Haselsberger K., Papaefthymiou G., Trummer M., Eustacchio S., Pendl G. Radiosurgery for vestibular schwannomas: A minimally invasive alternative to microsurgery. Acta. Neurochir. (Wien) 1999; 141(12): 1281–1286.
 
14.
The management of neurosurgical patients with postoperative bacterial or aseptic meningitis or external ventricular drain-associated ventriculitis. Infection in Neurosurgery Working Party of the British Society for Anti-microbial Chemotherapy. Br. J. Neurosurg. 2000; 14(1): 7–12.
 
15.
 
16.
Koeller K.K., Sandberg G.D. From the archives of the AFIP. Cerebral intraventricular neoplasms: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 2002; 22(6): 1473–1505.
 
17.
Fenchel M., Beschorner R., Naegele T., Korn A., Ernemann U., Horger M. Primarily solid intraventricular brain tumors. Eur. J. Radiol. 2012; 81(4): e688–e696.
 
18.
Shogan P., Banks K.P., Brown S. AJR teaching file: Intraventricular mass. AJS Am. J. Roentgenol. 2007; 189(6 Suppl.): S55–S57.
 
19.
de Castro F.D., Reis F., Guerra J.G. Intraventricular mass lesions at magnetic resonance imaging: iconographic essay – part 1. Radiol. Bras. 2014; 47(3): 176–181.
 
20.
de Castro F.D., Reis F., Guerra J.G. Intraventricular mass lesions at magnetic resonance imaging: iconographic essay – part 2. Radiol. Bras. 2014; 47(4): 245–250.
 
21.
Gunawat P.V., Patil S.S., Karmarkar V.S., Deopujari C.E. Intraventricular hemorrhage – unusual presentation of central neurocytoma. Neurol. India 2014; 62(6): 691–693.
 
22.
Vitanovics D., Áfra D., Nagy G., Hanzely Z., Turányi E., Banczerowski P. Symptomatic subependymomas of the ventricles. Review of twenty consecutive cases. Ideggyogy Sz. 2014; 67(11–12): 415–419.
 
23.
Balko M.G., Schultz D.L. Sudden death due to a central neurocytoma. Am. J. Forensic Med. Pathol. 1999; 20(2): 180–183.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top