Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – ocena 16-miesięcznej działalności
 
Więcej
Ukryj
1
I Klinika Kardiochirurgii, Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie
 
2
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Jerzy Krzych   

I Klinika Kardiochirurgii, Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie, M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołano wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Celem niniejszego opracowania była analiza danych opisujących działania komisji od początku ich działalności, tj. 01.01.2012 r. do 30.04.2013 r.

Materiał i metody:
Projekt przeprowadzono w modelu epidemiologicznego badania przekrojowego w oparciu o dane zebrane i udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta. Otrzymane informacje obejmowały: ilość złożonych wniosków (bez wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy), ilość zwróconych wniosków, powody zwrotów wniosków, ilość wniosków będących aktualnie przedmiotem prac komisji, ilość postępowań zakończonych, ilość wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, ilość zakończonych postepowań z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz ilość posiedzeń komisji, w tym posiedzeń organizacyjnych.

Wyniki:
W okresie od 01.01.2012r. do 30.04.2013r. do komisji wpłynęło łącznie 791 wniosków. Spośród zakończonych postępowań ustaleniem zaistnienia zdarzenia medycznego zakończyło się 60 spraw, natomiast wskutek rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy za zdarzenie medyczne uznano łącznie 23 sprawy. Z tego, w całym 2012 r. do komisji wpłynęły łącznie 404 wnioski. Spośród zakończonych postępowań ustaleniem zaistnienia zdarzenia medycznego zakończyły się 22 sprawy, natomiast wskutek rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy za zdarzenie medyczne uznano łącznie 11 spraw.

Wnioski:
Obserwuje się wzrost liczby składanych wniosków, co potwierdza fakt, iż idea powołania komisji zaczyna przynosić zakładane przez ustawodawcę efekty. Daje to korzyści zarówno pacjentom jak i środowisku medycznemu. Współpraca w ramach komisji personelu medycznego z prawnikami jest niezwykle istotna dla kształtowania świadomości prawnej lekarzy.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top