Polimorfizm rs 7903146 genu TCF7L2 a występowanie nadwagi i otyłości u osób zgłaszających się do poradni ogólnej POZ.
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Wladyslaw Jan Grzeszczak   

Śląski Uniwersytet Medyczny, 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
TCF7L2 bierze udział w patogenezie cukrzycy typu 2. Udział polimorfizmu genu kodującego TCF7L2 w rozwoju nadwagi i otyłości pozostaje nadal kontrowersyjny. Celem pracy była ocena potencjalnego związku pomiędzy wybranym polimorfizmem genu TCF7L2 a występowaniem nadwagi i otyłości w populacji pacjentów zgłaszających się do poradni ogólnej POZ

Materiał i metody:
Badaniem objęto łącznie 476 dorosłych pacjentów (208 mężczyzn i 268 kobiet) z rejonu Polski południowej, którzy kolejno zgłaszali się po poradę do poradni ogólnej POZ. Badanych podzielono na 3 grupy w oparciu o wartości obwodu pasa (grupa kontrolna, grupa z otyłością, grupa z nadwagą). Genotypowanie polimorfizmu TCF7L2 (rs7903146) prowadzono z wykorzystaniem znakowanych fluorescencyjnie sond, używając gotowych zestawów do oznaczania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu-TaqMan Pre-designed SNP Genotypie Assai (Applied Biosystems).

Wyniki:
Częstość występowania nadwagi ocenianej na podstawie obwodu talii wynosiła w badanej grupie 23,9%, zaś u 47,1% osób stwierdzono występowanie otyłości brzusznej. Nasze badania nie wykazały znamiennej zależności pomiędzy badanym polimorfizmem a częstością występowania nadwagi lub otyłości u pacjentów w całej grupie badawczej, jak i oddzielnie u kobiet i mężczyzn.

Wnioski:
Częstość występowania nadwagi i otyłości wśród pacjentów zgłaszających się do poradni POZ wynosi aż 72,3%, z czego 23,9% to osoby z nadwagą, a 48,4% z otyłością. Z badań wynika, że nie stwierdzono związku pomiędzy badanym polimorfizmem TCF7L2 a obwodem talii i występowaniem otyłości brzusznej.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top