Samoocena jakości życia związanej ze zdrowiem osób dorosłych regularnie aktywnych fizycznie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Dębska   

Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:1-5
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Badanie jakości życia związanej ze zdrowiem jest przejawem koncentracji współczesnych nauk medyczno-społecznych na działaniach profilaktycznych, związanych z promocją zdrowia. Badania takie uzupełniają obiektywne wskaźniki stanu zdrowia o charakterze medycznym o subiektywne odczucia osób badanych. Wyniki badań zaprezentowane w publikacjach z tego zakresu dotyczą głównie populacji osób chorych, u których rozpoznano stany chorobowe o różnej etiologii. W kontekście promocji zachowań zdrowotnych szczególnie istotne jest także badanie jakości życia osób zdrowych, zaangażowanych w kultywowanie aktywności fizycznej.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 75 osób dorosłych (kobiety n = 24, mężczyźni n = 51), członków stowarzyszeń promujących rekreacyjną aktywność fizyczną z terenu Zagłębia Dąbrowskiego (osoby regularnie aktywne fizycznie). Jako narzędzie badawcze wykorzystano polską wersję kwestionariusza The Short Form Health Survey w wersji drugiej (SF-36v2).

Wyniki:
Aspekt fizyczny jakości życia został oceniony mniej korzystnie (70,0 ± 5,0 pkt) od aspektu psychicznego (87,0 ± 14,9 pkt). Istotną statystycznie różnicę pomiędzy badanymi kobietami (61,0 ± 4,6 pkt) i mężczyznami (64,0 ± 3,3 pkt) zaobserwowano w podskali: „ograniczenia roli − problemy fizyczne”. Średnie wyniki samooceny jakości życia związanej ze zdrowiem członków badanych stowarzyszeń były wyższe od wartości średnich obserwowanych u dorosłych Polaków.

Wnioski:
Członkowie stowarzyszeń promujących rekreacyjną aktywność fizyczną z terenu Zagłębia Dąbrowskiego prezentują wyższe średnie wyniki w zakresie jakości życia związanej ze zdrowiem od średnich wyników populacji polskiej. Wysoka ocena zdrowia psychicznego przez badanych może być związana z pozytywnym związkiem aktywności fizycznej z samopoczuciem, co wykazano w licznych badaniach. Członkowie stowarzyszeń nawiązują ze sobą relacje interpersonalne, co może sprzyjać wysokiej ocenie funkcjonowania społecznego.

 
REFERENCJE (26)
1.
Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health. 2011; 46(1): 25–31.
 
2.
Turska W., Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. Farm Pol. 2009; 65(8): 572–580.
 
3.
Bieńkuńska A. Wybrane aspekty jakości życia na podstawie wyników badania spójności społecznej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc.... [dostęp 20.02.2013].
 
4.
Schipper H. Quality of life: Principles of the clinical paradigm. J. Psychosoc. Oncol. 1990; 8(2–3): 171–185.
 
5.
Dudzińska M., Tarach J. S., Nowakowski A. Pomiar jakości życia zależnej od zdrowia w cukrzycy. Diabet. Prakt. 2011; 12(2): 56–64.
 
6.
Kłak A., Mińko M., Siwczyńska D. Metody kwestionariuszowe badania jakości życia. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(4): 632–638.
 
7.
Maryniak A. List do redakcji w sprawie kwestionariusza SF-36. Kardiol. Pol. 2010; 68: 256.
 
8.
Czapiński J., Panek, T. Diagnoza społeczna 2011: warunki i jakość życia Polaków. Contemporary Economics 2011; 5(3): 13–16.
 
9.
Czapiński J., Panek, T. Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków: raport. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa 2014; 7: 16–30.
 
10.
Anderson R., Dubois H., Leončikas T., Sándor E. 3rd European Quality of Life Survey: Quality of Life in Europe: Impacts of the Crisis. Publications Office of the European Union. Luxembourg 2012, 38–109.
 
11.
Self A., Thomas J., Randall C. Measuring national well-being: life in the UK, 2014. Office for National Statistiscs UK, 2014, http://webarchive.nationalarch... [dostęp 10.05.2015].
 
12.
Suh E., Tsang T., Vizard P., Zaidi A., Burchardt T. Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Social inequalities, Publications Office of the European Union. Luxembourg, Dublin 2013, 19–34.
 
13.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Quality of life in urban and rural Europe. http://www.euro-found.europa.e... [dostęp 02.03.2015].
 
14.
Wrześniewski K. Badanie subiektywnego stanu zdrowia za pomocą polskiej adaptacji the Nottingham Health Profile. W: Współczesne potrzeby.
 
15.
Wróblewska W. Jakość życia kobiet uwarunkowana stanem zdrowia. W: Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat: Polska 2006. Red. T. Niemiec. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. UNO. Warszawa 2007, 80–83.
 
16.
Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A. Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2009, 10–35.
 
17.
Golicki D., Jakubczyk M., Niewada M., Wrona W., Busschbach J.J. Valuation of EQ-5D health states in Poland: first TTO‐based social value set in Central and Eastern Europe. Value Health 2010; 13(2): 289–297.
 
18.
Golicki D., Niewada M. General population reference values for 3-level EQ-5D (EQ-5D-3L) questionnaire in Poland. Pol. Arch. Med. Wewn. 2015; 125(1–2): 18–26.
 
19.
Jegier A., Szmigielska K., Bilińska M., Brodowski L., Gałaszek M., Mrozek P., Olszewska B., Piotrowski W., Przywarska I., Rybicki J., Zielinska D. Health – related quality of life in patients with coronary heart disease after residential versus ambulatory cardiac rehabilitation. Circ. J. 2009; 73(3): 476–483.
 
20.
Kurowska K., Szomszor M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia u osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Diabet. Prakt. 2011; 12(4): 142–150.
 
21.
Majda A., Walas K., Morawa J. Jakość życia osób z cukrzycą typu 2 leczonych w szpitalu uzdrowiskowym. Probl. Pielęg. 2013; 21(2): 195–203.
 
22.
Depta A. Zastosowanie analizy korespondencji do oceny jakości życia ludności na podstawie kwestionariusza SF-36v2. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Wrocław 2014, 135–145.
 
23.
Maglinte G.A., Hays R.D., Kaplan R.M. US general population norms for telephone administration of the SF-36v2. J. Clin. Epidemiol. 2012; 65(5): 497–502.
 
24.
Wipfli B., Landers D., Nagoshi C., Ringenbach S. An examination of serotonin and psychological variables in the relationship between exercise and mental health. Scand. J. Med. Sci. Sports 2011; 21(3): 474–481.
 
25.
Adamson B.C., Ensari I., Motl R.W. Effect of exercise on depressive symptoms in adults with neurologic disorders: a systematic review and meta-analysis. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2015; 96(7): 1329–1338.
 
26.
Richardson C.R., Faulkner G., McDevitt J., Skrinar G.S., Hutchinson D.S., Piette J.D. Integrating physical activity into mental health services for persons with serious mental illness. Psychiatr. Serv. 2005; 56(3): 324–331.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Health Behaviors and Health-Related Quality of Life in Female Medical Staff
Maria Niestrój-Jaworska, Małgorzata Dębska-Janus, Jacek Polechoński, Rajmund Tomik
International Journal of Environmental Research and Public Health
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top