Wpływ pierwszej fazy odruchowego obrotu według Vojty na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Dydaktyki Pediatrycznej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
 
Autor do korespondencji
Agata Pyda-Dulewicz   

Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel. +48 510 540 417
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:111-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Koncepcja terapeutyczna według Vojty to jedna z najbardziej kontrowersyjnych metod neurorozwojowych we współczesnej rehabilitacji niemowląt, a zarazem jedyna pozwalająca na tak szeroką diagnostykę i leczenie. Podstawowym założeniem metody jest ocena wzorców ruchowych obecnych u niemowląt i wprowadzenie koncepcji terapeutycznej opartej na odruchowej lokomocji.

Cel:
Głównym celem pracy było pokazanie wpływu pierwszej fazy odruchowego obrotu na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt, a tym samym na prawidłowe ustawienie głowy. Przeprowadzone badania miały także odpowiedzieć na pytanie, czy terapia według koncepcji Vojty ma wpływ na izolację i symetryczność obrotu głowy.

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiły 64 niemowlęta kierowane na terapię neurorozwojową przez lekarza specjalistę. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy: I – niemowlęta prowadzone metodą Vojty, II – dzieci prowadzone metodą NDT-Bobath. Cały materiał oceniony został poprzez zebranie dwóch wywiadów oraz dwukrotne badanie niemowląt.

Wyniki:
Podczas analizy statystycznej wyników za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01. Wyniki potwierdziły wstępne założenia dotyczące zależności między systematycznością ćwiczeń metodą Vojty a uzyskaniem przez niemowlęta prawidłowego ustawienia i fizjologicznego zakresu ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Wnioski:
Stwierdzono wysoce istotną zależność pomiędzy systematycznością i ciągłością terapii dziecka a jej efektami. Badania potwierdzają, że pierwsza faza odruchowego obrotu według Vojty ma wpływ na poprawę jakości ssania u niemowląt oraz symetryczne ustawienie głowy. Wyniki udowadniają pozytywny wpływ terapii na symetrię obrotu głowy.

 
REFERENCJE (12)
1.
Dytrych G. Kontrowersje wokół metody Vojty. Neurol. Dziec. 2008; 17(33): 59–62.
 
2.
Banaszek G. Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Wyd. II (poszerzone i poprawione) Ośrodek Wydawniczy Augustyna, Bielsko-Biała 2004.
 
3.
Kuliński W., Zeman K. Fizjoterapia w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 
4.
Surowińska J. Diagnostyka neurokinezjologiczna według Vojty. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 6: 16–23.
 
5.
Borkowska M. Nieprawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 4: 17–20.
 
6.
Vojta V., Peters A. Metoda Vojty. Fundacja ,,Promyk Słońca”, Warszawa 2006.
 
7.
Sadowska L. Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.
 
8.
Surowińska J. Podstawowe wzorce odruchowej lokomocji. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 6: 30–35.
 
9.
Banaszek G. Ocena skuteczności zastosowania diagnostycznej i terapeutycznej metody Vojty u niemowląt z zaburzeniami motoryki spontanicznej. Praca doktorska. Śląska Akademia Medyczna, Zabrze 1997.
 
10.
Kiebzak W. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci ryzyka a skuteczność rehabilitacji ruchowej metodą Vaclava Vojty. Praca doktorska. Kraków 1995.
 
11.
Rehabilitacja medyczna. Red. A. Kwolek. Tom 2. Urban & Partner, Wrocław 2007.
 
12.
Lemka M. Neurologia dziecięca (wybrane zagadnienia). Red. E. Pilarska. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 
 
CYTOWANIA (2):
1.
Factors affecting rehabilitation of infants with Central Coordination Disorders during a three-month-long observation
Malgorzata Andrzejewska, Katarzyna Hap, Karolina Biernat, Edyta Sutkowska, Iwona Demczyszak, Dominik Marciniak, Natalia Kuciel
BMC Pediatrics
 
2.
Assessment of Viscoelastic Parameters of Muscles in Children Aged 4–9 Months with Minor Qualitative Impairment of the Motor Pattern after Vojta Therapy Implementation
Agnieszka Ptak, Agnieszka Dębiec-Bąk, Małgorzata Stefańska
International Journal of Environmental Research and Public Health
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top