Wpływ pierwszej fazy odruchowego obrotu według Vojty na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Dydaktyki Pediatrycznej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Pyda-Dulewicz   

Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel. +48 510 540 417
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:111–117
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Koncepcja terapeutyczna według Vojty to jedna z najbardziej kontrowersyjnych metod neurorozwojowych we współczesnej rehabilitacji niemowląt, a zarazem jedyna pozwalająca na tak szeroką diagnostykę i leczenie. Podstawowym założeniem metody jest ocena wzorców ruchowych obecnych u niemowląt i wprowadzenie koncepcji terapeutycznej opartej na odruchowej lokomocji.

Cel:
Głównym celem pracy było pokazanie wpływu pierwszej fazy odruchowego obrotu na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt, a tym samym na prawidłowe ustawienie głowy. Przeprowadzone badania miały także odpowiedzieć na pytanie, czy terapia według koncepcji Vojty ma wpływ na izolację i symetryczność obrotu głowy.

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiły 64 niemowlęta kierowane na terapię neurorozwojową przez lekarza specjalistę. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy: I – niemowlęta prowadzone metodą Vojty, II – dzieci prowadzone metodą NDT-Bobath. Cały materiał oceniony został poprzez zebranie dwóch wywiadów oraz dwukrotne badanie niemowląt.

Wyniki:
Podczas analizy statystycznej wyników za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01. Wyniki potwierdziły wstępne założenia dotyczące zależności między systematycznością ćwiczeń metodą Vojty a uzyskaniem przez niemowlęta prawidłowego ustawienia i fizjologicznego zakresu ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Wnioski:
Stwierdzono wysoce istotną zależność pomiędzy systematycznością i ciągłością terapii dziecka a jej efektami. Badania potwierdzają, że pierwsza faza odruchowego obrotu według Vojty ma wpływ na poprawę jakości ssania u niemowląt oraz symetryczne ustawienie głowy. Wyniki udowadniają pozytywny wpływ terapii na symetrię obrotu głowy.

 
REFERENCJE (12)
1.
Dytrych G. Kontrowersje wokół metody Vojty. Neurol. Dziec. 2008; 17(33): 59–62.
 
2.
Banaszek G. Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Wyd. II (poszerzone i poprawione) Ośrodek Wydawniczy Augustyna, Bielsko-Biała 2004.
 
3.
Kuliński W., Zeman K. Fizjoterapia w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 
4.
Surowińska J. Diagnostyka neurokinezjologiczna według Vojty. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 6: 16–23.
 
5.
Borkowska M. Nieprawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 4: 17–20.
 
6.
Vojta V., Peters A. Metoda Vojty. Fundacja ,,Promyk Słońca”, Warszawa 2006.
 
7.
Sadowska L. Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.
 
8.
Surowińska J. Podstawowe wzorce odruchowej lokomocji. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 6: 30–35.
 
9.
Banaszek G. Ocena skuteczności zastosowania diagnostycznej i terapeutycznej metody Vojty u niemowląt z zaburzeniami motoryki spontanicznej. Praca doktorska. Śląska Akademia Medyczna, Zabrze 1997.
 
10.
Kiebzak W. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci ryzyka a skuteczność rehabilitacji ruchowej metodą Vaclava Vojty. Praca doktorska. Kraków 1995.
 
11.
Rehabilitacja medyczna. Red. A. Kwolek. Tom 2. Urban & Partner, Wrocław 2007.
 
12.
Lemka M. Neurologia dziecięca (wybrane zagadnienia). Red. E. Pilarska. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Factors affecting rehabilitation of infants with Central Coordination Disorders during a three-month-long observation
Malgorzata Andrzejewska, Katarzyna Hap, Karolina Biernat, Edyta Sutkowska, Iwona Demczyszak, Dominik Marciniak, Natalia Kuciel
BMC Pediatrics
 
eISSN:1734-025X