Hipoterapia – skuteczna terapia wieloprofilowa?
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
2
Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Barbara Kolarczyk   

Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, tel. 888 357 655
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:177-183
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Hipoterapia jest metodą rehabilitacji psychoruchowej, w której stosuje się konie. Jest jedną z form terapii naturalnych, wykorzystującą pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzęciem na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jest wieloprofilową formą rehabilitacji ruchowej opartą na neurofizjologii, wciąż bardziej popularną w innych krajach Europy i w USA niż w Polsce.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie hipoterapii jako skutecznej metody wspomagającej rehabilitację w sferze biopsychospołecznej osób niepełnosprawnych. Analiza opiera się na przeglądzie piśmiennictwa i dotychcza-sowych badań nad tą formą terapii.

Materiał i metody:
Materiał zebrano za pomocą bibliotecznej wyszukiwarki ALEPH. Piśmiennictwo pozyskano z takich baz danych, jak PubMed i Medline.

Wyniki:
Przeprowadzone dotąd badania wskazują na przydatność hipoterapii w usprawnianiu chorych na mózgowe porażenie dziecięce (MPDz). Prezentowane wyniki wskazują na istotnie lepsze efekty rehabilitacji u dzieci z MPDz poddanych skojarzonemu leczeniu metodą PNF i hipoterapii. Wykazano skuteczność hipoterapii w osiągnięciu prawidłowego środka ciężkości u dzieci z MPDz, już w trakcie jednego zabiegu, oraz prawidłowej postawy ciała. Udowodniono, że hipoterapia przyczynia się do poprawy chodu, siły motorycznej i równowagi nie tylko u chorych na MPDz, ale także u dzieci z opóźnieniem rozwojowym, z zespołem Downa oraz u osób w wieku podeszłym i po udarze. W wielu badaniach potwierdzono istotny wpływ na podniesienie poziomu poczucia własnej wartości oraz jakości i satysfakcji z życia wśród osób niepełnosprawnych.

Wnioski:
Hipoterapia przynosi pozytywne efekty terapeutyczne u osób dotkniętych różnymi schorzeniami zarówno w obrębie aparatu ruchu, jak i w sferze psychicznej oraz społecznej. Jest atrakcyjną oraz skuteczną metodą wspomagania rehabilitacji.

 
REFERENCJE (34)
1.
Gasińska M., Krupiński J., Należyty M. i wsp. Kanony polskiej hipoterapii. Zarząd Główny PTH 2007.. Dostępny w World Wide Web: http://www.pthip.org.pl/hipote... [Dostęp 25.01.2016].
 
2.
Kowalczyk M., Szaj R., Maniak-Iwaniszewska M., Woźny T., Gugała J., Durczok K, Kowal P. Sport osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Instytut Ekoprussia. Truszczyny 2013, s. 78–79.
 
3.
Bednarczyk M. Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 2015; 15(8): 207–217.
 
4.
Informacja o zawodzie hipoterapeuta. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie 2011. http://docplayer.pl/5309379-Wo... [Dostęp 13.04.2016].
 
5.
Strauß I. Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełno-sprawnych „Hipoterapia”. Kraków 1996, s. 12–40.
 
6.
Granados A.C., Agís I.F. Why children with special needs feel better with hippotherapy sessions: a conceptual review. J. Altern. Complement Med. 2011; 17(3): 191–197.
 
7.
Pakulska J., Rutkowska-Podołowska M., Podołowski G. Nowoczesne formy działalności gospodarczej szansą rozwoju obszarów wiejskich. W: Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Red. B. Kryk, M. Malicki. Szczecin 2010. Dostępny w World Wide Web: http://www.wneiz.pl/katedry/kp... [Dostęp 13.04.2016].
 
8.
Manikowska F., Jóźwiak M., Idzior M., Chen P.J., Tarnowski D. Wpływ sesji hipoterapeutycznej na zmiany parametrów czasowo-przestrzennych chodu u dziecka z mózgowym porażeniem – badanie pilotażowe. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2013; 3(6): 253–257.
 
9.
El-Mieniawy G.H., Thabet N.S. Modulation of back geometry in children with spastic diplegic cerebral palsy via hippotherapy training. Egypt J. Med. Hum. Genet. 2012; 13(1): 63–71.
 
10.
Elshafey M.A. Hippotherapy simulator as alternative method for hippotherapy treatment in hemiplegic children. Int. J. Physiother. Res. 2014; 2 (2): 435–441.
 
11.
Maćków A., Małachowska-Sobieska M., Demczuk-Włodarczyk E., Si-dorowska M., Szklarska A., Lipowicz A. Wpływ hipoterapii neurofi-zjologicznej na zmianę położenia środka ciężkości ciała u dzieci z móz-gowym porażeniem dziecięcym. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2014; 16(6): 581–593.
 
12.
Sung Y.H., Kim C.J., Yu B.K., Kim K.M. A hippotherapy simulator is effective to shift weight bearing toward the affected side during gait in patients with storke. NeuroRehabilitation 2013; 33: 407–412.
 
13.
Sunwoo H., Chang W.H., Kwon J.Y., Kim T.W., Lee J.Y., Kim Y.H. Hippotherapy in adult patients with chronic brain disorders: a pilot study. Ann. Rehabil. Med. 2012; 36(6): 756–761.
 
14.
Champagane D., Dugas C. Improving gross motor function and postural control with hippotherapy in children with Down syndrome: case reports. Physiother. Theory Pract. 2010; 26(8): 564–571.
 
15.
Park E.S., Rha D.W., Shin J.S., Kim S., Jung S. Effects of hippotherapy on gross motor function and functional performance of children with cerebral palsy. Yonsei Med. J. 2014; 55(6): 1736–1742.
 
16.
de Araújo T.B., de Oliveira R.J., Martins W.R., de Moura Pereira M., Copetti F., Safons M.P. Effects of hippotherapy on mobility, strength and balance in elderly. Arch. Gerontol. Geriatr. 2013; 56: 478–481.
 
17.
Sawaryn D. Wpływ hipoterapii na umiejętności ruchowe ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nowa Pediatr. 2010; 14(2): 34–43.
 
18.
Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Wasiak K. Ocena przydatności hipoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Doniesienia wstępne. Fizjoter. Pol. 2011; 11(2): 175–181.
 
19.
Białoszewski D., Lewandowska M., Korabiewska I., Rongies W., Woińska M., Gotlib J. Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter. Pol. 2012; 12(2): 141–146.
 
20.
Thompson F., Ketcham C.J., Hall E.E. Hippotheray in children with developmental delays: physical function and psychological benefits. Advances in Physical Education 2014; 4: 60–69.
 
21.
Lipińska-Stańczak M., Wilczyński J., Hippotherapy as a form of physiotherapy support in children with cerebral palsy in the opinion of parents. Arch. Physiother. Glob. Res. 2014: 18(1): 25–30.
 
22.
Asselin G., Penning J.H., Ramanujam S., Neri R., Ward C. Therapeutic horse back riding of a spinal cord injured veteran: a case study. Rehabil. Nurs. 2012; 37(6): 270–276.
 
23.
Guerino M.R., Briel A.F., Araújo Md. Hippotherapy as a treatment for socialization after sexual abuse and emotional stress. J. Phys. Ther. Sci. 2015; 27: 959–962.
 
24.
Tabares C., Vicente F., Sánchez S., Aparicio A., Alejo S., Cubero J. Quantification of hormonal changes by effects of hippotherapy in the autistic population. Neuroch. J. 2012; 6(4): 311–316.
 
25.
Thrall A., Moser M. Effects of hippotherapy on coordination of speech in a person with traumatic brain injury. Honors Projects. 2015. Paper 414. Dostępny w World Wide Web: http://scholarworks.gvsu.edu/h... [Dostęp 14.04.2016].
 
26.
Herrero P., Asensio Á., Gracia E., Marco A., Oliván B., Ibarz A., Gómez-Trullén E.M., Casas R. Study of the therapeutic effects of an ad-vanced hippotherapy simulator in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet. Disord. 2010; 11: 71–77.
 
27.
American Hippotherapy Association. http://www.americanhippothe-ra... [Dostęp 13.04.2016].
 
28.
Sterba J.A. Does horseback riding therapy or therapist-directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral palsy? Dev. Med. Child. Neurol. 2007; 49: 68–73.
 
29.
Whalen C.N., Case-Smith J. Therapeutic effects of horseback riding therapy on gross motor function in children with cerebral palsy: a systematic review. Phys. Occup. Ther. Pediatr. 2012; 32 (3): 229–242.
 
30.
 
31.
 
32.
 
33.
Janura M., Svoboda Z., Dvorakowa T., Cabell L., Elfmark M., Janurova E. The variability of a horse’s movement at walk in hippotherapy. Kinesiology 2012; 44(2): 148–154.
 
34.
Park J.H., Shurtleff T., Engsberg J., Rafferty S., You J.Y., You I.Y., You S.H. Comparison between the robo-horse and real horse movements for hippotherapy. Biomed. Mater. Eng. 2014: 24(6): 2603–2610.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
3D kinematic of the thoracolumbar spine in Mangalarga Marchador horses performing the marcha batida gait and being led by hand—A preliminary report
Samuel Simonato, Gustavo Bernardina, Leandro Ferreira, Amanda Silvatti, Kate Barcelos, Fonseca da, Chris Rogers
PLOS ONE
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top