Zastosowania posturografii w wybranych schorzeniach neurologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland / Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Department of Therapeutic Rehabilitation, Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre of the Medical University of Silesia in Katowice, Poland / Oddział Rehabilitacji Leczniczej, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Lewicka   

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:158-165
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Posturografia jest jedną z obiektywnych metod służących do oceny układu równowagi człowieka. Równowaga człowieka to zdolność do utrzymywania pionowego rzutu środka masy ciała (center of mass – COM) w polu powierzchni podparcia (base of support – BOS). COM w jednorodnym polu grawitacyjnym pokrywa się z rzutem środka ciężkości ciała (center of gravity – COG). System kontroli postawy (postural control system – PCS) utrzymuje rzut COG w BOS oraz przeciwdziała siłom zewnętrznym (sile grawitacji i bezwładności), które wpływają destabilizująco na postawę ciała człowieka. Minimalizowanie wychwiań kontrolowane jest przez ośrodkowy układ nerwowy (central nervous system – CNS). Poprzez narządy przedsionkowy i wzroku oraz eksteroreceptory i proprioreceptory odbierane są bodźce zewnętrzne. Informacje o nich przekazywane są do CNS, który poprzez reakcje zwrotne steruje układem ruchu tak, by minimalizować ryzyko upadków. Celem pracy jest zaprezentowanie trzech typów badań posturograficznych: statycznego, dynamicznego i nadążnego, a także przedstawienie zastosowań posturografii do obiektywnej diagnostyki zaburzeń równowagi oraz jako metody służącej do rehabilitacji i monitorowania postępów terapii w chorobie Parkinsona oraz u osób po udarze mózgu.
 
REFERENCJE (35)
1.
Zamysłowska-Szmytke E., Janc M., Ławnicki K., Śliwińska-Kowalska M. Zastosowanie posturografii dla oceny układu równowagi dla potrzeb medycyny pracy. Med. Pr. 2022; 73(2): 143–150, doi: 10.13075/mp.5893.01164.
 
2.
Paszko-Patej G., Terlikowski R., Kułak W., Sienkiewicz D., Okurowska-Zawada B. Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny. Neurol. Dziec. 2011; 20(41): 121–127.
 
3.
Olejarz P., Olchowik G. Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2011; 10(3): 103–110.
 
4.
Kuczyński M., Podbielska M.L., Bieć D., Paluszak A., Kręcisz K. Podstawy oceny równowagi ciała: czyli co, w jaki sposób i dlaczego powinniśmy mierzyć? Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2012; 18(4): 243–249.
 
5.
Błaszczyk J.W., Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol. Pol. 2005; 13(1): 25–36.
 
6.
Rak J., Fajkiel K., Walkowiak K., Błędowska S., Badiuk N. Impact of physical activity on balance in people over 65 years of age. J. Educ. Health Sport 2017; 7(7): 1004–1016, doi: 10.5281/zenodo.999558.
 
7.
Hebert J.R., Manago M.M. Reliability and validity of the computerized dynamic posturography sensory organization test in people with multiple sclerosis. Int. J. MS Care 2017; 19(3): 151–157, doi: 10.7224/1537-2073.2016-027.
 
8.
Sobera M. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2–7 lat. Studia i monografie, nr 97. Wyd. AWF Wrocław 2010.
 
9.
Fonseca P., Sousa M., Sebastião R., Goethel M., Barralon P., Idigoras I. et al. Equimetrix device: criteria based validation and reliability analysis of the center of mass and base of support of a human postural assessment system. Sensors (Basel) 2021; 21(2): 374, doi: 10.3390/s21020374.
 
10.
Li Causi V., Manelli A., Marini V.G., Cherubino M., Meccariello L., Mazzacane M. et al. Balance assessment after altering stimulation of the neurosensory system. Med. Glas. (Zenica) 2021; 18(1): 328–333, doi: 10.17392/1324-21.
 
11.
Wiśniowska-Szurlej A., Ćwirlej-Sozańska A., Wilmowska-Pietruszyńska A., Sozański B. The use of static posturography cut-off scores to identify the risk of falling in older adults. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022; 19(11): 6480, doi: 10.3390/ijerph19116480.
 
12.
Ćwirlej-Sozańska A., Wilmowska-Pietruszyńska A., Guzik A., Wiśniowska A., Drużbicki M. Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów – badanie pilotażowe. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2015; 1: 8–18.
 
13.
Vanicek N., King S.A., Gohil R., Chetter I.C., Coughlin P.A. Computerized dynamic posturography for postural control assessment in patients with intermittent claudication. J. Vis. Exp. 2013; 82: e51077, doi: 10.3791/51077.
 
14.
Honaker J.A., Converse C.M., Shepard N.T. Modified head shake computerized dynamic posturography. Am. J. Audiol. 2009; 18(2): 108–113, doi: 10.1044/1059-0889(2009/09-0012).
 
15.
Karim H., Fuhrman S.I., Sparto P., Furman J., Huppert T. Functional brain imaging of multi-sensory vestibular processing during computerized dynamic posturography using near-infrared spectroscopy. Neuroimage 2013; 74: 318–325, doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.02.010..
 
16.
Tossavainen T., Juhola M., Pyykkö I., Aalto H., Toppila E. Development of virtual reality stimuli for force platform posturography. Int. J. Med. Inform. 2003; 70(2–3): 277–283, doi: 10.1016/s1386-5056(03)00034-0.
 
17.
Rosiak O., Puzio A., Kaminska D., Zwolinski G., Jozefowicz-Korczynska M. Virtual reality – A supplement to posturography or a novel balance assessment tool? Sensors (Basel) 2022; 22(20): 7904, doi: 10.3390/s22207904.
 
18.
Peters J.F. Computerized dynamic posturography (CDP) and the assessment of balance with active head movements. J Korean Balance Soc. 2007; 6(2): 243–247.
 
19.
Józefowicz-Korczyńska M., Walak J., Szczepanik M., Grzelczyk W.L., Rosiak O. Ocena zastosowania wirtualnej rzeczywistości jako metody fizjoterapii w uszkodzeniu obwodowym narządu przedsionkowego. Otorynolaryngologia 2014; 13(1): 51–57.
 
20.
Strzecha M., Knapik H., Baranowski P., Pasiak J. Człowiek zazwyczaj ma dwie nogi – ujęcie stabilograficzne. W: J. Mosiewicz [red.]. Czynniki ryzyka i profilaktyka w walce o zdrowie i dobrostan. Wyd. Neurocentrum. Lublin 2008, s. 155–165.
 
21.
Kidoń Z., Fiołka J. Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej. Prz. Elektrotech. 2014; 90(9): 50–53.
 
22.
Güler S., Bir L.S., Akdag B., Ardıc F. The effect of pramipexole therapy on balance disorder and fall risk in Parkinson’s disease at early stage: clinical and posturographic assessment. ISRN Neurol. 2012; 2012: 320607, doi: 10.5402/2012/320607.
 
23.
Sebastia-Amat S., Tortosa-Martínez J., Pueo B. The use of the static posturography to assess balance performance in a Parkinson’s disease population. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023; 20(2): 981, doi: 10.3390/ijerph20020981.
 
24.
Zawadka M., Klawe J.J., Zalewski P., Bitner A., Pawlak J., Tafil-Klawe M. et al. Ocena wybranych parametrów stabilności postawy i funkcji poznawczych osób z chorobą Parkinsona po 60 r.ż. Hygeia Public Health 2013; 48(1): 80–85.
 
25.
Nilsson M.H., Fransson P.A., Jarnlo G.B., Magnusson M., Rehncrona S. The effects of high frequency subthalamic stimulation on balance performance and fear of falling in patients with Parkinson’s disease. J. Neuroeng. Rehabil. 2009; 6: 13, doi: 10.1186/1743-0003-6-13.
 
26.
van den Heuvel M.R., van Wegen E.E., de Goede C.J., Burgers-Bots I.A., Beek P.J., Daffertshofer A. et al. The effects of augmented visual feedback during balance training in Parkinson’s disease: study design of a randomized clinical trial. BMC Neurol. 2013; 13: 137, doi: 10.1186/1471-2377-13-137.
 
27.
Barnes G.R., Hillebrand A. Statistical flattening of MEG beamformer images. Hum. Brain Mapp. 2003; 18(1): 1–12, doi: 10.1002/hbm.10072.
 
28.
Hong S.H., Im S., Park G.Y. The effects of visual and haptic vertical stimulation on standing balance in stroke patients. Ann. Rehabil. Med. 2013; 37(6): 862–870, doi: 10.5535/arm.2013.37.6.862.
 
29.
Halmi Z., Stone T.W., Dinya E., Málly J. Postural instability years after stroke. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2020; 29(9): 105038.
 
30.
Fedak D., Latała B., Otfinowski J., Zajdel K. Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych. Acta Bio-Opt. Inform. Med. 2010; 16(3): 208–211.
 
31.
Zajdel K., Latała B., Mosurska D. Użyteczność posturografii i prób kalorycznych w wybranych schorzeniach neurologicznych. Prz. Lek. 2009; 66(11): 920–923.
 
32.
Song Y.B., Chun M.H., Kim W., Lee S.J., Yi J.H., Park D.H. The effect of virtual reality and tetra-ataxiometric posturography programs on stroke patients with impaired standing balance. Ann. Rehabil. Med. 2014; 38(2): 160–166, doi: 10.5535/arm.2014.38.2.160.
 
33.
Ho T.H., Yang F.C., Lin R.C., Chien W.C., Chung C.H., Chiang S.L. et al. Impact of virtual reality-based rehabilitation on functional outcomes in patients with acute stroke: a retrospective case-matched study. J. Neurol. 2019; 266(3): 589–597, doi: 10.1007/s00415-018-09171-2.
 
34.
Kılınç M., Avcu F., Onursal O., Ayvat E., Demirci C.S., Yildirim S.A. The effects of Bobath-based trunk exercises on trunk control, functional capacity, balance, and gait: a pilot randomized controlled trial. Top. Stroke Rehabil. 2016; 23(1): 50–58, doi: 10.1179/1945511915Y.0000000011.
 
35.
Lu R.R., Li F., Wu Y., Hu Y.S., Xu X.L., Zou R.L. et al. Demonstration of posturographic parameters of squat-stand activity in hemiparetic patients on a new multi-utility balance assessing and training system. J. Neuroeng. Rehabil. 2013; 10: 37, doi: 10.1186/1743-0003-10-37.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top