Wybrane zachowania żywieniowe nauczycieli z uwzględnieniem częstości podejmowania przez nich aktywności fizycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Human Nutrition, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
2
Scientific Society of Young Educators, Department of Human Nutrition, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szczepańska   

Department of Human Nutrition, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, tel. + 48 32 275 51 97
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:163-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nauczyciele stanowią szczególną grupę zawodową, która zobligowana jest do przekazywania pozytywnych wzorców zachowań, także w zakresie prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Celem badań była ocena zachowań żywieniowych nauczycieli oraz odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy zachowaniami żywieniowymi a częstością podejmowania przez nich aktywności fizycznej.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 459 nauczycieli. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, w którym zawarto pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych, wybranych zachowań żywieniowych, częstości spożycia produktów spożywczych oraz podejmowania aktywności fizycznej.

Wyniki:
Na spożycie 4–5 posiłków dziennie wskazało 51,6% pedagogów, którzy aktywność fizyczną podejmują rzadziej niż raz w tygodniu, 54,9% – raz w tygodniu, 58,5% – kilka razy w tygodniu oraz 66,7% – codziennie. Codzienne spożycie I oraz II śniadania deklarowało odpowiednio 70,3% i 38,3% nauczycieli podejmujących aktywność fizyczną rzadziej, niż raz w tygodniu, 77,9% oraz 45,1% osób podejmujących aktywność fizyczną raz w tygodniu, 79,9% i 44,5% osób deklarujących aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu. Najwyższy odsetek prawidłowych zachowań zaobserwowano wśród pedagogów podejmujących aktywność fizyczną codziennie, odpowiednio 81,5% oraz 51,9%.

Wnioski:
Zachowania żywieniowe badanych nauczycieli są zróżnicowane, przy czym najkorzystniejszymi zachowa-niami charakteryzowali się nauczyciele podejmujący aktywność fizyczną codziennie. Stwierdzono występowanie zależności pomiędzy większością analizowanych zachowań żywieniowych oraz częstością podejmowania aktywności fizycznej.

 
REFERENCJE (22)
1.
Hoffmann S.W., Tug S., Simon P. Obesity prevalence and unfavorable health risk behaviors among German kindergarten teachers: cross-sectional results of the kindergarten teacher health study. BMC Public Health 2013; 13: 927–939.
 
2.
Rottermund J., Knapik A., Saulicz M., Myśliwiec A. Czy aktywność fizyczna pedagogów jest wzorem do zachowań prozdrowotnych wychowanków? Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(3): 667–672.
 
3.
Posłuszna M. Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole – program prozdrowotny. Probl. Pielęgn. 2010; 18(2): 226–231.
 
4.
Eliassen E.K. The Impact of Teachers and Families on Young Children’s Eating Behaviors. Young Child. 2011; 66(2): 84–89.
 
5.
Baj-Korpak J., Soroka A., Korpak F. Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie). Człowiek i Zdrowie 2010; 4(1): 152–161.
 
6.
Feliksiak M. Zachowania żywieniowe Polaków. Komunikat z badań CBOS nr 115/2014. Warszawa 2014.
 
7.
Dmowska I., Kozak-Szkopek E. Znajomość roli aktywności fizycznej w etiologii chorób cywilizacyjnych u osób w starszym wieku. Probl. Pielęgn. 2010; 18(3): 272–278.
 
8.
Rantakokko M., Iwarsson S., Hirvensalo M., Leinonen R., Heikkinen E., Rantanen T. Unmet physical activity need in old age. J. Am. Geriatr. Soc. 2010; 58: 707–712.
 
9.
Batko-Szwaczka M., Szewieczek J., Durmała J., Duława J., Frąckiewicz J., Wnuk B., Detko E. Clinical research the functional state of elderly patients qualified to the geriatric physical activity program. Ann. Acad. Med. Siles. 2014; 68(2): 77–83.
 
10.
www.izz.waw.pl/pl/aktywno-fizyczna [dostęp z dnia: 01.12.2015].
 
11.
EACEA/Euriydice. Physical Education and Sport at School in Europe Eurydice Report. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 
12.
Litwiniuk M., Kara I. Aktywność fizyczna a nowotwory. OncoReview 2012; 4(2): 228–233.
 
13.
Ściślak M., Rokita A. Organizacja wychowania fizycznego w wybranych liceach ogólnokształcących Wrocławia. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015; 49: 58–72.
 
14.
Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T. Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(4): 644–649.
 
15.
Jarosz M., Respondek W., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R. Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej. W: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Red. M. Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012, s. 154–158.
 
16.
Prażmowska B., Dziubak M., Morawska S., Stach J. Wybrane zachowania zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Probl. Pielęg. 2011; 19(2): 210–218.
 
17.
Andruszkiewicz A., Nowik M. Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo. Probl. Pielęg. 2011; 19(2): 148–152.
 
18.
WHO. Steps to Health, a European Framework to Promote Physical Activity for Health. WHO Regional Office Europe. Copenhagen 2007.
 
19.
Zysnarska M., Bernad D. Zachowania prozdrowotne nauczycieli w województwie wielkopolskim – część I. Probl. Hig. Epidemiol. 2007; 88(2): 183–187.
 
20.
Śmiechowska M. Wpływ palenia tytoniu na wybór sposobu żywienia i zachowania żywieniowe. Badania wstępne. Med. Og. Nauki Zdr. 2015; 21(1): 107–111.
 
21.
Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie nauczycieli. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(4): 739–745.
 
22.
Walentukiewicz A. Nauczyciel wychowania fizycznego a edukacja żywieniowa. Ann. UMCS sectio D 2005; 60 (Suppl. 16): 139–142.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top