Ocena jakości życia pacjentów ze schorzeniami układu pozapiramidowego po leczeniu stereotaktycznym oraz pozabiegowej rehabilitacji
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej SUM w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Fizjologii SUM w Katowicach
 
3
Klinika Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Pasek   

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej SUM w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15; tel. (32) 786 16 30, 505 014 331
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:32-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Neurochirurgia czynnościowa oraz następujący bezpośrednio po niej proces rehabilitacji, zgodny wytycznymi American Physical Therapy Association’s stanowią obecnie uznaną strategię postępowania w leczeniu choroby Parkinsona, drżenia i uogólnionych dystonii.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 36 osób hospitalizowanych w Klinice Neurochirurgii SUM w Katowicach. Materiał badawczy stanowiło 21 chorych z chorobą Parkinsona w wieku średnio 60,3 lat, 10 osób z drżeniem samoistnym w wieku średnio 61,1 lat oraz 5 osób z dystonią, w wieku średnio 47,6. Okres obserwacji i czas trwania choroby wyniosły średnio: 44,6 i 142,3 miesiąca, odpowiednio: 27,7 i 144,5 - choroba Parkinsona, 41 i 130,2 - drżenie, 123,4 i 157,2 – dystonia. W pracy posłużono się subiektywnymi skalami oceny jakości życia: skalą EQ-5D (EuroQol ), oraz PDQ-39.

Wyniki:
Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzaj rozpoznania (w szczególności choroba Parkinsona) wpływa istotnie na uzyskiwane przez pacjentów oceny jakości życia (PDQ-39, EQ-5D). Zauważono również znaczący wpływ rodzaju pooperacyjnej rehabilitacji na uzyskiwane wyniki. Nie stwierdzono bezpośredniego wpływu rodzaju zabiegu chirurgicznego na ostateczną ocenę jakości życia chorych. Uzyskane wyniki potwierdzają badania innych autorów dotyczące wpływu konkretnych metod oraz programów rehabilitacyjnych na odległe wyniki postępowania leczniczego u pacjentów z wyżej wymienionymi jednostkami chorobowymi.

Wnioski:
Rehabilitacja oraz rodzaj postawionego rozpoznania warunkują jakość życia pacjentów ze schorzeniami układu pozapiramidowego po zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia chirurgicznego.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (35)
1.
Hasiec T. Choroba Parkinsona- etiopatogeneza i leczenie. Nowa Klin. 2002; 9: 747-752.
 
2.
Harat M. Leczenie chirurgiczne objawów choroby Parkinsona. Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego, 1998; 3: 35-39.
 
3.
Kitchen N. Extrapyramidal Movement Disorders. Neurosurgery. 1996; 2: 849-852.
 
4.
Mempel E. Aktualne wskazania do zabiegów stereotaktycznych w chorobie Parkinsona i wyniki leczenia. Przegląd Lekarski. 1996; 1: 259-262.
 
5.
Deuschl G., Schade-Brittinger C., Krack P. Deep brain stimulation for movement disorders and pain. J. Clin. Neurosci. 2005; 12: 457-463.
 
6.
Bidziński J. Operacyjne leczenie choroby Parkinsona w Polsce w ubiegłym stuleciu. Neurol. Neurochir. Pol. 2001; 35: 985-992.
 
7.
Tarnecki R., Mempel E., Kolodziejak A. Somatosensory evoked potentials in a patient with Parkinson’s disease before and after cryothalamotomy. Neurol. Neurochir. Pol. 1997; 31: 357-366.
 
8.
Ząbek M., Sobstyl M., Koziara H. Głęboka stymulacja jądra przedniego Vim wzgórza w leczeniu drżenia parkinsonowskiego. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; 37: 437-446.
 
9.
Ząbek M., Sobstyl M., Koziara H. Obustronna głęboka stymulacja jądra niskowzgórzowego w operacyjnym leczeniu choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; 37: 447-457.
 
10.
Roszkowski M. Neuronawigacja- chirurgia wspomagana obrazem, współczesne możliwości zastosowania w neurochirurgii. Problemy Lekarskie. 2006; 45: 17-26.
 
11.
Bolger C., Wigfi eld C. Image-guided surgery: applications to the cervical and thoracic spine and a review of the fi rst 120 procedures. J. Neurasurg. 2000; 2: 175-180.
 
12.
Olano W.C., Watts R.L., Koller W.C. Algorytm postępowania w Chorobie Parkinsona. Lublin, Czelej 2002; 70-75.
 
13.
Słowiński J. Współczesne leczenie choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; 3: 667-686.
 
14.
Krauss J., Fogel W., Heck A. Deep brain stimulation for the treatment of Parkinson disease: subthalamic nucleus versus globus pallidus internus. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2001; 70: 464-470.
 
15.
Opara J.: Klinimetria w parkinsonizmie. Neurol. Neurchir. Pol. 1998; 6: 1497-1511.
 
16.
Terry E., Douglas I.K., White D.K., De Piero T.J., Hohler A.D., Saint-Hilaire M. Eff ectiveness of an Inpatient Multidisciplinary Rehabilitation Program for People With Parkinson Disease. Phys. Ther. 2008; 88: 812-819.
 
17.
Morris M.E., Iansek R., Churchyard A. The role of physiotherapy in quantifying movement fl uctuations in Parkinson’s disease. Australian Journal of Physiotherapy. 1998; 44:105-114.
 
18.
Morris M.E. Movement Disorders in People With Parkinson Disease: A Model for physical therapy. Phys. Ther. 2000; 80: 578-597.
 
19.
Reuther M., Spottke E.A., Klotsche J., Riedel O., Peter H., Berger et al. Assessing health-related quality of life in patients with Parkinson‘s disease in a prospective longitudinal study. Parkinsonism Relat. Disord. 2007; 13: 108-114.
 
20.
Schrag A., Selai C., Jahanshahi M., Quinn N. The EQ-5D-a generic quality of life measure is a useful instrument to measure quality of life in patients with Parkinson’s disease. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2000; 69: 67-73.
 
21.
Pasek J., Opara J., Pasek T., Szwejkowski W., Sieroń A. Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia. 2007; 15: 3-8.
 
22.
Żach M., Friedman A., Sławek J. Quality of life in Polish patients with long-lasting Parkinson’s disease. Mov. Disord. 2004; 6: 667-672.
 
23.
Pasek J., Opara J., Pasek T., Sieroń A.: Ocena czynności życia codziennego w zależności od podtypu przebytego udaru niedokrwiennego mózgu i przeprowadzonej wczesnej rehabilitacji. Udar Mózgu. 2009; 11: 41-49.
 
24.
Rascol O., Brefel-Courbon C., Payoux P., Ferreira J. The management of patients with early Parkinson’s disease. Adv. Neurol. 2003; 91: 203-211.
 
25.
Jöbges M., Spittler-Schneiders H., Renner C.I., Hummelsheim H. Clinical relevance of rehabilitation programs for Parkinson‘s disease. I: Non-symptom-specifi c therapeutic approaches. Parkinsonism Relat. Disord. 2007; 13: 195-202.
 
26.
Rodrigues P.F., Salmela L.F., Coelho C.D., Rocha de Brito P., Cardoso F. Evaluation of physical therapy in Parkinson’s patients with freezing of gait: a pilot study. Mov. Disord. 2006; 21: 1073-1077.
 
27.
Sobstel M., Ząbek M., Koziara H., Kądziołka B., Mossakowski Z. Jednostronna talamotomia w leczeniu drżennej postaci choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2006; 40: 119-126.
 
28.
Gryz J., Szołna A., Harat M., Olzak M., Gorzelańczyk E.J. Ocena funkcji poznawczych pacjentów z dystonią pierwotną we wczesnym okresie po operacji palidotomii stereotaktycznej – doniesienie wstępne. Neurol. Neurochirur. Pol. 2006; 40: 493-500.
 
29.
Lozano A. Deep brain stimulation for Parkinson Disease. Parkinsonism Relat. Disord. 2001; 7: 199-203.
 
30.
Ząbek M., Sobstel M. Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu choroby Parkinsona Neurol. Neurochir. Pol. 2006; 40(3): 203-211.
 
31.
Metman L.V., O’Leary S.T. Role of surgery in the treatment of motor complications. Mov. Disord. 2005; 20: 45-56.
 
32.
Ząbek M., Sławek J., Harat M., Koszewski W., Opala G., Friedman A. Deep brain stimulation and motor cortex and spinal cord stimulation in the treatment of movement disorders and pain syndromes – the theoretical baseline and practical guidelines. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006; 40: 1-9.
 
33.
Kopczyńska E., Hornik B., Włoarczyk I., Przeorska-Najgebauer T., Świerkot M. Functional ability among patients with Parkinson’s disease ). (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia. 2005 Vol. LX, suppl. XVI, 221.
 
34.
Findley L.J. Factors impacting on quality of life in Parkinson’s disease: results from an international survey. Movement Disord. 2002; 17: 60-67.
 
35.
Chrischilles E.A., Rubenstein L.M., Voelker M.D., Wallace R.B., Rodnitzky R.L. The health burdens of Parkinson’s disease. Mov. Disord. 1998; 13: 406-413.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top