Analiza przebiegu leczenia udaru niedokrwiennego mózgu z wykorzystaniem trombolizy
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Kołtuniuk   

Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University, Poland, ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, tel. +48 603 357 879, e-mail: aleksandra.koltuniuk@umed.wroc.pl
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:125-131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Udar mózgu jest szeroko rozpowszechnionym schorzeniem w społeczeństwie, dlatego jego leczenie stanowi poważne wyzwanie dla personelu medycznego. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego jest tromboliza.

Materiał i metody:
Analizie poddano dokumentację medyczną 91 pacjentów ze zdiagnozowanym udarem niedo-krwiennym mózgu, leczonych z wykorzystaniem trombolizy, hospitalizowanych w Dolnośląskim Szpitalu Specjali-stycznym we Wrocławiu w latach 2007–2013. Materiał poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Analiza materiału badawczego wykazała, iż: ‒ tylko niewielki odsetek chorych z udarem niedokrwiennym jest leczony za pomocą trombolizy, ‒ wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które na etapie kwalifikacji do leczenia uzyskały 6 pkt w skali NIHSS, ‒ w pierwszej dobie po leczeniu trombolitycznym stwierdzono u 46% pacjentów całkowite wycofanie się deficytów neurologicznych, ‒ po zakończonej hospitalizacji średnia liczba punktów według zmodyfikowanej skali Rankina, oceniająca stopień niesprawność pacjentów, wyniosła 1.08.

Wnioski:
1. Stan neurologiczny większości pacjentów leczonych trobolitycznie uległ znacznej poprawie w trakcie podawania leku Actylise. 2. Po zakończonej hospitalizacji pełny zakres samodzielności odzyskało 6 na 10 pacjentów. 3. Aktywny udział chorego i rodziny w procesie terapeutycznym zwiększa samodzielność pacjenta. 4. Nie stwierdzono przypadków pogorszenia stanu zdrowia w wyniku leczenia. 5. Leczenie trombolityczne jest skuteczną metodą leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.

 
REFERENCJE (20)
1.
Strepikowska A., Buciński A. Udar mózgu – czynniki ryzyka i profilaktyka. Farmacja Pol. 2009; 65: 46–50.
 
2.
Kozera G., Nyka W.M., Siebert J. Aktualne zasady terapii ostrej fazy udaru mózgu. Forum Med. Rodz. 2011; 5: 147–155.
 
3.
Zalisz M. Postępowanie przedszpitalne z chorym na udar mózgu (w aspekcie leczenia trombolitycznego). Pol. Ann. Med. 2009; 16(1): 160–167.
 
4.
Huybrechts F., Caro J.J. The Barthel Index and modified Rankin Scale as prognostic tools for long-term outcomes after stroke – a qualitative review of the literature. Curr. Med. Res. Opin. 2007; 23: 1627–1637.
 
5.
Gurański K., Zięba T., Kowalczyk L., Podemski R. Analiza leczenia trombolitycznego u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu na podstawie własnych doświadczeń. Udar Mózgu 2007; 9(2): 47–51.
 
6.
Litwin T., Kobayashi A., Skowrońska M., Członkowska A. Leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu do 3 godzin od wystąpienia objawów u 100 pierwszych pacjentów. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42: 1–5.
 
7.
Sobolewski P., Śledzińska M., Szczuchniak W., Hatalska-Żerebiec R., Grzesik M., Sobota A. Dożylne leczenie trombolityczne chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu – analiza 100 przypadków. Część I Charakterystyka chorych oraz wyniki leczenia. Prz. Lek. 2012; 69: 237–241.
 
8.
Emberson J., Lees KR., Lyden P. et al. Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet: 384: 1929–1935, doi: 10.1016/S0140-6736(14) 60584-5.
 
9.
Żach M., Kwieciński H. Dożylna tromboliza w udarze niedokrwiennym mózgu. Pol. Prz. Neurol. 2005; 1: 15–18.
 
10.
Widimsky P., Coram R., Abou-Chebl A. Reperfusion therapy of acute ischaemic stroke and acute myocardial infarction: similarities and differences. Eur. Heart J. 2014; 35: 147–155.
 
11.
Hacke W., Kaste M., Bluhmki E. et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after Acute ischemic stroke. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 1317–1329.
 
12.
Wahlgren N., Ahmed N., Dávalos A. SITS investigators: Thrombolysis with Alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an observational study. Lancet 2008; 372: 1303–1309.
 
13.
Owe J.F., Sanaker P.S., Naess H., Thomassen L. The yield of expanding the therapeutic time window for tPA. Acta Neurol. Scand. 2006; 114: 354–357.
 
14.
Cichońska M., Borek M., Krawczyk W., Maciąg D., Iłżecka J. Ocena czasu od wystąpienia incydentu udaru mózgu do uzyskania pomocy medycznej w populacji regionu świętokrzyskiego. Pielęgniarstwo XXI wieku 2011; 3(36): 11–14.
 
15.
Wawrzyński M., Pierzchała K. Tromboliza w udarze niedokrwiennym mózgu – 8 lat doświadczeń. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66(6): 37–44.
 
16.
Alderazi Y.J., Chang J., Yang J.P. et al. Impact of Protocol Deviations in Acute Ischemic Stroke Treated With Intravenous rt-PA Within 4.5 Hours After Symptom Onset. The Neurohospitalist 2012; 2: 82–86.
 
17.
Roje-Bedeković M., Vargek-Solter V., Corić L. et al. Thrombolysis for acute ischemic stroke – our experiences as part of SITS–MOST. Acta. Clin. Croat. 2009; 48: 287–293.
 
18.
Rosińczuk-Tonderys J. Zaburzenia wyższych czynności poznawczych u pacjentów po udarach mózgu. W. Choroby przewlekłe: wybrane zagadnienia. Eds. Abramczyk A., Panaszek B., A&A Optimed, Wrocław 2008: 197–208.
 
19.
Wiszniewska M., Kobayashi A., Członkowska A. Postępowanie w udarze mózgu. Skrót Wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z 2012 roku. Pol. Prz. Neurol. 2012; 8: 161–175.
 
20.
Kozera G. Edukacja chorego po udarze mózgu. Chor. Serca Naczyń 2007; 4(3): 123–126.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top