Analiza ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego na terenie województwa śląskiego w porównaniu z pozostałym obszarem Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Iwanicka   

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, tel. +48 32 208 88 64
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:242-249
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wrodzone wady rozwojowe występują u ok. 2–4% noworodków. W Polsce od 1997 roku działa Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych, który pozwala na ich monitorowanie w populacji polskiej. Analiza regionalnych różnic w częstości występowania wad wrodzonych może mieć istotne znaczenie w poszukiwaniu czynników ryzyka oraz analizie działań profilaktycznych na danym terenie. Celem niniejszej pracy była ocena ryzyka urodzeń noworodków z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu mięśniowo-szkieletowego w województwie śląskim w odniesieniu do pozostałego obszaru Polski objętego rejestrem.

Materiał i metody:
Praca powstała na bazie danych pochodzących z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych z lat 2001–2006. Grupę badaną stanowiły zgłoszone do rejestru dzieci do 2 r.ż., u których rozpoznano wadę rozwojową, dzieci martwo urodzone z wadą oraz te, u których rozpoznano wadę w okresie prenatalnym. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Epi Info 7.

Wyniki:
Częstość wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego na terenie województwa śląskiego była wyższa niż na pozostałym obszarze Polski we wszystkich analizowanych latach, z wyjątkiem roku 2003. Największy wzrost ryzyka stwierdzono w przypadku wad Q68 oraz Q67. Częstość wrodzonych wad na Śląsku wykazywała tendencję spadkową w kolejnych latach od 2001 do 2006.

Wnioski:
Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego występowały częściej na terenie województwa śląskiego, niż na pozostałym obszarze Polski we wszystkich analizowanych latach, z wyjątkiem roku 2003.

 
REFERENCJE (13)
1.
Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2005–2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2010.
 
2.
Krukiewicz-Ruta I., Ruta K. Występowanie wrodzonych wad rozwojowych u noworodków urodzonych w oddziale noworodkowym samodzielnego publicznego ZOZ w Brzezinach w latach 1990–2001. Prz. Epidemiol. 2004; 58: 693–699.
 
3.
Mazurczak T., Latos-Bieleńska A. Wady rozwojowe. W: Raport zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 14–49 lat. Red. T. Niemiec. Warszawa 2006, Program Stanów Zjednoczonych ds. rozwoju 2007: 93–95.
 
4.
Misiak B., Śmigiel R. Współczesne poglądy na patogenezę, podstawy genetyczne oraz aspekty kliniczne zespołów zaburzonej lateralizacji u człowieka – nieprawidłowości rozwoju osi lewo-prawej. Med. Wieku Rozw. 2009; 13: 292–301.
 
5.
Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2000–2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2006.
 
6.
Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2003–2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2008.
 
7.
Kapersky E., Wierzba J., Limon J., Latos-Bieleńska A., Czauderna P. Epidemiologia wrodzonych wad rozwojowych zarejestrowanych w województwie pomorskim w latach 2003–2005. Ann. Acad. Med. Gedan. 2008; 38: 25–35.
 
8.
Vrozené vady u narozených v roce 2011. Zdravotnická statistika. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Praha 2013.
 
9.
Inspekcja Ochrony Środowiska. Krajowy Raport Mozaikowy: Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2010.
 
10.
Jurewicz J., Hanke W. Zawodowa i środowiskowa ekspozycja na pestycydy a ryzyko wystąpienia wad wrodzonych – przegląd badań epidemiologicznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 302–309.
 
11.
Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2007.
 
12.
Moskalewicz J. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu. Alkoh. Narkom. 2007; 20: 55–63.
 
13.
Żukiewicz-Sobczak W., Paprzycki P. Raport. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Lublin 2013.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top