Czy występują istotne różnice w ilości zażywanych leków przeciwnadciśnieniowych między chorymi na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze a chorymi na nadciśnienie tętnicze?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Wladyslaw Jan Grzeszczak   

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3-Maja 13/15, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:209-215
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze powodują zarówno istotne pogorszenie jakości życia, jak i skrócenie czasu przeżycia chorego. Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1) ile średnio leków przeciwnadciśnieniowych zażywa chory na nadciśnienie oraz chory na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze; 2) czy na skutek upośledzenia czynności nerek chorzy zażywają większą ilość leków przeciwnadciśnieniowych; 3) czy występują różnice w ilości stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych między badanymi przez nas grupami.

Materiał i metody:
Do badania włączyliśmy kolejnych 300 chorych zakwalifikowanych w trybie pilnym do przyjęcia do Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu. Powodem przyjęcia były nadciśnienie tętnicze i cukrzyca lub nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy. Pomiaru masy ciała oraz wzrostu dokonano przy użyciu mechanicznej wagi lekarskiej kolumnowej ze wzrostomierzem firmy AED. 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dokonano aparatem Oscar 2.

Wyniki:
Nie wykazano znamiennych statystycznie różnic między ilością stosowanych leków u chorych na nadciśnienie z cukrzycą lub bez cukrzycy. Wykazano, że wraz z pogarszającą się czynnością nerek badani zażywali istotnie więcej leków przeciwnadciśnieniowych (szczególnie chorzy na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze).

Wnioski:
1. Chorzy na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze oraz chorzy na nadciśnienie tętnicze bez cukrzycy stosują średnio 3,53 ± 2,22 leków spośród określonych grup leków przeciwnadciśnieniowych. Brak różnic w ilości zażywanych leków między badanymi grupami. 2. Wraz z pogorszeniem czynności wydalniczej nerek wzrasta ilość leków przeciwnadciśnieniowych zażywanych przez chorych, szczególnie u chorych na cukrzycę. 3. Wraz z pogorszeniem czynności nerek ilość stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych jest większa u chorych na cukrzycę i nadciśnienie niż u chorych na nadciśnienie bez cukrzycy.

 
REFERENCJE (10)
1.
IDF Diabetes Atlas, Sixth edition, 2013, 1–160.
 
2.
Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. The ADVANCE Collaborative Group. N. Engl. J. Med. 2008; 358(24): 2560–2572, doi: 10.1056/NEJMoa0802987.
 
3.
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017. Diabetol. Prakt. 2017; 3(Supl. A): A1–A81.
 
4.
Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok. Nadciśn. Tętn. 2011; 15(2): 55–82.
 
5.
Kabat M. Znaczenie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia krwi w diagnostyce nadciśnienia tętniczego. Post. Nauk Med. 2002; 2–3: 135–139.
 
6.
Zubovic S.V., Kristic S., Prevljak S., Pasic I.S. Chronic Kidney Disease and Lipid Disorders. Med. Arch. 2016; 70(3): 191–192, doi: 10.5455/medarh.2016.70.191-192.
 
7.
Tykarski A., Narkiewicz K., Gaciong Z., Januszewicz A., Litwin M., Kostka-Jeziorny K., Adamczak M., Szczepaniak-Chicheł L., Chrostowska M., Czarnecka D., Dzida G. i wsp. 2015 guidelines for the management of hypertension. Recommendations of the Polish Society of Hypertension – short version. Kardiol. Pol. 2015; 73(8): 676–700, doi: 10.5603/KP.2015.0157.
 
8.
Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Szczech R., Wierucki L., Naruszewicz M., Narkiewicz K., Zarzeczna-Baran M. Epidemiology and prevention of arterial hypertension in Poland. Blood Press. Suppl. 2005; 2: 10–16.
 
9.
Zoccali C., Vanholder R., Massy Z.A., Ortiz A., Sarafidis P., Dekker F.W., Fliser D., Fouque D., Heine G.H., Jager K.J., Kanbay M. i wsp. The systemic nature of CKD. Nat. Rev. Nephrol. 2017; 13(6): 344–358, doi: 10.1038/nrneph.2017.52.
 
10.
Solak Y., Kario K., Covic A., Bertelsen N., Afsar B., Ozkok A., Wiecek A., Kanbay M. Clinical value of ambulatory blood pressure: Is it time to recommend for all patients with hypertension? Clin. Exp. Nephrol. 2016; 20(1): 14–22, doi: 10.1007/s10157-015-1184-1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top