Jakość życia pacjentów w trakcie leczenia lekami cytostatycznymi w chorobach nowotworowych krwi
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Kołtuniuk   

Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University, ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, tel. 71 784-18-39
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:184-195
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Choroba nowotworowa i leczenie za pomocą leków cytostatycznych niesie ze sobą szereg negatywnych do-znań, emocji oraz skutków ubocznych. W opiece nad pacjentem onkologicznym jakość życia pozostaje w silnej zależności ze zdolnościami i możliwościami chorego do zaspokajania jego indywidualnych potrzeb.

Cel:
Celem pracy była ocena jakości życia oraz ocena wpływu leczenia lekami cytostatycznymi na jakość życia chorych na nowotwory krwi.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone wśród 50 pacjentów Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. W celu zbadania jakości życia osób w trakcie leczenia lekami cytostatycznymi w chorobach nowotworowych krwi posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz kwestionariusza EORTIC QLQ-C30 w wersji polskiej.

Wyniki:
Z analizy materiału badawczego wynika iż:  u prawie wszystkich badanych wystąpiły skutki uboczne przyjmowania leków cytostatycznych;  połowa badanych oceniła jakość swojego życia ani dobrze, ani źle;  bez względu na płeć ankietowane osoby najlepiej funkcjonują w aspekcie poznawczym.

Wnioski:
1. Choroba i leczenie wywarły większy negatywny wpływ na życie intymne mężczyzn niż kobiet. 2. Kobiety istotnie niżej oceniły jakości życia w aspekcie funkcjonowania fizycznego, natomiast mężczyźni istotnie gorzej ocenili jakości życia w skali objawów takich, jak ból, duszność oraz zaparcia. 3. Zmęczenie, jako objaw choroby, było najczęściej zgłaszaną dolegliwością wśród ankietowanych. 4. Czynniki demograficzne, tj. wiek, stan cywilny, aktywność zawodowa, poziom wykształcenia oraz miejsce zamieszkania, korelowały z wybranymi domenami jakości życia. 5. Ogólna ocena jakości życia pacjentów była obniżona średnio o 50%.

 
REFERENCJE (27)
1.
Krzakowski M. Onkologia kliniczna. Tom I. Wyd. Borgis. Warszawa 2006, s. 15, 19, 21.
 
2.
Kobelska-Dubiel N., Górnaś M. Powikłania chemioterapii. Poradnik chorych na nowotwory. Sponsor projektu edukacyjnego Amgen. Warszawa 2010, s. 7–9.
 
3.
Chemioterapia i radioterapia. Red. Z. Wronkowski, S. Brużewicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007, s. 29–33, 83.
 
4.
Priscilla D., Hamidin A., Azhar M.Z., Noorjan K.O., Salmiah M.S., Bahariah K. Quality of life among patients with hematological cancer in a Malaysian hospital. Med. J. Malaysia. 2011; 66(2): 117–120.
 
5.
Andrade V., Sawada N.O., Barichello E. Quality of life in hematologic oncology patients undergoing chemotherapy. Rev. Esc. Enferm. USP 2013; 47(2): 355–361.
 
6.
Johnsen A.T., Tholstrup D., Petersen M.A., Pedersen L., Groenvold M. Health related quality of life in a nationally representative sample of haematological patients. Eur. J. Haematol. 2009; 83(2): 139–148.
 
7.
Oliveira Pinto S.M., Alves Caldeira Berenguer S.M., Amado Martins J.C. Cancer. Health Literacy, and Happiness: Perspectives from Patients under Chemotherapy. Nurs. Res. Pract. 2013; doi:10.1155/2013/291767.
 
8.
Onkologia. Podręcznik dla pielęgniarek. Red. A. Jeziorski. Wydaw-nictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009: 77, 84, 85, 159–164.
 
9.
Sefryńska I., Biliński P., Warzocha K. Epidemiologia ostrych białaczek. Acta Haematol. Pol. 2005; 26(3): 269–281.
 
10.
Cybulska-Stopa B., Rolski J., Ziobro M., Hetnał M. Wyniki leczenia chorych na chłoniaki limfoblastyczne w materiale Kliniki Nowotworów Układowych i Uogólnionych. Współcz. Onkol. 2010; 14(5): 310–315.
 
11.
Sawczuk-Chabin J., Centkowski P., Biliński P., Warzocha K. Epide-miologia nieziarniczych chłoników złośliwych. Acta Haematol. Pol. 2004; 35(2): 131–141.
 
12.
Warzocha K., Lech-Marańda E. Diagnostyka i leczenie chłoniaków nieziarniczych. Post. Nauk Med. 2011; 24(7): 567–676.
 
13.
Jurczyszyn A., Skotnicki A.B. Historia odkrycia szpiczaka mnogiego. Epidemiologia, patogeneza, przebieg, kryteria rozpoznania, czynniki prognostyczne i klasyfikacje zaawansowania choroby. W: Szpiczak mnogi: kompleksowa diagnostyka i terapia. Red. A. Jurczyszyn, A.B. Skotnicki. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2010, s. 1–16.
 
14.
Podręcznik onkologii klinicznej. Red. D.K. Hossfeld. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa – Kraków 1994, s. 155, 156, 396, 410, 411, 416, 419.
 
15.
Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Red. R. Kordek. Medical Press. Gdańsk 2003, s. 69, 70, 227–229, 231.
 
16.
Zielińska-Więczkowska H., Betłakowki J. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową poddanych chemioterapii. Współcz. Onkol. 2010; 14(4): 276–280.
 
17.
Krasuska M. Stanisławek A., Tomczykowski J., Jankowiak B., Wrońska I. Zaburzenia funkcjonowania pacjentów onkologicznych leczonych cytostatykami. Psychoonkologia 2001; 8: 19–23.
 
18.
Grabińska K., Szewczyk-Cisek I., Hernik P., Mykała-Cieśla J., Kaziród D. Problemy i potrzeby psychosocjalne pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej. Psychoonkologia 2011; 15(2): 39–47.
 
19.
Bąk-Sosnowska M., Michalak A., Bargiel-Matusiewicz, Trzcieniecka-Green A. Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną. Psychoonkologia 2003; 7(4): 121–126.
 
20.
Ślubowska M., Ślubowski T. Problemy psychosocjalne w raku piersi. Psychoonkologia 2008; 12(1): 14–25.
 
21.
Kawiecka-Dziembowska B., Borkowska A., Osmańska-Gogol M., Pałaszyńska R., Nowicka A. Nasilenie cech depresji i jakość życia u pacjentów z chorobą Hodgkina w okresie diagnozy, leczenia i remisji. Psychoonkologia 2006; 10(1): 1–8.
 
22.
Russjan T., Seferyńska I., Słomkowski M., Kopeć I., Sikorska A., Pałynyczko G., Maj S. Ocena adaptacji życiowej i lęku u chorych z nowotworowymi chorobami krwi i szpiku z co najmniej 5-letnim przeżyciem wolnym od choroby. Acta Haematol. Pol. 2002; 33(1): 101–107.
 
23.
Schovwer L. Sexual dysfunction In: Psychooncology. Ed. J. Hollend. Oxford University Press. New York 1998, s. 494–499.
 
24.
Musarezaie A., Khaledi F., Esfahani H.N., Ghaleghasemi T.M. Factors affecting quality of life and fatigue in patients with leukemia under chemotherapy. J. Educ. Health. Promot. 2014; 3(64), doi. 10.4103/2277-9531.134778.
 
25.
de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1994, s. 13–21, 134.
 
26.
Heydarnejed M.S., Hassanpour A.D., Solati K.S. Factors affecting quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy. Afr. Health Sci. 2011; 11(2): 266–270.
 
27.
Dehkordi A., Heydarnejad M.S., Fatehi D. Quality of Life in Cancer Patients undergoing Chemotherapy. Oman Med. J. 2009; 24(3): 204–207.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Quality of Life of Polish Patients with Lymphoma Treated Systemically
Małgorzata Pasek, Janina Biel, Anna Goździalska, Małgorzata Jochymek
Nursing Reports
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top