Przetrwały otwór owalny przyczyną udaru mózgu?
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical Uniwersity of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical Uniwersity of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Markiewicz-Łoskot   

Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medykow 16, 40-752 Katowice, tel. + 48 32 208 86 45
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:26-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Anomalie sercowo-naczyniowe, w tym przetrwały otwór owalny, są przyczyną 40% udarów kryptogennych. Przetrwały otwór owalny jest wadą serca, które zwykle nie daje objawów klinicznych. Jest rozpoznawalny u młodych udarowych pacjentów (przed 55 rokiem życia – r.ż.) przy braku innych przyczyn udaru mózgu. Celem pracy była ocena częstości występowania przetrwałego otworu owalnego w grupie młodych pacjentów z udarem przed 55 r.ż. z migrenowymi bólami głowy.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 50 młodych, udarowych pacjentów przed 55 r.ż. (średnia wieku 48, ♀: 21, ♂: 29). Pacjenci byli hospitalizowani w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku w pododdziale udarowym na oddziale neurologicznym. Analizowano historie chorób, uzyskując dane odnośnie do płci, wieku, objawów przy przyjęciu, wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz zastosowanej terapii.

Wyniki:
W badanej grupie młodych udarowych pacjentów (przed 55 r.ż.) przetrwały otwór owalny był stwierdzony u 16% pacjentów. Częstość występowania PFO była szczególnie wysoka (83%) w grupie młodych udarowych pacjentów z migrenowymi bólami głowy, stanowiącej 12% całej grupy badanej.

Wnioski:
Częste występowanie przetrwałego otworu owalnego, jako jedynej zidentyfikowanej przyczyny udaru mózgu u młodych pacjentów przed 55 r.ż., skłania do podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych z diagnostyką echokardiograficzną, szczególnie u osób z migrenowymi bólami głowy i np. w czasie badań bilansowych u młodzieży.

 
REFERENCJE (30)
1.
Mesa D., Ruiz M., Delgado M. et al. Prevalence of Patent Foramen Ovale Determined by Transesophageal Echocardiography in Patients With Cryptogenic Stroke Aged 55 Years or Older. Same as Younger Patients? Rev. Esp. Cardiol. 2010; 63: 315–322.
 
2.
Thaler D., Saver J. Cryptogenic stroke and patent foramen ovale. Curr. Opin. Cardiol. 2008 Nov; 23: 537–544.
 
3.
Meier B., Frank B., Wahl A. et al. Secondary stroke prevention: patent foramen ovale, aortic plaque, and carotid stenosis. Eur. Heart J. 2012; 33: 705–713.
 
4.
Carpenter D., Ford A., Lee J. Patent Foramen Ovale and Stroke: Should PFOs Be Closed in Otherwise Cryptogenic Stroke? Curr. Atheroscler. Rep. 2010; 12: 251–258.
 
5.
American College of Cardiology Foundation. Diagnosing Patent Foramen Ovale. http://imaging.onlinejacc.org/... April 4, 2010.
 
6.
Homma Sh., Tullio M. Patent foramen ovale and stroke. J. Cardiol. 2010; 56: 134–141.
 
7.
DeSimone Ch., DeSimone D., Patel N. et al. Implantable cardiac devices with patent foramen ovale–a risk factor for cardioembolic stroke? J.Interv. Card. Electrophysiol. 2012; 35: 159–162.
 
8.
Ferrer A., Fernandez A., Sagrera M. et al. Patent Foramen Ovale and Mechanical Ventilation. Rev. Esp. Cardiol. 2010; 63: 869–878.
 
9.
Świątkiewicz I., Chojnicki M., Grześk E. et al. Kwalifikacja dorosłych pacjentów do przezskórnego zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Fol. Cardiol. Exc. 2009; 4(6): 317–329.
 
10.
Khan A. Przetrwały otwór owalny z przemijającym atakiem niedokrwiennym. W: Przypadki kliniczne. Wady wrodzone serca u dorosłych. Wyd. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011; tom 1: s. 14–17.
 
11.
Stępień A. Migrena. W: Bóle głowy. Patofizjologia. Diagnostyka. Leczenie. Red. Stępień A. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2010; 63–137.
 
12.
Lee T., Hsu W., Chen C., Chen S. Etiologic study of young ischemic stroke in Taiwan. Stroke 2002; 33: 1950–1955.
 
13.
Rasura M., Spalloni A., Ferrari M. i wsp. A case series of young stroke in Rome. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 146–152.
 
14.
Polewczyk A., Dudek-Górska A., Błaszczyk B. et al. Udar mózgu u 19-letniego mężczyzny nadużywającego alkoholu i stosującego narkotyki. Kardiol. Pol. 2010; 68, 11: 1269–1271.
 
15.
Kent D., Thaler D. et al. Is Patent Foramen Ovale a Modifiable Risk Factor for Stroke Recurrence? American Heart Association: Stroke 2010; 41: S26–S30.
 
16.
Anzola G., Giusti Del Giardino, Piras M. Patent foramen ovale (PFO) and cryptogenic stroke. J. Thromb. Haem. 2010; 8: 1675–1677.
 
17.
Szymański P. Drożny otwór owalny u nurka – głos w dyskusji. Kardiol. Pol. 2012; 70: 323–324.
 
18.
Hrynkiewicz-Szymańska A., Kuch M., Braksator W. et al. Udar mózgu u młodego nurka – dyskusji ciąg dalszy. Kardiol. Pol. 2012; 70: 325–326.
 
19.
Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Postępowanie w udarze mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2012; 46 (1, supl. 1).
 
20.
Kwalifikacja kardiologiczna. Migrena a PFO (przetrwały otwór owalny). http://www.pfo.edu.pl/migrena-.... Marzec, 2014.
 
21.
Domitrz I., Mieszkowski J., Kwieciński H. Występowanie drożnego otworu owalnego u pacjentów z migreną. Neur. Neurochir. Pol. 2004; 38, 2: 89–92.
 
22.
Anzola G.P., Magoni M., Guindani M., Rozzini L., Dalla Volta G. Potential source of cerebral embolism in migraine with aura. Neurology 1999; 52: 1622–1625.
 
23.
Sztajzel R., Genound D., Roth S., Mermillod B., Le Floch-Pochr J. Patent Foramen Ovale, a Possible Cause of Symptomatic Migraine: A Study of 74 Patients with Acute Ischemic Stroke, Cerebrovasc. Dis. 2002; 13: 102–106.
 
24.
Schoenen J., Magis D., Fumal A., Bolla M., Gerard P., Damas F. Prevalence of patent foramen ovale and MRI white matter lesions in migraine with aura. Cephalalgia 2007; 27: 578.
 
25.
Hainsworth R. Physiology of the cardiac autonomic system. W: Malik M. red. Clinical guide to cardiac autonomic tests. Kluwer Academic Publishers, Londyn 1998; 3–28.
 
26.
Homma S., Di Tullio M.R., Sacco R.L. i wsp. Surgical closure of patent foramen ovale in cryptogenic stroke patients. Stroke 1997; 28: 2376–2381.
 
27.
Meier B., Kalesan B., Mattle H.P. et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in cryptogenic embolism. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1083–1091.
 
28.
Carroll J.D, Saver J.L., Thaler D.E. et al. Closure of patent foramen ovale versus medical therapy after cryptogenic stroke. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1092–1100.
 
29.
Furlan A.J, MD, Jauss M. et al. Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Stroke. American Heart Association. Stroke 2013; 44: 2676–2678.
 
30.
Freund M.A., Reeder G.S., Cabalka A.K., Cetta F., Hagler D.J. Letters to the editor. Percutaneous Device Closure of Patent Foramen Ovale for Cryptogenic Strokes/Transient Ischemic Attacks. JACC: Cardiovasc. Interv. 2012; 5(11): 1189.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top