Realizacja wytycznych podaży witamin D i K w populacji niemowląt mieszkających w środowisku miejskim na Górnym Śląsku, w różnym czasie od ich wprowadzenia
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Oddział Kliniczny Pediatrii
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
3
Zakład Medycyny Rodzinnej w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Anna Obuchowicz   

Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Suplementację niektórych witamin określona szczegółowymi wytycznymi. Należą do nich: podaż witaminy D od okresu noworodkowego do starości (r. 2009) i witaminy K noworodkom i niemowlętom (r. 2007). Celem pracy jest ocena realizacji tych wytycznych u niemowląt mieszkających w aglomeracji miejskiej na Górnym Śląsku, w różnym czasie od ich wprowadzenia.

Materiał i metody:
Badaniem ankietowym objęto matki niemowląt w wieku 6-12 miesięcy, mieszkające w Bytomiu (80,5%), Radzionkowie i Piekarach Śląskich. Uczestniczyło 149 matek – 100 w r. 2009/2010 (grupa I) i 49 w r. 2013 (grupa II). U niemowląt nie występowały choroby wymagające modyfikacji podaży witamin. Indywidualnie oceniano podaż tych witamin w każdym miesiącu życia niemowlęcia, w odniesieniu do żywienia – naturalnego lub sztucznego oraz do rekomendacji podaży witaminy D (2009) i witaminy K (2007). Wyniki porównano statystycznie (test niezależności chi-kwadrat Pearsona oraz dwustronny test dokładny Fishera).

Wyniki:
Stwierdzono lepszą realizację zaleceń podaży witaminy D w grupie II – u karmionych piersią i żywionym sztucznie. Właściwa podaż witaminy K niemowlętom karmionym piersią, była znamiennie częstsza w grupie II. W grupie tej znamiennie częściej podawano witaminę K niemowlętom karmionym sztucznie.

Wnioski:
1. Mimo kilku lat od wprowadzenia obowiązkowych zaleceń podaży witamin D i K, część niemowląt w środowisku miejskim na Górnym Śląsku nie otrzymuje ich zgodnie z zaleceniami. Dłuższy okres obowiązywania zaleceń skutkuje poprawą ich przestrzegania. 2. Ze względu na duże znaczenie prozdrowotne witamin D i K, ich suplementacja u niemowląt powinna być dokładnie monitorowana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top