Stan wiedzy lekarzy rodzinnych i lekarzy rezydentów na temat transseksualizmu
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
 
 
Autor do korespondencji
Michał Edward Balwiński   

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:14-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problem transseksualizmu jest często traktowany marginalnie zarówno w praktyce lekarskiej, jak i psychologicznej. Skutki takiego postępowania prowadzą do samookaleczeń psychicznych i fizycznych, a także prób i samobójstw pacjentów. Postawione odpowiednio wcześnie rozpoznanie oraz pomoc lekarska mogą w dużej mierze zapobiec tym zjawiskom. Aby jednak było to możliwe, kadra medyczna powinna posiadać odpowiednią wiedzę odnośnie do diagnostyki, leczenia i prowadzenia pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. Celem pracy jest próba weryfikacji wiedzy na temat transseksualizmu lekarzy rodzinnych i lekarzy rezydentów. W tym celu poddano analizie 90 prawidłowo wypełnionych ankiet przez tych lekarzy. Pytania w ankiecie zostały skonstruowane pod kątem wiedzy na temat diagnostyki i leczenia transseksualizmu. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1. Wszyscy ankietowani potwierdzili brak wystarczającej wiedzy na temat transseksualizmu i potrzebę jej pogłębienia. 2. Pojęcia transseksualizmu, transwestytyzmu, transgenderyzmu, crossdressingu były często mylone przez osoby wypełniające ankietę i traktowane błędnie jako synonimy. 3. Istnieje konieczność wczesnej identyfikacji problemu i objęcie tych pacjentów opieką interdyscyplinarnych zespołów.
 
REFERENCJE (17)
1.
Money J., Gaskin R. Sex Reassignment. Int. J. Psychiatry 1970–1971; 9: 249–269.
 
2.
Imieliński K., Dulko S. Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm – mity i rzeczywistość. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1988.
 
3.
Bieńkowska M. Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2012.
 
4.
Dulko S., Lew-Starowicz Z., Zdrojewicz Z. Leksykon seksuologiczny. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2002.
 
5.
Strzelecka A. Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci. W: Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Red. E.K. Dzikowska, A. Kuczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004.
 
6.
Dulko S., Stankiewicz S. Klinika transpozycji płci. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.
 
7.
Urban M. Transseksualizm czy urojenia zmiany płci? Uniknąć błędnej diagnozy. Psychiatr. Pol. 2009; 46(6): 719–728.
 
8.
Luders, E., Sanchez, F.J., Gaser, C., Toga A.W., Narr K.L., Hamilton L.S.,Vilain E. Regional gray matter variation in male-to-female transseksualism. Neuroimage 2009; 46(4): 311–319, doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.03.048.
 
9.
Karnat-Napieracz A., Liber Z. Odczarować ZWDPF – zespół wrodzonej dezakceptacji płci fenotypowej. Refleksje wokół książki Małgorzaty Bieńkowskiej Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci (2012). Argument Biannual Philosophical Journal. Vol.5; 2015; 5(2): 501–518.
 
10.
Antoszewski, B., Kasielska, A., Jędrzejczak, M., Kruk-Jeromin, J. (2008). Akceptacja transseksualizmu wśród studentów łódzkich uczelni wyższych. Psychiatr. Pol. 2008; 42(1): 125–134.
 
11.
Bieńkowska-Ptasznik M. Uwięzieni w obcym ciele – ciało i tożsamość w doświadczeniu osób transseksualnych. W: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem. Red. J. Bator, A. Wieczorkiewicz. Wydawnictwo IfiS PAN. Warszawa 2008.
 
12.
Bieńkowska-Ptasznik, M. Poza binarnym podziałem płci – rzecz o transseksualizmie. W: Teatr płci. Eseje z socjologii gender. Red. M. Bieńkowska, J. Kochanowski. Wydawnictwo Wschód-Zachód. Łódź 2008.
 
13.
Imieliński K., Dulko S. Apokalipsa płci. Wydawnictwo Glob. Szczecin 1989.
 
14.
Krawczyk-Antońska Ż. Problem akceptacji osób transseksualnych – próba empirycznego rozpoznania sytuacji w Polsce. Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii Instytut Studiów Politycznych. Płeć i różnice 2014; 1: 139–154, doi: 10.2478/kultura-2014-0018.
 
15.
Smugowska M. Specyfika tożsamości oraz funkcjonowania społecznego osób transseksualnych w Polsce. Instytut Socjologii. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2014.
 
16.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zachowania ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN. Kraków–Warszawa 1997.
 
17.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top